0-0 en punt in Dort­mund: hal­ve Brug­se stunt le­vert over­win­te­ring in Eu­ro­pa op

Lands­kam­pi­oen pakt punt na de­fen­sie­ve mas­ter­class

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - Van on­ze re­dac­teur in Dort­mund Bart Lagae

Zel­den was de Gel­be Wand zo stil. Club Brug­ge vocht zich na een de­fen­sie­ve mas­ter­class naar een 0-0-ge­lijk­spel in Dort­mund. Fraai om te zien was het niet, goed voor de re­pu­ta­tie was het wel. Club was voor de af­trap al ze­ker van een ver­lengd ver­blijf in de Eu­ro­pa League na winst van At­lé­ti­co te­gen Mo­na­co.

“Ivan Le­ko’s Bru­ges Ar­my.” De straf­ste pres­ta­tie gis­te­ren kwam op re­ke­ning van de 5.000 mee­ge­reis­de Brug­se fans, hoog in de nok van het Sig­nal Iduna Park. Twin­tig mi­nu­ten lang in de eer­ste helft, en ook in pe­ri­o­den na de rust, over­stem­den de Club­sup­por­ters de thuis­aan­hang. De ge­vrees­de Gel­be Wand krimpt in Eu­ro­pe­se avon­den van 25.000 op­een­ge­pak­te fans naar een tri­bu­ne van 15.000 plaat­sen. Nog steeds in­druk­wek­kend, maar gis­te­ren moest de ge­le muur het af­leg­gen te­gen de blauw­zwar­te. Die scan­deer­de on­op­hou­de­lijk de naam van de trainer die vo­rig jaar in zijn de­buut­sei­zoen voor Club de ti­tel pak­te.

Dort­mund bijt tan­den stuk

De hoofd­man van het Bru­ges Ar­my stond zo­als al­tijd piek­fijn uit­ge­dost te ges­ti­cu­le­ren voor zijn dug-out. De ge­voel­s­tem­pe­ra­tuur in het Ruhr­ge­bied flirt­te met het vries­punt, maar de fie­re Kro­aat had zijn win­ter­jas thuis­ge­la­ten. In kos­tuum en op wit­te snea­kers wil­de hij het sa­men­vat­tings­pro­gram­ma van de Cham­pi­ons League ha­len. Meer dan wie ook weet hij hoe on­be­taal­baar de re­cla­me voor een jon­ge be­gin­nen­de coach is.

En meer dan wie ook weet hij hoe voor­al de re­sul­ta­ten – en niet het ni­veau van de wed­strij­den – de Eu­ro­pe­se voet­bal­we­reld rond­gaan. Op zijn pers­con­fe­ren­tie dins­dag­avond had Le­ko aan­ge­kon­digd dat zijn ploeg niet was ge­ko­men om de “bus te par­ke­ren”, maar toch was het pre­cies dat wat Club Brug­ge in Duit­se ogen ge­daan had. Al­leen half­weg de eer­ste helft liet Club zijn aan­val­len­de in­ten­ties blij­ken. In het be­gin van de wed­strijd en na de rust kam­peer­de de kam­pi­oen rus­tig voor zijn doel­ge­bied. Met Am­ra­bat in de rol van ex­tra bre­ker, al toon­de de Ma­rok­kaan­se in­ter­na­ti­o­nal bij mo­men­ten dat hij ook over voet­bal­lend ver­mo­gen be­schikt.

De Brug­se li­nies speel­den dicht bij el­kaar en Dort­mund beet zich net als in de heen­match de tan­den stuk op de Bel­gi­sche or­ga­ni­sa­tie. Toe­ge­ge­ven, ook de thuis­ploeg ont­wik­kel­de wei­nig tem­po en drang naar vo­ren. Al­leen de Ame­ri­kaan­se win­ger Pu­li­sic kreeg de han­den op el­kaar. Eerst be­sloot hij te zwak op Hor­vath na een pri­ma pass van Reus, na­dien wa­ren Me­che­le en Dens­wil bij de pin­ken om het Ame­ri­kaan­se ge­vaar on­scha­de­lijk te ma­ken.

De Spaan­se top­schut­ter Al­cá­cer had een plaats in de ba­sis ge­kre­gen, maar kwam gis­te­ren niet in het stuk voor. Me­che­le stond ge­con­cen­treerd te ver­de­di­gen en gun­de de ex-spe­ler van Bar­cel­o­na geen mor­zel grond. De Ro­de Dui­vel be­ves­tig­de zijn sta­tus als een van de bes­te Brug­se spe­lers

van het mo­ment.

Beet­je ge­luk

Aan­val­lend bracht Club te wei­nig. De te­rug­keer van de tan­dem Dens­wil-Den­nis op links deed Club wel deugd, maar tot uit­ge­spro­ken kan­sen kwam het niet. Am­ra­bat mocht eens trap­pen na goed stoor­werk van Club, Pou­lain kon te wei­nig kracht zet­ten op een kop­bal na een cor­ner en Den­nis en Va­na­ken trap­ten na de rust elk een keer­tje naast. Doel­man Bür­ki werd op geen en­kel mo­ment op de proef ge­steld.

Reus mis­te een gi­gan­ti­sche kans vlak voor rust en Dort­mund had op ba­sis van spel­beeld en kan­sen de wed­strijd al­tijd moe­ten win­nen. Dat dat niet ge­beur­de, was ze­ker de ver­dien­ste van Club, maar er kwam ook ge­luk bij kij­ken. Net dat beet­je ge­luk dat in de heen­match ont­brak waar­door Club toen te­gen een on­ver­dien­de ne­der­laag aan­keek.

De re­ke­ning is nu ver­ef­fend en veld­heer Ivan Le­ko mocht gis­te­ren pron­ken met een punt in Dort­mund. In drie van zijn vijf Cham­pi­ons League-wed­strij­den is Club on­ge­sla­gen. In zijn laat­ste wed­strijd – thuis te­gen At­lé­ti­co – kan de Kro­aat, fan van Re­al Ma­drid, de kroon op het werk ste­ken.

FO­TO AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.