40-ja­ri­ge Ant­wer­pe­naar kam­peert per­ma­nent in piep­klei­ne ca­mi­o­net­te

Ant­wer­pe­naar Pas­cal Van Reeth (40) kam­peert per­ma­nent in zijn ‘woon­wa­gen’

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - REBECCA VAN REMOORTERE www.mo­biel­wo­nen.com

Niet om­dat het moet, maar om­dat het kan. Zo vat Pas­cal Van Reeth het zelf graag kort sa­men. Zo’n drie jaar ge­le­den schrik­te hij zich een hoed­je door de to­ren­ho­ge vast­goed­prij­zen toen hij na een re­la­tie­breuk op zoek ging naar een ap­par­te­ment. Hij kleurt sinds­dien graag bui­ten de lijn­tjes van een tra­di­ti­o­ne­le le­vens­stijl en woont in zijn ca­mi­o­net­te, die hij aan­kocht voor 3.000 eu­ro. “Mij krij­gen ze nooit meer in een ap­par­te­ment.”

Niet exact we­ten waar je de vol­gen­de nacht zal sla­pen. Op­staan met een uit­zicht dat je zelf kiest. En dan op zoek naar een toi­let. Zo leeft Pas­cal al bij­na 39 maan­den on­der­tus­sen. Hij groei­de op in Deur­ne, woon­de on­der meer in Bor­ger­hout, Burcht en op een ap­par­te­ment op de Vlaam­se­kaai. Maar zo ge­luk­kig als nu in zijn mo­bie­le wo­ning was de Ant­wer­pe­naar nog nooit.

“Iets doen wat ei­gen­lijk niet echt mag, dat maakt het le­ven toch juist leu­ker”, dat is een van de eer­ste uit­spra­ken van Pas­cal wan­neer we met hem af­spre­ken op de par­king aan de Schel­de­kaai­en. Naast het bus­je van Pas­cal kij­ken is moei­lijk: het staat re­de­lijk een­zaam op de par­king en valt op door de rood-zwar­te graf­fi­ti. Pas­cal werd van­mor­gen wak­ker met zicht op de Schel­de en het la­waai van de wer­ken aan de Schel­de­kaai­en. Sla­pen op de Kaai­en doet hij niet meer vaak. “Ik heb dat wel bij­na een half­jaar een paar nach­ten per week ge­daan, maar toen wer­den de con­tro­les stren­ger.” Nu slaapt hij over­al waar er maar par­keer­plaats is in de pro­vin­cie. Na drie jaar weet hij de plek­jes wel uit te kie­zen, maar meest­al trekt hij naar de boer­de­rij van vrien­den in Laak­dal waar hij mag par­ke­ren en dou­chen in ruil voor klus­jes op de boer­de­rij.

Zel­den komt hij in aan­ra­king met de po­li­tie. “Be­hal­ve de eer­ste week. Ik denk dat het mijn der­de nacht was in de ca­mi­o­net­te. Ik sliep op de par­king ach­ter de Car­re­four in Scho­ten. Om drie uur ’s nachts werd ik ge­wekt door de po­li­tie. Uit­ein­de­lijk kreeg ik en­kel een waar­schu­wing en heb ik de nacht daar zelfs nog ver­der ge­spen­deerd. Mo­biel wo­nen is voor mij een grij­ze zo­ne. Zo­lang ik nie­mand kwaad doe op de plek waar ik slaap, zie ik niet in waar­om het niet zou mo­gen.”

Wer­ken in de horeca

Pas­cal ge­niet van zijn mo­bie­le en goed­ko­pe le­ven, maar wer­ken moet hij net als ie­der­een. In een vo­rig le­ven werk­te hij in de bouw­sec­tor en zes jaar lang in ca­fé Den Ben­gel op de Gro­te Markt. “Op vrij­dag, za­ter­dag en zon­dag werk ik in de horeca, de rest van de week heb ik voor me­zelf. Mijn to­ta­le kos­ten met al­les er­op en er­aan, in­clu­sief eten, ko­men neer op 600 eu­ro per maand. Ik houd dus nog meer dan vol­doen­de over om te spa­ren.”

