Vuil­bak of rechts­zaak?

On­der­zoek naar Bart De Pauw na 1 jaar af­ge­rond

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - (kbz, bpr, phu, cel)

Eén jaar na­dat de bom barst­te, is het ge­rech­te­lijk on­der­zoek naar Bart De Pauw klaar. Ach­ter de scher­men is er spra­ke van een toe­na­de­rings­po­ging die een rechts­zaak over­bo­dig zou kun­nen ma­ken.

Het on­der­zoek werd gron­dig ge­voerd. In de af­ge­lo­pen twaalf maan­den werd on­der meer de te­le­foon van De Pauw af­ge­tapt. Vo­ri­ge maand nog vroeg Chris­ti­ne Mus­sche als ad­vo­ca­te van een tien­tal vrou­wen bij­ko­men­de on­der­zoeks­da­den. Het is nu aan de pro­cu­reur van het par­ket een eind­vor­de­ring op te stel­len: se­po­ne­ren of naar de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank. Vuil­bak of rechts­zaak, zo u wil.

En­ke­le vrou­wen zou­den in­tus­sen be­reid zijn om hun ano­ni­mi­teit op te ge­ven en zich bur­ger­lij­ke par­tij te stel­len als het tot een rechts­zaak komt. An­de­ren wil­len geen open­baar pro­ces waar­in hun na­men ge­noemd wor­den. In dat licht moet een toe­na­de­rings­po­ging tus­sen het kamp-De Pauw en het kamp-Mus­sche ge­zien wor­den, waar­voor op z’n minst al de aan­zet zou ge­ge­ven zijn. Dat zou een rechts­zaak over­bo­dig kun­nen ma­ken. Te­ge­lijk zou het ook een schuld­be­ken­te­nis van De Pauw kun­nen in­hou­den, iets waar Mus­sche al hard op aan­drong. In de af­ge­lo­pen we­ken vroeg Bart De Pauw via zijn ad­vo­caat aan de on­der­zoeks­rech­ter om de ver­ze­gel­de om­sla­gen met de ge­no­teer­de vrt-klach­ten te kun­nen in­kij­ken. Een kwes­tie waar­over de ka­mer van in­be­schul­ding­stel­ling zich eind de­ze maand uit­spreekt. Dat lijkt veel­eer te wij­zen op ju­ri­di­sche be­re­ke­ning dan op na­ken­de ex­cu­ses. Als het Me­chel­se ge­recht straks be­slist dat het een rechts­zaak waard is, zul­len hun na­men op z’n minst voor Bart De Pauw be­kend zijn.

FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.