“Ver­driet geeft niet al­leen tra­nen”

Over­rom­pe­len­de so­li­da­ri­teit bij pos­tuum ne­gen­tien­de ver­jaar­dags­feest Chi­a­ra voor goe­de doel

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD RAND - KRISTIN MATTHYSSEN

De Voort in Pul­der­bos is de Warm­ste Straat .

Om hun over­le­den doch­ter en fa­mi­lie­lid Chi­a­ra te eren, or­ga­ni­seer­den de fa­mi­lies Pee­ters, Geen­tjes en Man­sue­to in De Voort in Pul­der­bos een her­den­kings­ca­fé voor het goe­de doel in het ka­der van Music For Li­fe. De op­komst over­trof al­le ver­wach­tin­gen.

Dat zo veel men­sen Chi­a­ra wil­den her­den­ken, be­wijst dat haar zelf­ge­ko­zen dood in mei 2016

nie­mand on­be­wo­gen heeft ge­la­ten in de hech­te dorps­ge­meen­schap van Pul­der­bos. Er wa­ren ook veel men­sen uit Pul­le, waar Chi­a­ra in de scouts zat. Haar fa­mi­lie or­ga­ni­seer­de het her­den­kings­ca­fé op don­der­dag 8 no­vem­ber, de dag dat ze 19 jaar had moe­ten wor­den. De op­brengst gaat naar de op­rich­ting van een huis in Zandhoven waar jon­ge­ren met pro­ble­men te­recht­kun­nen.

“Het is nu be­we­zen dat ver­driet niet al­leen tra­nen geeft”, be­dank­ten haar ou­ders ie­der­een op Fa­ce­book. De bands MaF en Li­ve Bait kwa­men spe­len en de op­roep aan bu­ren om kaars­jes te bran­den en zo de Warm­ste Straat te wor­den, werd mas­saal op­ge­volgd. Maar ei­gen­lijk was Pul­der­bos don­der­dag ge­woon het Warm­ste Dorp.

De­ze vrij­wil­li­gers bak­ken pan­nen­koe­ken op een steen­plaat.

Jong en oud sa­men ver­e­nigd rond het vuur.

Wie wou, kon een be­richt in de vlin­der, het sym­bool voor Chi­a­ra, ste­ken.

FO­TO'S JOREN DE WEERDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.