Jon­ge tur­ner­tjes wil­len la­ter ook Ni­na Der­wael wor­den

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - GREG VAN ROOSBROECK

Heeft uw doch­ter ook zin om zich na de gou­den WK-plak van gym­nas­te Ni­na Der­wael aan te slui­ten bij de plaat­se­lij­ke turn­club? Dan is ze niet al­leen. De pres­ta­ties van Ni­na en co. zor­gen al een tijd­je voor een boost in het aan­tal le­den. Maar uw kind moet ge­duld oe­fe­nen. De Vlaam­se gym­ver­e­ni­gin­gen zit­ten met wacht­lijs­ten om­dat de za­len te klein zijn en er te wei­nig ge­di­plo­meer­de trai­ners zijn. “Tur­nen is de op een na goed­koop­ste sport die je in club­ver­band kunt doen. Daar­mee kun je les­ge­vers niet be­paald rij­ke­lijk ver­goe­den.”

Met een zorg­vul­dig op­ge­sto­ken dot­je zo­als dat van Ni­na Der­wael loopt Ali­cia Waignein naar de tram­po­li­ne van gym­club Rust Roest in ’s-Gra­ven­we­zel om er met vol­le kracht op af te sto­ten. Het 8-ja­ri­ge turn­ster­tje uit Schil­de doet het met de­zelf­de fo­cus. Ze heeft ook een pak­je zo­als haar gro­te voor­beeld en de­zelf­de gro­te droom: een me­dail­le ha­len op een we­reld­kam­pi­oen­schap.

“Na de pres­ta­ties van Ni­na Der­wael op de spe­len in 2016 (toen de Lim­burg­se in Rio de Jan­ei­ro als eni­ge Bel­gi­sche de fi­na­le van de

meer­kamp haal­de, red.) is het be­gon­nen”, zegt Ali­cia’s ma­ma Pa­tri­cia. “Ze be­keek dag in dag uit YouTu­be-film­pjes van Ni­na en vroeg voort­du­rend of ze dat ook mocht be­gin­nen doen. Ze wil­de er zelfs haar fa­vo­rie­te sport paard­rij­den voor op­ge­ven. Twee maan­den ge­le­den heeft ze zich aan­ge­slo­ten bij de turn­club hier. Als ze om 18u moet trai­nen, dan zit ze om 16u in haar turn­pak­je te wach­ten in de woon­ka­mer: wan­neer ver­trek­ken we? Zelfs daar­net, voor ze naar de­ze les kwam, was ze nog YouTu­be-film­pjes van Ni­na Der­wael aan het be­kij­ken.”

In­tus­sen traint Ali­cia 5,5 uur per week bij de in de ja­ren zes­tig op­ge­rich­te turn­club uit de Voor­kem­pen. Ma­ma Pa­tri­cia moet haar drie keer per week bren­gen en weer af­ha­len: op maan­dag­avond, op don­der­dag­avond en op za­ter­dag­och­tend voor het toe­stel­tur­nen. Voor die dis­ci­pli­ne – zeg maar dat wat Ni­na en co. op de fa­vo­rie­te YouTu­be-film­pjes van Ali­cia doen – kan er nie­mand meer bij. Met 32 kin­de­ren zit de groep stamp­vol. En ook bij de kleu­ters van Rust Roest heb­ben ze de maxi­mum­ca­pa­ci­teit al­lang be­reikt.

Trai­ners zoe­ken

“We heb­ben in to­taal elf trai­ners voor 250 le­den, maar het vin­den van les­ge­vers is een groot pro­bleem”, zegt Ann Jans­sens, al 22 jaar de trou­we voor­zit­ter van Rust Roest. “En als we er vin­den, dan heb­ben we er moei­te voor moe­ten doen. Als on­ze ge­meen­te een tram­po­li­ne­kamp or­ga­ni­seert bij­voor­beeld, dan stap ik daar bin­nen en vraag ik zon­der veel schroom aan de be­ge­lei­ders daar of ze in­te­res­se heb­ben om les te ko­men ge­ven. Dat lukt niet al­tijd, maar zo moet je het wel doen. Mails stu­ren werkt al­lang niet meer.”

Ka­ko­fo­nie

Rust Roest is niet de eni­ge turn­club waar ze te ma­ken heb­ben met vol­le groe­pen. Ook bij GymF­lex in Me­che­len, met dui­zend le­den en ze­ven za­len een van de groot­ste clubs van de re­gio, ken­nen ze het pro­bleem van wacht­lijs­ten. “Er zijn twee oor­za­ken”, zegt se­cre­ta­ris Aa­gie-An­ne De­mees­ter. “Ten eer­ste is er de be­perk­te ca­pa­ci­teit van de zaal. Je kunt best twee of drie groe­pen te­ge­lij­ker­tijd in een zaal la­ten trai­nen. Maar dat kan niet als ze moe­ten oe­fe­nen op mu­ziek, wat bij­voor­beeld bij tram­po­li­ne­sprin­gen al eens ge­beurt.”

“Bo­ven­dien heb­ben som­mi­ge turn­clubs dans­groe­pen. Zo’n dans­groep in de­zelf­de zaal als een tram­po­li­ne­groep die oe­fent op mu­ziek zorgt voor een ech­te ka­ko­fo­nie. We moe­ten dus uit­kij­ken dat we niet te veel jon­gens of meis­jes in zo’n groep zet­ten. An­ders wordt die te groot. Ons ge­mid­del­de is 25.”

Als twee­de oor­zaak van de wacht­lijs­ten haalt De­mees­ter het­zelf­de aan als haar col­le­ga uit

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.