RECENSIE

Fo­to­gra­fie tus­sen mis­sie en vi­sie

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! - (fh)

★★★☆☆

BIEKE DEPOORTER TOT ZO 10/02 | FOTOMUSEUM | WWW.FOTOMUSEUM.BE

Leunt fo­to­gra­fie dich­ter bij fic­tie aan of bij plas­ti­sche kun­sten? Ver­tel­len fo­to­gra­fen een ver­haal of ex­pe­ri­men­te­ren ze met vor­men en schrij­ven ze zich in de kunst­ge­schie­de­nis in? Mis­sie of vi­sie? De twee nieu­we ex­po­si­ties van het Ant­werp­se FotoMuseum kie­zen vol­op voor de eer­ste stra­te­gie.

Het dui­de­lijkst komt dat tot ui­ting in het nieu­we werk van Bieke Depoorter (32), rij­zen­de ster van de Bel­gi­sche fo­to­gra­fie. Op haar 26ste kon ze al de we­reld rond­rei­zen als lid van het pres­ti­gi­eu­ze agent­schap Mag­num. Haar in­tie­me op­na­mes in huis- en slaap­ka­mers in moei­lijk toe­gan­ke­lij­ke ge­bie­den, oogst­ten vol­op lof.

Die fo­to’s toont ze be­wust niet in het FotoMuseum, wel haar vijf re­cent­ste pro­jec­ten, die ze zelf als een kan­tel­mo­ment er­vaart. Depoorter had het ge­voel op de gren­zen van de fo­to­gra­fie te zijn ge­stuit en ver­lang­de meer te we­ten over de personen op haar fo­to’s. Zo evo­lu­eer­de As it may be, be­gon­nen als een ver­slag van de Ara­bi­sche Len­te in Egyp­te, in 2017 naar een be­com­men­ta­ri­eerd fo­to­boek, waar­in tekst en beeld even be­lang­rijk wer­den. Pro­jec­ten in het Fran­se Sè­te en een Noors Pool­dorp leid­den niet tot een fo­to­reeks, maar tot een mul­ti­me­dia­pro­jec­tie en haar eer­ste kort­film Dva­le­mo­dus, met een ste­vi­ge rol voor de mu­ziek van Mat­ti­as De Crae­ne.

Ongrijp­ba­re iden­ti­teit

De mees­te plaats in het FotoMuseum krij­gen de nog voort­lo­pen­de pro­jec­ten Aga­ta en Mi­chael, twee op­mer­ke­lij­ke personen die Depoorter der­ma­te fas­ci­neer­den dat ze op zoek ging naar hun ongrijp­ba­re iden­ti­teit. De fo­to’s, soms snap­shots, zijn slechts één fa­cet, het ver­haal er­rond een an­der. Dat re­sul­teert in een soort mo­der­ne, thril­ler­ach­ti­ge beeld­ro­man in wor­ding.

Toe­val of niet: ook Clau­de Sa­mu­el Za­ne­le, de twee­de ex­po­si­tie van het FotoMuseum, draait rond iden­ti­teit. Het gaat om zelf­por­tret­ten van de Fran­se Clau­de Ca­hun (18941954), de rond­zwer­ven­de Ni­ge­ri­aan Sa­mu­el Fos­so (1962) en de Zuid-Afri­kaan­se Za­ne­le Mu­ho­li. Aan de hand van hun li­chaam stel­len ze vra­gen over gen­der en po­li­tie­ke (on)macht. Het zijn fo­to­gra­fen met een mis­sie, maar in te­gen­stel­ling tot Depoorter ge­lo­ven ze nog in de kracht van het fo­to­gra­fi­sche beeld op zich.

Wie het an­de­re uit­ein­de van het spec­trum wil zien, mag de ex­po De diep­te van het beeld, nog tot 16 de­cem­ber te zien in het Zwar­te Huis van Huib Hos­te in Knok­ke, niet mis­sen. Ze biedt een in­druk­wek­kend over­zicht van ex­pe­ri­men­te­le fo­to­gra­fen in Bel­gië, van pril­le vorm­ex­pe­ri­men­ten van Wil­ly Kes­sels en Ser­ge Van­der­cam over sur­re­a­lis­ti­sche grap­pen van Mag­rit­te en Mariën tot fo­to­gram­men van Fi­lip Tas en Ol­ga Mo­ra­no. Naast hun werk han­gen doe­ken en re­li­ëfs van Vic­tor Ser­vran­ckx, Vic Gentils en an­de­re ar­ties­ten. Ab­strac­te schil­der­kunst en non-fi­gu­ra­tie­ve fo­to­gra­fie gaan naad­loos in el­kaar over. Ze de­len de­zelf­de plas­ti­sche vi­sie.

‘‘Bras­se­rie du Parc is ge­liefd

bij ar­ties­ten, za­ken­lui, toe­ris­ten

en de ge­wo­ne Oos­ten­de­naar.”

FO­TO BIEKE DEPOORTER

Aga­ta, 2 no­vem­ber 2017.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.