Zwoe­gend en zwe­tend naar drie pun­ten

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOETBAL - HUGO FRET

Geen van bei­de ploe­gen kwam nog in aan­mer­king voor winst van de eer­ste pe­ri­o­de­ti­tel. De drie pun­ten ble­ven be­lang­rijk voor het al­ge­meen klas­se­ment en om met een goed ge­voel aan de twee­de pe­ri­o­de te be­gin­nen. Het wa­ren ui­t­ein­de­lijk de Man­ne­kes die na een ster­ke eer­ste helft en zwoe­gend na de rust de drie pun­ten moch­ten bij­schrij­ven.

Voor de laat­ste wed­strijd van de eer­ste pe­ri­o­de koos coach Stijn Vre­ven zo­als ver­wacht voor de­zelf­de elf die Roe­se­la­re een week eer­der zon­der pun­ten huis­waarts stuur­den van op het Kiel. Al­leen de vo­ri­ge week geel ge­schors­te De­nis Prychynenko nam zijn plaats in het cen­trum van de ver­de­di­ging op­nieuw in ten kos­te van Kar­des.

Tij­dens de eer­ste mi­nu­ten van de match hiel­den bei­de ploe­gen el­kaar in even­wicht. De eer­ste aan­val ver­liep rich­ting Beer­schot Wil­rijk­doel, be­slo­ten met een schot van Val­c­ke in de han­den van Vanhamel. Een mi­nuut la­ter mocht Alex Maes een vrij­schop voor het doel van Lom­mel trap­pen. Nu was het Tis­soud­a­li die in de han­den van doel­man Cou­c­ke be­sloot.

Hier­na nam Beer­schot Wil­rijk het ini­ti­a­tief re­so­luut in han­den. Er werd over­al druk ge­zet op de man in bal­be­zit, waar­door Lom­mel moest wij­ken. Dat re­sul­teer­de in en­ke­le hoek­schop­pen voor de gas­ten. Van Hyfte kreeg een kop­kans maar kop­te te fel naar de grond, waar­door de bal van dicht­bij over doel botste. Bij de eerst­vol­gen­de hoek­schop was het wel raak. Maes bracht de bal laag voor doel tot bij De Jonghe. Die trap­te de bal in het pak, waar­na cen­tra­le ver­de­di­ger Jan Van den Bergh het leer tus­sen een bos van be­nen van dicht­bij in doel from­mel­de: 0-1.

Beer­schot Wil­rijk nam even gas te­rug, maar Lom­mel kon am­per voor drei­ging zor­gen. Het ge­vaar­lijk­ste schot kwam nog van Mboko die een af­val­len­de bal laag kon hou­den. Zijn pe­gel werd af­ge­blokt door San­ter­mans die na de­ze fa­se ge­bles­seerd het veld moest ver­la­ten. Naar­ma­te de mi­nu­ten ver­stre­ken, was het op­nieuw Beer­schot Wil­rijk dat de bo­ven­hand nam. Nou­bis­si kwam net niet tot een schot. Even la­ter was het wel prijs. Na een ac­tie van Van­zeir ver­leng­de Van­camp mooi met een hak­je tot bij Nou­bis­si. Die mis­te zijn schot half, maar Tis­soud­a­li was er als de kip­pen bij om de vrije bal in doel te schie­ten: 0-2.

Beer­schot Wil­rijk bleef tech­nisch ver­zorgd voet­bal­len, ter­wijl de thuis­ploeg de slor­dig­he­den op­sta­pel­de en veel te snel voor de lan­ge bal koos en het mid­den­veld over­sloeg. Lom­mel pro­beer­de een vuist te ma­ken, maar aan kan­sen kwam de thuis­ploeg niet. Het was Beer­schot Wil­rijk dat scherp coun­ter­de. Van­zeir vi­seer­de van­uit een scher­pe hoek de bui­ten­kant van de paal. Pas net voor de rust kon Lom­mel drei­gen. Na een vrij­schop kop­te Ro­cha over.

Aan­slui­tings­tref­fer

Beer­schot Wil­rijk mocht dus met een 0-2-voor­sprong aan de twee­de helft be­gin­nen. Bij Lom­mel werd Bre­bels ver­van­gen door Claes. Voor het eer­ste ge­vaar zorg­de Van­camp, die zijn po­ging knap door doel­man Cou­c­ke in

hoek­schop ge­duwd zag wor­den. Even la­ter luk­te Lom­mel toch de aan­slui­tings­tref­fer. Na wei­nig kor­daat op­tre­den van en­ke­le ver­de­di­gers schoot Ver­mijl de eer­ste Lom­mel­se kans bin­nen: 1-2.

De thuis­ploeg ging op­nieuw in haar kan­sen ge­lo­ven. Val­c­ke kop­te een kans over. Ook coach Vre­ven greep in. Hij ver­ving met Tis­soud­a­li en Nou­bis­si twee aan­val­lers door Grisez en Kas­mi. Die laat­ste mocht op de rech­ter­flank Van­zeir ver­van­gen, die nu in de spits werd uit­ge­speeld. Met slechts één doel­punt ver­schil op het bord bleef de span­ning in de match. Lom­mel pomp­te bal­len voor doel, maar Beer­schot Wil­rijk zorg­de ook voor ge­vaar via een af­ge­we­ken schot van Kas­mi en een kop­bal van Van den Bergh. Van­zeir schoot een te kor­te te­rug­speel­bal in het zij­net, de stand wij­zig­de niet meer.

FO­TO DICK DEMEY

Van den Bergh heeft Beer­schot Wil­rijk op 0-1 ge­bracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.