Bij­na 20% per­so­neel Ant­werp­se po­li­tie slacht­of­fer van pes­ten

Een op de vijf agen­ten slacht­of­fer van pes­ten

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - SACHA VAN WIELE

18,6% van de per­so­neels­le­den bij de Ant­werp­se po­li­tie zegt slacht­of­fer te zijn van pest­ge­drag op de werk­vloer. Er zijn zelfs ge­val­len van fy­siek ge­weld en mis­han­de­ling be­kend. Ook lei­ding­ge­ven­den zou­den zich er schul­dig aan ma­ken. Bij 13,1% was de di­rec­te chef de da­der. Dat blijkt uit een in­te­gri­teits­stu­die door de KU Leu­ven bij de Ant­werp­se po­li­tie. Vol­gens de on­der­zoe­kers komt dit over­een met re­sul­ta­ten bij an­de­re korp­sen en gro­te or­ga­ni­sa­ties.

18,2% van de Ant­werp­se agen­ten zegt dat col­le­ga’s wel eens pro­ces­sen-ver­baal op­stel­len voor ba­na­le over­tre­din­gen om goe­de cij­fers te kun­nen voor­leg­gen. Net geen een op de vijf zegt slacht­of­fer te zijn van pes­ten op de werk­vloer. Dat blijkt uit de in­te­gri­teits­stu­die bij de Ant­werp­se po­li­tie. De re­sul­ta­ten lig­gen vol­gens de on­der­zoe­kers in lijn met an­de­re korp­sen.

De al­ge­me­ne con­clu­sie uit de in­te­gri­teits­stu­die is dat er zich geen groot­scha­li­ge pro­ble­men voor­doen bij de Ant­werp­se lo­ka­le po­li­tie. De cij­fers lig­gen vol­gens de on­der­zoe­kers in de lijn van an­de­re po­li­tie­korp­sen en gro­te or­ga­ni­sa­ties.

Toch sprin­gen som­mi­ge cij­fers er wel uit. Zo stelt net geen een op de vijf be­vraag­de agen­ten dat er wel eens pro­ces­sen-ver­baal wor­den uit­ge­schre­ven om op die ma­nier goe­de cij­fers te kun­nen voor­leg­gen. Op de vraag of de po­li­tie­man of -vrouw dit zelf ook zou doen, be­ves­tigt 7,5% dit min­stens een­maal te heb­ben ge­daan het af­ge­lo­pen jaar.

Ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie

53 res­pon­den­ten zeg­gen dat ze het af­ge­lo­pen jaar min­stens een­maal ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie heb­ben door­ge­ge­ven aan fa­mi­lie en ken­nis­sen bui­ten het korps. Een vijf­de geeft aan dat ie­mand van zijn of haar dienst al eens een ca­deau van een waar­de on­der de 25 eu­ro heeft ont­van­gen.

Het on­der druk zet­ten van ver­dach­ten om zo een be­ken­te­nis los te krij­gen, werd door 28 agen­ten toe­ge­past en 13 ga­ven toe van ook ge­weld te heb­ben ge­bruikt. 5,5% van de agen­ten geeft toe zelf straf­ba­re fei­ten te heb­ben ge­zwe­gen.

De on­der­zoe­kers peil­den bij het per­so­neel over hoe zij er­va­ren dat er wordt op­ge­tre­den te­gen in­te­gri­teits­in­breu­ken. Een op de tien zegt dat de di­rec­te chef niet het goe­de voor­beeld geeft. Slechts 41,4% gaat ak­koord met de stel­ling dat er vol­doen­de con­tro­le is op in­breu­ken en niet-in­te­ger ge­drag. Som­mi­gen er­va­ren dat me­de­wer­kers har­der wor­den ge­straft dan lei­ding­ge­ven­den.

“Dit moet ge­nu­an­ceerd wor­den”, zegt pro­fes­sor Jeroen Maes­schal­ck van LINC. “Over tucht­straf­fen mag om pri­va­cy­re­de­nen niet wor­den ge­com­mu­ni­ceerd. De me­de­wer­kers we­ten niet of ie­mand daad­wer­ke­lijk wordt ge­straft of niet.”

Mis­han­de­ling

Het Ant­werp­se korps is niet vrij van pest­ge­drag op de werk­vloer. Bij 13,1% is de pes­ter de di­rec­te chef. 14 me­de­wer­kers zeg­gen fy­siek te zijn aan­ge­val­len of mis­han­deld door col­le­ga’s. Bij 6 per­so­neels­le­den was de da­der de di­rec­te lei­ding­ge­ven­de.

Vol­gens de on­der­zoe­kers is er meer aan­dacht no­dig voor in­te­gri­teit tij­dens de func­ti­o­ne­ring­sen eva­lu­a­tie­ge­sprek­ken. Het ma­na­ge­ment bij het korps is niet al­tijd op de hoog­te van het soort niet-in­te­ger ge­drag dat wordt vast­ge­steld op de werk­vloer.

“Po­li­tie­werk is de­li­caat, maar daar­om juist dat in­te­gri­teit be­spreek­baar moet blij­ven”, zegt Maes­schal­ck. “Het ant­woord ligt trou­wens niet al­leen in har­de con­tro­les en straf­fen. Me­de­wer­kers be­scher­men te­gen ver­lei­din­gen, ze on­der­steu­nen als ze voor moei­lij­ke mo­re­le keu­zes staan en ver­trou­wen ge­ven: dat zijn ook al­le­maal ma­nie­ren om in­te­gri­teits­schen­din­gen te be­let­ten.”

“Er wordt trou­wens al veel ge­werkt rond tucht en in­te­gri­teit. Zo is er een ver­trou­wens­per­soon voor slacht­of­fers van pest­ge­drag. Al­leen blij­ken veel agen­ten niet te we­ten wat dat in­houdt en wie het is. Daar­naast is de vraag waar een agent te­recht­kan bij in­breu­ken rond in­te­gri­teit, ze­ker als hij of zij geen ver­trou­wen heeft in de lei­ding­ge­ven­de. Agen­ten we­ten on­vol­doen­de wat er dan moet ge­beu­ren. Dat is niet een spe­ci­fiek pro­bleem in Ant­wer­pen, maar een struc­tu­reel pro­bleem op het ni­veau van de ge­ïn­te­greer­de po­li­tie.”

Jeroen Maes­schal­ck

Pro­fes­sor KU Leu­ven ‘‘Po­li­tie­werk is de­li­caat, maar daar­om juist dat in­te­gri­teit be­spreek­baar moet blij­ven.’’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.