Gazet van Antwerpen Wass & Dender

Gemeentera­adslid redt uniek beeld van sloop

Patric Gorrebeek vindt nieuw werk van glaskunste­naar Staf Pyl

- SOPHIE PYCKE

De Sint-Niklase glaskunste­naar Staf Pyl maakte blijkbaar ook keramiekbe­elden. Patric Gorrebeeck spotte het unieke beeld op een te slopen grafsteen op Tereken en haalde het er eigenhandi­g af.

Staf Pyl drukte als glasramenk­unstenaar zijn stempel op zowat alle kerken in Sint-Niklaas. Onder meer de Christus Koningkerk en de Don Boscokerk, maarookhet­psychiatri­sche ziekenhuis in de Ankerstraa­t tellen glasramen van zijn hand.

Met zijn vernieuwen­de geometrisc­he stijl en gestileerd­e vormen haalde hij opdrachten in binnen- en buitenland binnen. Maar blijkbaar bracht de man ook werk in een heel andere beeldtaal naar buiten.

600 zerken weg

Op een te slopen grafsteen op het kerkhof van Tereken ontdekte CD&V-gemeentera­adslid Patric Gorrebeeck een uniek keramiekbe­eld van Pyl, die vier jaar geleden overleed. “Ik woon op vijftig meter van het kerkhof, dus maak ik er geregeld wel eens een wandeling. Toen de gemeentera­ad deze zomer beslis-

“Tijdens een wandeling stootte ik plots op dit bijzonder beeld.”

PATRIC GORREBEEK

CD&V-GEMEENTERA­ADSLID

te om zeshonderd zerken met verlopen concessies te verwijdere­n, ging ik kijken of er tussen die graven met rode bol geen personen van enige socio-culturele relevantie lagen”, vertelt Gorrebeeck.

“Ik botste op een beeld uit keramiek dat me wel bijzonder leek. Ik bracht het hoofd van de begraafpla­ats op de hoogte en met haar toestemmin­gstarttenm­ijnpoginge­nom dat beeld, in al mijn onhandighe­id, zonder al te veel brokstukke­n te verwijdere­n.”

Handtekeni­ng

Gorrebeeck vroeg eerst of de parochie het beeld wilde verwijdere­n, maar kreeg daar weinig gehoor gezien de slechte staat van het beeld. “Zij vreesden dat het in hun handen uiteen zou vallen. Veel keuze had ik dus niet, aangezien de aannemer er elke dag met een sloophamer over kon gaan. Mijn echtgenote pakte elke tegel voorzichti­g in zodat we het makkelijk konden verplaatse­n.”

Gorrebeeck liet het beeld, waarvan vijf van de acht tegels gebarsten zijn, bekijken door Emmy Heirbaut, voormalig docent aan de Sint-Niklaseaca­demieenzus­vanbeeldho­uwer Frans Heirbaut.

Zij spotte meteen de grappige handtekeni­ng van de maker: een staf met een pijl erdoor. “Dat keramiekbe­eld is echt wel bijzonder, een weinig gekend onderdeelt­je van de SintNiklas­e kunstgesch­iedenis”, vertelt Emmy Heirbaut, die de liefde voor glaskunst via Staf Pyl leerde kennen. “Restaurere­n is zeker mogelijk.”

Vermodelij­k zal het beeld na restaurati­e in het Ste M-museum terecht komen.

 ?? FOTO’S SOPHIE PYCKE ?? Gemeentera­adslid voor CD&V Patric Gorrebeeck vond het beeld toevallig op een grafzerk in Tereken.
FOTO’S SOPHIE PYCKE Gemeentera­adslid voor CD&V Patric Gorrebeeck vond het beeld toevallig op een grafzerk in Tereken.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium