“Aan Eu­ro­song ga ik dit­maal ze­ker niet meer mee­doen”

Zan­ger-gi­ta­rist Hans Ste­vens ver­rijst acht jaar na split van The Pa­ra­noiacs in nieu­we groep STAR VISITORS ZA 10/11 | DE CLUB | ME­CHE­LEN | WWW.FA­CE­BOOK.COM/STARVISITORS, TRANSITM.ME­CHE­LEN.BE

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! - GUNTER JACOBS

Hans Ste­vens rockt weer! Acht jaar na­dat hij de stek­ker uit The Pa­ra­noiacs had ge­trok­ken, ver­rijst de uit­ge­we­ken Ant­wer­pe­naar nu als front­man van Star Visitors. Het eer­ste mi­ni­al­bum van die Me­chel­se groep houdt hij van­avond bo­ven de doop­vont. “Dit is geen Pa­ra­noiacs 2.0”, stelt Ste­vens dui­de­lijk. Shout it out!

Op­nieuw de­bu­te­ren na je vijf­tig­ste? Door­ge­win­ter­de roc­kers kun­nen dat. Acht jaar na­dat The Pa­ra­no­aics de hand­doek in de ring had­den ge­gooid, steekt front­man Hans Ste­vens (53) zijn neus weer aan het ven­ster. Een fraai mu­zi­kaal ver­le­den heeft hij al, nu tim­mert hij ook aan een toe­komst.

Even op­fris­sen? Zijn Pa­ra­noiacs-pal­ma­res ver­meldt naast de Bel­pop­klas­sie­ker I’ve Been Wai­ting (1989) on­der meer een ope­nings­con­cert op Puk­kel­pop 1990, voor Nick Ca­ve en co., club­tour­nees door heel Eu­ro­pa en tal van gro­te voor­pro­gram­ma’s, van An­thrax en Ig­gy Pop tot Duit­se me­ga­shows met Die To­ten Ho­sen.

In zijn nieu­we groep Star Visitors om­ringt zan­ger-gi­ta­rist Ste­vens zich met drie der­ti­gers. Broer Raf(ke), des­tijds toet­se­nist bij The Pa­ra­noiacs en ook zo­wat mas­cot­te van die groep, doet niet mee. “Ik heb hem wel ge­vraagd, maar hij wou het mu­ziek­boek ge­slo­ten hou­den. Hij is wel fan van Star Visitors en is al naar een paar op­tre­dens ko­men kij­ken”, zegt Hans Ste­vens, die on­der­tus­sen naar Me­che­len is ver­huisd. “Maar Ant­wer­pen blijft een van mijn fa­vo­rie­te ste­den. Mis­schien keer ik ooit nog wel te­rug.”

Ste­vens ver­telt hoe hij na een kwart­eeuw Pa­ra­noiacs even heeft moe­ten af­kic­ken. “Die groep was voor mij zo­wat een ver­e­del­de hob­by ge­wor­den. Na het ein­de in 2010 heb ik een paar jaar niks ge­daan. Ik luis­ter­de nog wel naar mu­ziek en speel­de wat gi­taar, maar ik wist even niet meer wat ik nog wil­de. Tot vrien­den ble­ven vra­gen wan­neer ik weer eens wat ging doen. Zij heb­ben me in con­tact ge­bracht met twee mu­zi­kan­ten die nog heb­ben ge­speeld bij wij­len King Koen, een ga­ra­ge­rock­le­gen­de uit het Den­der­mond­se. Met hen klik­te het meteen. Sa­men met een bas­sist zijn we be­gin­nen re­pe­te­ren.”

Geen Pa­ra­noiacs 2.0

Kri­s­tof Rob­be­rechts, Da­vy De Dec­ker en Lan­der Mun­ster he­ten Ste­vens’ me­de-Star Visitors. “Ie­der van ons heeft een an­de­re smaak. Dat gaat van psy­che­de­li­sche ga­ra­ge­rock tot Nick Ca­ve en ex­pe­ri­men­te­le din­gen zo­als Cri­me and the Ci­ty So­lu­ti­on en Einst­ür­zen­de Neu­bau­ten. On­ver­mij­de­lijk sij­pe­len al die in­vloe­den door in de mu­ziek die we sa­men ma­ken. On­ze gi­ta­rist is bo­ven­dien een tech­ni­cus die zelf ef­fect­pe­da­len fa­bri­ceert. Dat ver­klaart de ra­re ge­luid­jes die je op de ach­ter­grond in on­ze songs hoort.”

Zelf zweert Ste­vens bij de on­ge­com­pli­ceer­de, vui­ge gi­taar­rock waar­mee hij al ten tij­de van The Pa­ra­noiacs dweep­te. Toch wil hij Star Visitors niet als een ver­leng­stuk van die groep zien. “Een ou­de vos ver­liest zijn stre­ken niet, maar Star Visitors mag geen plat­te ga­ra­ge­rock zijn”, neemt hij zich voor. “De­ze groep voelt ook niet aan als Pa­ra­noiacs 2.0. Ik zie Star Visitors als iets nieuws, niet als een door­start. Het blijft gi­taar­mu­ziek, maar wel met een an­de­re dy­na­miek, door­dat ik nu met drie an­de­re men­sen sa­men­speel.”

De de­buut­plaat die Star Visitors van­avond in Me­che­len voor­stel­len, staaft Ste­vens’ be­we­ring. De vier songs op de ti­tel­lo­ze de­buut-EP, aan­ge­vuld met di­gi­ta­le re­mixen door de Ne­der­land­se elec­tro-pro­du­cer Trus­h­ka­de­lic, ve­gen ver­ge­lij­kin­gen met diens mu­zi­ka­le ver­le­den al­vast wat ver­der on­der de mat. Het en­kel op vi­nyl ver­krijg­ba­re klei­nood ver­schijnt bij het Ne­der­land­se la­bel Down at the Night­club.

“In­mid­dels heb­ben we in Ne­der­land ook al wat shows ge­speeld. We mer­ken dat men­sen daar wel met on­ze mu­ziek mee zijn”, zegt Ste­vens, die in Het Bos in Ant­wer­pen on­langs nog de af­fi­che heeft ge­deeld met de Au­stra­li­sche cult­groep Ra­dio Bird­man. “Met Star Visitors ko­men we on- ver­mij­de­lijk tus­sen ga­ra­ge­rock- en punk­acts in het un­der­ground­cir­cuit te­recht. Maar daar­toe wil­len we ons niet be­per­ken. Wij staan voor al­les open.”

O ja? Wat als Star Visitors een kans zou­den krij­gen zo­als The Pa­ra­noiacs in 2008? Toen schop­te die groep het zo­waar tot in de fi­na­le van Eu­ro­song met de lui­de mee­zin­ger Shout it Out. Ui­t­ein­de­lijk mocht een an­der bui­ten­been­tje – O Ju­lis­si van Ishtar – ons land ver­te­gen­woor­di­gen op het Song­fes­ti­val in Bel­gra­do. “Aan zo­iets ga ik met de­ze groep niet mee­doen”, stelt Ste­vens re­so­luut. “Wij wil­len op een an­de­re ma­nier on­ze weg zoe­ken.”

Steun krij­gen Star Visitors al­vast uit on­ver­wach­te hoek. Hun num­mer Mer­cu­ry Dan­cing is op­ge­pikt door Bjorn Ta­ge­mo­se. Die ge­re­nom­meer­de fo­to­graaf-re­gis­seur – on­der meer be­kend als maker van Gut­ter­däm­me­rung, de rock­ope­ra met Josh Hom­me, Ig­gy Pop en Gra­ce Jo­nes – ge­bruikt het als sound­track van een pro­mo­tie­film­pje voor zijn pro­duc­ties.

“Zo heb­ben wij meteen een straf­fe vi­deo­clip”, lacht Ste­vens. “Na on­ze eer­ste EP gaan we werk ma­ken van een vol­waar­dig al­bum. Mo­men­teel wil­len we voor­al veel op­tre­den, zo­dat we men­sen kun­nen to­nen wie we zijn. Daar­bij wil­len we niet on­der de Me­chel­se Sint-Rom­boutsto­ren blij­ven. Waar­om het niet pro­be­ren in Duits­land, Ne­der­land en de rest van Eu­ro­pa? Die am­bi­tie én plan­nen heb­ben we wel.”

Als ve­te­raan gaat hij ook daar te­gen jon­ge ge­ne­ra­ties roc­kers moe­ten op­bok­sen. “Al­les is enorm ver­an­derd”, merkt Ste­vens. “De mu­ziek­in­du­strie is veel pro­fes­si­o­ne­ler ge­wor­den en de markt is gro­ter. Langs al­ler­lei ka­na­len komt er veel meer mu­ziek op ie­der­een af. Ik merk dat wij als nieu­we­lin­gen moe­ten knok­ken voor on­ze plaats. Net als in­der­tijd met The Pa­ra­noiacs wil ik daar dui­zend pro­cent voor gaan. Als je er­gens in ge­looft, vind je al­tijd je weg. Op­ge­ven doe ik niet. Mu­ziek zit heel diep in mij. Dat gaat ver­der dan een pas­sie. Op mijn tach­tig­ste zie ik me­zelf hier­mee nog be­zig zijn.”

‘‘Een ou­de vos ver­liest zijn stre­ken niet, maar Star Visitors mag geen plat­te ga­ra­ge­rock zijn.’’

FO­TO @LIKEYOURFOOTPRINT

Hans Ste­vens (twee­de van links): “Ik merk dat wij als nieu­we­lin­gen moe­ten knok­ken voor on­ze plaats. Net als in­der­tijd met The Pa­ra­noiacs wil ik daar dui­zend pro­cent voor gaan.”

FO­TO PHOTO NEWS

Uit de ou­de doos: Hans en zijn broer Raf, zo­wat de mas­cot­te van The Pa­ra­noiacs, met pre­sen­ta­tor Bart Pee­ters in

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.