Toch doet hij het niet om geld te be­spa­ren. “Het was na een breuk met mijn vrien­din dat ik op zoek ging naar een nieu­we wo­ning. Ik wil­de niet af­be­ta­len aan een bank of gaan wer­ken om huur te be­ta­len. In plaats van een huur­waar­borg te be­ta­len, stak ik mijn geld in een ca­mi­o­net­te. Die bouw­de ik zelf vol­le­dig om tot wo­ning. Ik heb ze drie keer op­nieuw leeg­ge­haald en her­in­ge­richt om­dat het goed moest zijn. On­langs moest ik door de in­voer van de LEZ een nieu­we ca­mi­o­net­te ko­pen op ben­zi­ne. Die heb ik ook weer zelf in­ge­richt en ver­bouwd.”

Het klei­ne bed in het bus­je klapt open langs de zij­kant, twee kook­vu­ren zit­ten ver­stopt in een val­se schuif en er is net ge­noeg plaats voor een bu­reau­stoel en een klein ta­fel­tje. Een dou­che is er niet, maar ook daar heeft Pas­cal iets op ge­von­den. “Ik be­taal 250 eu­ro voor een jaar­abon­ne­ment bij fit­ness­club Ba­sic Fit. Die zijn over­al te­rug te vin­den, zelfs in Ne­der­land. Ik heb er nog nooit ge­sport, maar ge­bruik er ge­woon de dou­ches. Daar kun­nen ze me niet op pak­ken, ik ben een be­ta­len­de klant.”

Pas­cal lijkt trots op hoe wei­nig hij no­dig heeft in zijn nieu­we le­ven. “Meer dan wat ik nu heb, heeft een mens niet no­dig. We kla­gen al­le­maal over het le­ven en wil­len te­ge­lijk meer en meer spul­len en een groot huis. Daar stap ik be­wust van af.”

Trou­we vol­gers

Zijn le­vens­stijl deelt Pas­cal ook via zijn Youtu­be­ka­naal en via In­st­agram. Hij heeft ook een apart kook­ka­naal waar hij zich­zelf al ko­kend in de ca­mi­o­net­te filmt. Met een hon­derdtach­tig­tal vol­gers op Youtu­be heeft de Ant­wer­pe­naar niet zo­veel vol­gers als een ge­mid­del­de in­flu­en­cer, maar het blij­ken wel trou­we vol­gers. Tij­dens het in­ter­view stop een mo­tard voor het bus­je. Hij klopt op de ach­ter­ruit en trekt gro­te ogen. “Ein­de­lijk, dag Pas­cal”, zegt de man als­of het in scè­ne ge­zet is. Maar dat is het niet. De man is Stan Daems uit Eke­ren. “Ik volg Pas­cal al een tijd­je op Youtu­be en ben ja­loers op zijn ma­nier van le­ven. Ik zou ook heel graag mo­biel wo­nen, maar mijn vrouw wil niet mee. En 37 jaar hu­we­lijk, dat gooi je zo­maar niet weg, hé”, al­dus Stan. “Op Youtu­be had ik ge­zien dat Pas­cal in de buurt van de Kaai­en zou staan en ik was toch in de buurt. Ik zag het bus­je en kon het niet la­ten om hem toch eens een be­zoek­je te bren­gen”, klinkt Stan en­thou­si­ast. De twee ne­men een fo­to en spre­ken af om el­kaar la­ter op de dag te­rug te zien.

Het mo­bie­le le­ven ziet Pas­cal nog een tijd­je zit­ten, België iets min­der. “Ik ben nog in België om­dat ik mijn groot­va­der die in een woon­zorg­cen­trum zit niet in de steek wil la­ten. Als hij komt te over­lij­den, trek ik naar het bui­ten­land. Eerst naar het ho­ge Noor­den. Dat is al­tijd al een droom ge­weest, maar ik had al­tijd vrien­din­nen die lie­ver zon, zee en strand wil­den. Niks voor mij.”

FO­TO VICTORIANO MORENO

FO­TO'S VICTORIANO MORENO

Pas­cal Van Reeth op het dak van zijn “huis” op de Ant­werp­se Schel­de­kaai­en.

FO­TO R

Fan Stan Daems komt even op be­zoek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.