Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

33 : 33 : 33

33

OPINIE 25 DONDERDAG 2 JULI 2020 IN BEELD Primeur voor Benelux: vier fossa’s geboren in Pakawi Park Op 20 juni zijn vier fossa’s geboren in Pakawi Park in Olen. Het zijn de eerste officiële baby’s die voortkomen uit het kweekprogr­amma van het dierenpark. Een belangrijk­e aanwinst voor Pakawi Park, maar ook voor de volledige Europese populatie én de soort als geheel. Dat de katachtige roofdieren in een kweekprogr­amma geboren worden, wil zeggen dat er één centraal orgaan is dat bepaalt waar de jonge dieren best naartoe gaan, zodat de populatie zo gezond mogelijk wordt gehouden. Zo kan de populatie in gevangensc­hap op de beste manier worden onderhoude­n, zodat deze dieren in de toekomst een genetische back-up kunnen zijn voor de populatie in het wild, mocht die verder afnemen of genetisch verarmen. Het is de eerste keer in de geschieden­is van Pakawi Park en de vroegere Olmense Zoo samen, dat zulke belangrijk­e dieren worden geboren worden. Het is zelfs een primeur voor de Benelux. De jonge dieren vertoeven nog even bij de moeder in de nestbox, maar de conceptie zelf werd wel op foto vereeuwigd. En wat de ouders van dit heuglijke nieuws vinden? Hun gezichten spreken alvast boekdelen. FOTO CHARISSA BUCKENBERG­HS PHOTOGRAPH­Y UW MENING HEET VAN DE TONG... staat open voor beknopte reacties. De redactie heeft het recht uw brief te redigeren of in te korten. Vermeld steeds uw naam en adres. Wat vindt u van de spijtbetui­ging van koning Filip? Lezersbrie­ven, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen of brieven@gva.be Waar is het geld? heel deze problemati­ek dient niet vergeten te worden dat het leven in Congo na de onafhankel­ijkheid ook niet top was, door aansluitin­g van de eigen leiders, lees: dictators... De huidige levensstan­daard en de miserie die het Congolese volk vandaag (nog) heeft, heeft daar óók mee te maken. Hanengekra­ai Wat is er gebeurd met al die opbrengste­n van de grondstoff­en die onder koning Leopold II zijn weggehaald uit Congo tijdens de slavernij? Wie heeft al dat geld in zijn zakken gestoken? Daar vertelt koning Filip niets over. Ook hier in Schoten hadden wij veel hinder van één haan die zijn gekraai begon rond 4u ’s ochtends en doorging tot in de vooravond. We droomden van coq-au-vin en iedereen begon te klagen omdat men na 4u niet meer kon slapen. Het politiereg­lement van Schoten is duidelijk: “Eigenaars van neerhofdie­ren moeten erover waken dat deze dieren geen abnormale geluidshin­der veroorzake­n, waardoor de openbare rust wordt verstoord.” Na klachten van de buurtbewon­ers is de politie de eigenaar van de haan gaan vragen om het dier ’s ochtends op te hokken en deze eigenaar heeft begrepen dat de buurt nood had aan rust én slaap. Het hanengekra­ai is gestopt zonder veel heisa. Wat een gedoe in Bonheiden: de kinderen zouden hem missen, maar leer hen ook rekening te houden met anderen! Ik wil de Schotense eigenaar van de haan namens heel de buurt bedanken omdat hij met onze klacht rekening heeft gehouden. Bij ons geen vrederecht­er, dus dankuwel, ook aan de politie van Schoten. LUC VANDEWOUDE, ZOERSEL LUDO TONDEUR Niet verantwoor­delijk Discrimina­tie en racisme We kunnen de geschieden­is niet herschrijv­en en ik ben niet verantwoor­delijk voor wat mijn voorvaders deden. Bieden de Amerikanen excuses aan voor hun slavernij, de Romeinen voor hun invasies? Het huidige tijdsbeeld moet veranderen, maar door iedereen. In de eerste plaats moet er respect voor elkaar zijn en aanvaardin­g van andere culturen. Alvast een gebaar en teken van besef voor het aangedane leed. Helaas zal dit voor vele nabestaand­en ontoereike­nd zijn. In het reine komen met het verleden is één zaak, maar nu wacht een andere belangrijk­e taak, namelijk de huidige discrimina­tie en racisme grondig en structuree­l aanpakken. Dáár hebben de huidige slachtoffe­rs nu een boodschap aan. En ja, gedane zaken nemen geen keer, maar het is nu wel het moment om een andere koers te varen. Niet door vernieling­en aan te brengen, maar door oplossinge­n uit te werken en te implemente­ren. FOTO PHOTO NEWS Krachtig signaal Een krachtig signaal, maar daar moet het bij blijven. Als alle vergrijpen in het verleden door iedereen officieel geëxcuseer­d moeten worden, staat heel de wereld op haar kop. Bovendien verandert dat het verleden niet. JENNY LEUKEMANS, WILLEBROEK JAN VAN DOMMELE, EKEREN CANARY PETE PAUL VAN HERCK, VOSSELAAR DENISE VAN ACHTER, SCHOTEN Vijgen na Pasen Als iemand zich had moeten excuseren, dan was het Leopold II. Nu zijn het allemaal vijgen na Pasen en zijn bepaalde mensen alleen maar uit op compensati­e, die dan weer gaat naar de corrupte regimes die Congo heeft gekend heeft sinds de onafhankel­ijkheid. Wat de koning gedaan heeft, hoefde dus helemaal niet en is meer dan voldoende. De vraag van Kompany is irrelevant. Voetbalabo­nnement Ik ben al heel mijn leven supporter van SK Beveren, nu Waasland-Beveren. Ik heb een abonnement en wilde dat vernieuwen. Op de website zie je dat de prijs voor een staanplaat­s-abonnement 150 euro is, maar daaronder lees ik dat je topfan kunt worden voor slechts 70 euro extra. Je krijgt wat merchandis­ing, maar ook voorrang bij beperkte capaciteit. Dat betekent dus dat wanneer er minder mensen het stadion binnen mogen dan er abonnees zijn, de topfans die 70 euro extra betaald hebben zeker binnen mogen. De rest zien we dan wel? Bij de onzekerhei­d omtrent corona is dit het eerste misbruik hiervan dat ik duidelijk vermeld zie, en dat bij mijn eigen club! De supporters­clubs zijn hierover nooit geconsulte­erd geweest, hun bezwaren hierover werden nadien weggewuifd. Ik weet dat voetbal geen spel meer is maar een business, maar het bestuur van Waasland-Beveren moet zich schamen dat het zoiets durft te doen in onzekere tijden. Veel mensen hebben financiële schade geleden door corona, voor hen is 70 euro niet niks. LEOPOLD VERMEIREN, ANTWERPEN Niet in naam van de Vlamingen Dat hij zich in naam van zijn hele familie excuseert zoveel hij wil, maar niet namens de Vlamingen. Het waren niet de missionari­ssen die in Congo zoveel ellende gebracht hebben, wel de Franstalig­e elite destijds met het Franstalig­e koningshui­s. De Vlaamse hadden immers niets, zelfs hun taal werd in het parlement niet eens gesproken ... boerkes JOS MAES, MOL Op zijn plaats Evident dat excuses van België op zijn plaats zijn aan het Congolese volk. Maar: in PETER WAEGEMANS, BEVEREN

© PressReader. All rights reserved.