Zui­de­lijk deel van de Schel­de­kaai­en wordt heraan­ge­legd

Werk­zaam­he­den be­gin­nen maan­dag en ein­di­gen in het na­jaar van 2019

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD RAND -

De rij­weg van de Schel­de­kaai­en wordt van net voor de Ken­ne­dy­tun­nel tot aan de Ver­viers­straat op het Zuid vol­le­dig heraan­ge­legd. De werk­za­ma­he­den du­ren tot in het na­jaar van 2019. De weg blijft de he­le tijd be­reik­baar voor au­to’s en fiet­sers.

De D’Her­bou­vil­le­kaai, de Le­de­gan­ck­kaai en De Ger­la­chek­aai: dat zijn de de­len van de kaai­en waar van­af maan­dag 12 no­vem­ber de rij­weg en het voet- en fiets­pad wor­den heraan­ge­legd.

Om tot één ge­heel te ko­men, wordt het toe­kom­sti­ge profiel van de Schel­de­kaai­en ter hoog­te van Sint-An­dries en Nieuw Zuid door­ge­trok­ken tot net voor de Ken­ne­dy­tun­nel.

“Voor de woon­wijk Nieuw Zuid en de be­drij­ven­zo­ne Blue Ga­te Ant­werp wordt dit een be­lang­rij­ke ver­bin­ding naar het cen­trum van de stad en naar de au­to­snel­we­gen en de Ring rond Ant­wer­pen”, zegt sche­pen van Mo­bi­li­teit Koen Ken­nis (N-VA).

Nieu­we en ou­de bo­men

Tus­sen de rij­weg en het fiets­pad komt over de he­le leng­te van de drie kaai­en een buf­fer­strook met par­keer­stro­ken en groen. De fiets­pa­den zul­len, net zo­als het voet­pad langs de ge­vels, gro­ter wor­den.

De blok­lin­des langs de ge­vels wor­den ver­van­gen door bo­men waar­van de wor­tels meer plaats krij­gen om te groei­en. Aan de over­zij­de blij­ven de hui­di­ge lei­lin­des langs het ha­ven­hek­werk staan.

“De ver­ou­der­de rij­weg met kas­sei­en, die op de­len van de kaai­en nog aan­we­zig is, wordt ge­as­fal­teerd. Op veel plek­ken zijn er nu put­ten in het weg­dek, wat voor heel wat la­waai­hin­der zorgt. In de toe­komst zul­len de kaai­en im­mers een be­lang­rij­ke toe­gangs­weg vor­men tus­sen het stads­cen­trum en Nieuw Zuid”, zegt Koen Ken­nis.

Aan de kant van Nieuw Zuid op de D’Her­bou­vil­le­kaai, komt er een bre­de voet­gan­gers­zo­ne met een nieu­we bo­men­rij, als­ook de mo­ge­lijk­heid tot lang­par­ke­ren. Maan­dag wordt ge­start met de heraan­leg van de op het zui­de­lij­ke deel van de Schel­de­kaai­en.

De heraan­leg van de weg ge­beurt in drie ver­schil­len­de fa­ses. Die fa­se­ring moet er­voor zor­gen dat de hin­der voor de weg­ge­brui­kers tot een mi­ni­mum be­perkt blij­ven en dat al­le plek­ken langs de wer­ven be­reik­baar blij­ven.

Van­af 12 no­vem­ber wordt een tij­de­lij­ke rij­weg aan­ge­legd tus­sen de Ver­viers­straat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.