Oos­ter­se jog­ging

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD RAND - REBECCA VAN REMOORTERE (ma­wo)

De fa­mi­lie Joo­sen stopt na 99 jaar met hun ge­lijk­na­mi­ge elek­tro­zaak in de Con­stant de Jongstraat. Na drie ge­ne­ra­ties houdt nu ook de laat­ste telg, Ro­land Joo­sen, er op de ge­zeg­de leef­tijd van 69 jaar mee op. De zaak krijgt wel een over­ne­mer.

Wie de af­ge­lo­pen 99 jaar bin­nen­liep bij Joo­sen Elek­tro moet er ze­ker groot­va­der Jo­seph, va­der Re­né of de hui­di­ge ei­ge­naar Ro­land Joo­sen zijn te­gen­ge­ko­men. Maar aan de­ze fa­mi­lie­tra­di­tie komt nu een ein­de. “De zaak gaat ver­der on­der de­zelf­de naam en met de­zelf­de ex­per­ti­se, maar waar­schijn­lijk wel op een an­de­re Merk­sem­se lo­ca­tie”, ver­telt Ro­land Joo­sen, die heel blij is dat hij een over­ne­mer ge­von­den heeft.

De fa­mi­lie­zaak werd op­ge­richt in 1919. “Mijn groot­va­der ver­kocht in­stal­la­ties voor in­du­stri­ë­le toe­pas­sin­gen. Zo le­ver­de hij bij­voor­beeld de mo­to­ren met rie­maan­drij­vin­gen voor de Merk­sem­se bloem­mo­lens. Na zijn stu­dies van tech­nisch in­ge­ni­eur nam mijn va­der de zaak over in 1949. Hij spe­ci­a­li­seer­de zich ver­der in huis­houd­toe­stel­len, zo­als de voor­lo­per van de was­ma­chi­ne. De zaak flo­reer­de en we open­den meer­de- Ro­land Joo­sen. “Of we met de fa­mi­lie hier de hon­derd jaar ha­len, hangt van de over­ne­mers af.”

re ves­ti­gin­gen, in on­der meer Wet­te­ren, Den­der­mon­de en Schil­de. Ui­t­ein­de­lijk heeft de ke­ten Kr­ë­fel die an­de­re ves­ti­gin­gen over­ge­no­men.”

Ook Ro­land stu­deer­de voor tech­nisch in­ge­ni­eur, om ver­vol­gens de zaak van zijn va­der over te ne­men.

“Dat was toen de lo­gi­ca zel­ve. Mijn broers en zus­sen hiel­pen me eerst, maar in 2000 heb ik hen een roy­a­le uit­ke­ring ge­ge­ven en ben ik, na de over­na­me van Kr­ë­fel, al­leen ver­der ge­gaan met de zaak. Nu ben ik op een punt ge­ko- men dat ik be­sef dat we de eeu­wig­heid niet in pacht heb­ben. Ik ben bij­na 70 jaar en werk nog al­tijd zes da­gen per week. Mijn zoon en doch­ter zijn een heel an­de­re weg in­ge­sla­gen en nu is de tijd voor mij ge­ko­men om het wat rus­ti­ger aan te gaan doen.”

Ro­land was lang ven­noot in een reis­bu­reau en deed toen het voor­be­rei­den­de werk. Hij was ook scout voor lo­ca­ties voor groeps­rei­zen. “Nu wil ik al die lo­ca­ties ef­fec­tief be­zoe­ken en een stuk van de we­reld zien.”

Wan­neer Ro­land ef­fec­tief zijn laat­ste dag zal wer­ken en of de fa­mi­lie Joo­sen toch nog net de hon­derd jaar in de zaak zal ha­len, weet hij nog niet. “Dat hangt van de over­ne­mers af.”

Jog­gen in oos­ter­se sfeer kan in Ekeren. Na 5 of 10 ki­lo­me­ter lo­pen door Ou­de Lan­den krijgt el­ke deel­ne­mer een munt­thee en een ver­sna­pe­ring. Deel­ne­mers ver­za­me­len van­daag, za­ter­dag, om 10u aan het poort­ge­bouw van kas­teel Velt­wij­ck. In­schrij­ven ver­plicht, deel­ne­men is gra­tis.

FO­TO PATRICK DE ROO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.