He­te­ro’s ook wel­kom!

Ho­le­bi­feest viert vijf­tien­de edi­tie in Car­go Club HO­MO TOP 100 ZA 10/11 | CAR­GO CLUB | ANT­WER­PEN | WWW.CARGOCLUB.BE

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! -

Ma­don­na, Ab­ba en an­der moois van het Song­fes­ti­val, maar ook Dua Li­pa en Ye­ars & Ye­ars: al­le­maal pas­se­ren ze za­ter­dag de re­vue in de Car­go Club tij­dens de vie­ring van de Ho­mo top 100. Twee­dui­zend feest­vier­ders brach­ten hun stem de af­ge­lo­pen we­ken al uit.

Wat maakt de Ho­mo top 100 de Ho­mo top 100? “Dat be­slis­sen wij zelf niet”, lacht Bjorn Groot­jans (23), co­ör­di­na­tor van Enig Ver­schil, de Ant­werp­se jon­ge­ren­ver­e­ni­ging voor ho­le­bi’s en trans­gen­ders. “Zo­als elk jaar kun­nen men­sen hun stem uit­bren­gen op een lijst van num­mers. Net zo­als bij het Song­fes­ti­val wer­ken wij met een vak­ju­ry waar­van de stem­men ex­tra door­we­gen.”

“Zo’n twee­dui­zend men­sen heb­ben ge­stemd dit jaar. We wer­ken nu met een nieuw re­gi­stra­tie­sys­teem, zo­dat je maar één keer per per­soon kan stem­men. Dat doen we om­dat en­thou­si­as­te fan­clubs de voor­bije ja­ren pro­beer­den om één be­paal­de Song­fes­ti­val­hit zo hoog mo­ge­lijk te stem­men. Grap­pig ei­gen­lijk, maar dat lukt nu niet meer. Het Song­fes­ti­val en ho­le­bi’s, het blijft een on­ver­woest­ba­re com­bi­na­tie. Ik snap het zelf ook niet echt”, lacht Bjorn.

Heel de avond lang is het af­tel­len naar de num­mer één in de lijst. “We draai­en al­le num­mers van de top 100 in wil­le­keu­ri­ge volg­or­de, maar rond een uur of 2 spe­len we de top 10 in de juis­te volg­or­de af. De num­mer 1 zorgt al­tijd voor het hoog­te­punt van de avond. Die wordt met con­fet­ti en toe­ters en bel­len ge­vierd. Vo­rig jaar was die eer weg­ge­legd voor Lor­een met Eup­ho­ria.”

De Ho­mo top 100 werd vijf­tien jaar ge­le­den ge­bo­ren in Zaal Ja­cob. “De men­sen van The Break­fast Club, die daar veel feest­jes or­ga­ni­seer­den, merk­ten op­val­lend veel ho­le­bi’s op hun eve­ne­men­ten. Het was de bui­ten­wip­ster van de zaal die hen ver­wees naar Enig Ver­schil. En zo gin­gen we sa­men­wer­ken.”

“Van­af het be­gin is het de be­doe­ling ge­weest om ho­le­bi’s en he­te­ro’s sa­men te bren­gen in plaats van apar­te eve­ne­men­ten te or­ga­ni­se­ren, en dat lukt per­fect. We moe­di­gen de ho­le­bi’s ook aan om he­te­ro­vrien­den mee te ne­men.”

Niet al­leen de Ho­mo top 100 viert een ver­jaar­dag. Ook Enig Ver­schil mag dit jaar 25 kaars­jes uit­bla­zen. “Het wordt dus een dub­bel ju­bi­le­um­feest. Wij zijn als ho­le­bi­ve­r­e­ni­ging ge­start in 1993 om het ta­boe rond ho­le­bi’s be­spreek­baar te ma­ken. De bij­een­kom­sten gin­gen toen nog door in een ver­do­ken zaal­tje. Sinds­dien zijn de tij­den enorm ver­an­derd. Nu ko­men we twee keer per maand sa­men in ca­fé Den Draak en gaan de ge­sprek­ken niet meer over ta­boes. We zien de op­komst trou­wens elk jaar een beet­je da­len, dat is op zich een goeie zaak. Ho­le­bi’s heb­ben min­der dan vroe­ger de nood om bin­nen een be­paal­de groep te spre­ken over hun pro­ble­men. Dat kun­nen we nu da­ge­lijks en over­al doen. We zet­ten daar­om iets min­der in op on­ze bij­een­kom­sten, maar des te meer op het sa­men fees­ten.”

FO­TO VICTORIANO MORENO

De or­ga­ni­sa­to­ren van de Ho­mo top 100: “Het Song­fes­ti­val en ho­le­bi’s, het blijft een on­ver­woest­ba­re com­bi­na­tie.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.