Lie­ve is nieu­we sprook­jes­ver­tel­ler

Op­val­len­de va­ca­tu­re van pro­vin­cie­be­stuur lokt ruim 150 ge­ga­dig­den, on­der wie te­le­vi­sie­ac­teurs en -ac­tri­ces

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD RAND - KRISTIN MATTHYSSEN

De pro­vin­cie Ant­wer­pen schreef in mei een va­ca­tu­re uit voor een pro­fes­si­o­neel ver­tel­ler voor het Sprook­jes­huis in het Ri­vie­ren­hof in Deur­ne. Blijk­baar een sprook­je op zich voor ve­len, de be­lang­stel­ling was enorm. Lie­ve De Mey­er (56) over­tuig­de de ju­ry het best.

“Als je wilt dat je kin­de­ren in­tel­li­gent zijn, lees ze dan sprook­jes voor. Wil je dat ze bril­jant zijn, lees ze nog meer sprook­jes voor”, zei Al­bert Ein­stein ooit. In het Sprook­jes­huis in Pro­vin­ci­aal Groen­do­mein Ri­vie­ren­hof wor­den al 39 jaar sprook­jes ver­teld.

De op­val­len­de va­ca­tu­re van de pro­vin­cie om haar team van sprook­jes­ver­tel­lers/edu­ca­to­ren te ver­ster­ken, kreeg dit voor­jaar veel me­dia-aan­dacht, om­dat er so­wie­so niet veel sprook­jes­ver­tel­lers in over­heids­dienst zijn. Het was ook al tien jaar ge­le­den dat de pro­vin­cie voor zo’n func­tie nog een va­ca­tu­re had uit­ge­schre­ven.

“De be­lang­stel­ling was enorm”, zegt Tim Ver­mei­ren, team­ver­ant­woor­de­lij­ke van de pu­blieks­wer­king. “Ik schat dat er al bij al 150 kan­di­da­tu­ren zijn bin­nen­ge­lo­pen, van vaak heel ge­ta­len­teer­de

Lie­ve De Mey­er

Sprook­jes­ver­tel­ster Het was aarts­moei­lijk om een se­lec­tie van tien personen te ma­ken die proe­ven moch­ten ko­men af­leg­gen. Er za­ten bij­voor­beeld ook ac­teurs bij die be­kend zijn van film en te­le­vi­sie. Maar toch blijkt sprook­jes ver­tel­len een vak apart. Lie­ve De Mey­er (56), die vroe­ger ook al met tij­de­lij­ke con­trac­ten voor het Pro­vin­ci­aal Groen­do­mein Ri­vie­ren­hof heeft ge­werkt, haal­de het ui­t­ein­de­lijk. Maar ei­gen­lijk was er bij de ju­ry vrij snel een con­sen­sus.”

Moe­der van drie

Lie­ve, een moe­der van drie zo­nen tus­sen 14 en 21 jaar, komt uit Duf­fel en kot spran­ke­lend en en-

‘‘Sa­men met mijn col­le­ga’s doen we elk drie à vier ver­tel­lin­gen per week.’’

Sprook­jes­ver­tel­ler Lie­ve De Mey­er voor het Sprook­jes­huis in het Ri­vie­ren­hof.

thou­si­ast over. Ze stu­deer­de aan de to­neel­aca­de­mie in Maas­tricht en is naast dra­ma­do­cent ook pe­da­goog van op­lei­ding.

“Sprook­jes­ver­tel­ler is een vas­te, half­tijd­se job. In het ver­tel­huis­je

ont­van­gen wij 225 kin­de­ren per week. Sa­men met mijn col­le­ga’s doen we elk drie à vier ver­tel­lin­gen per week. Het is best in­ten­sief. Een ver­tel­ling voor een school duurt twee uur, op zon­men­sen. dag­na­mid­dag hou­den we het op een ver­haal van an­der­half uur. Het is een in­ter­ac­tief ge­beu­ren. Ik pro­beer de kind­jes al­tijd te la­ten re­a­ge­ren. Ach­ter­af hoor ik soms van ver­baas­de juf­fen: “Die heeft in de klas nog nooit zo veel ver­teld als hier.”

Kleu­ter­wan­de­ling

On­ge­veer 90% van de voor­stel­lin­gen wordt ge­boekt door scho­len, de ove­ri­ge 10% zijn voor­stel­lin­gen op zon­dag­na­mid­dag voor een be­ta­lend pu­bliek. De ver­ha­len wor­den vaak ver­we­ven met the­ma’s uit de na­tuur- en mi­li­eu­edu­ca­tie. Lie­ve kan Ein­stein voor 100% bij­tre­den. “Ver­tel­lin­gen zijn heel be­lang­rijk voor de taal­vor­ming. We ge­ven ook idee­ën aan leer­krach­ten.”

De nieu­we sprook­jes­ver­tel­ster, die eer­der in het Ri­vie­ren­hof al mee­werk­te aan de ont­wik­ke­ling van de kleu­ter­wan­de­ling Ka­bou­ter Wie­bel is Ja­rig, kijkt al uit naar zon­dag 22 sep­tem­ber 2019. “Dan be­staat het ver­tel­huis­je veer­tig jaar en vindt er hier een groot ver­tel­fes­ti­val, ’t Ver­ha­len­hof, plaats.”

FO­TO KRISTIN MATTHYSSEN

FO­TO KMA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.