Loon­blok­ke­ring dreigt, vak­bon­den slaan alarm

Con­junc­tuur hoog, maar be­las­ting­druk stijgt en koop­kracht daalt: vak­bon­den ei­sen meer

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - FARID EL MABROUK

De vak­bon­den scher­pen nu al de mes­sen voor het twee­jaar­lijks loon­over­leg met de werk­ge­vers dat be­gin 2019 is ge­pland. De eer­ste cij­fers van de Cen­tra­le Raad voor het Be­drijfs­le­ven (CRB), die twee­jaar­lijks be­re­kent hoe­veel de lo­nen mo­gen stij­gen, wij­zen op “wei­nig tot geen ruim­te” voor loon­op­slag de ko­men­de twee jaar. “On­aan­vaard­baar voor de werk­ne­mers”, waar­schu­wen de bon­den. “De koop­kracht van de men­sen gaat ach­ter­uit.” Zij hou­den op 14 de­cem­ber een na­ti­o­na­le ac­tie­dag.

De lo­nen zul­len de ko­men­de ja­ren stij­gen, maar het is nu al ze­ker dat het met niet veel zal zijn. Nog voor de on­der­han­de­lin­gen met de werk­ge­vers moe­ten be­gin­nen, waar­schu­wen de vak­bon­den al: nu de eco­no­mie goed draait en de win­sten van de be­drij­ven groot zijn, moe­ten ook de werk­ne­mers iets krij­gen. Dat de be­las­ting­druk in ons land nog is ge­ste­gen en de koop­kracht vol­gens som­mi­gen is ge­daald, geeft hen nog meer mu­ni­tie. “Wij zul­len niet te­vre­den zijn met pea­nuts.”

De re­ge­ring is al niet ze­ker of ze het tot aan de ver­kie­zin­gen uit­houdt en gis­te­ren kwam er nog meer slecht nieuws. Vol­gens het Eu­ro­pees sta­tis­tisch bu­reau Eu­ro­stat is de be­las­ting­druk vo­rig jaar op­nieuw ge­ste­gen. Al­leen in Frank­rijk lig­gen de be­las­tin­gen en so­ci­a­le bij­dra­gen ho­ger.

Na een ster­ke da­ling van de be­las­tin­gen in 2016 gaat het voor de re­ge­ring-Mi­chel, die van las­ten­ver­la­gin­gen haar han­dels­merk maak­te, dus weer de fou­te kant op. En hoe­wel de Na­ti­o­na­le Bank stelt dat on­ze koop­kracht wel is ge­ste­gen, liet de In­ter­na­ti­o­na­le Ar­beids­or­ga­ni­sa­tie dins­dag het te­gen­over­ge­stel­de op­te­ke­nen. Ook al ge­ven spe­ci­a­lis­ten de NBB ge­lijk, toch is het een ver­ve­len­de zaak voor de re­ge­ring.

Alarm­bel

Het is in elk ge­val ko­ren op de mo­len van de vak­bon­den. Nu koop­kracht met het fe­no­meen van de ge­le hes­jes een hot item wordt, trok­ken zij gis­te­ren aan de alarm­bel over on­ze lo­nen. Hoe­veel die vol­gend jaar en in 2020 mo­gen stij­gen, daar­over moe­ten ze be­gin 2019 nog on­der­han­de­len met de werk­ge­vers. Maar dat het niet veel zal zijn, staat nu al vast. Want de re­ge­ring ver­streng­de de wet die zegt dat on­ze lo­nen niet snel­ler mo­gen stij­gen dan in on­ze buur­lan­den. Een ver­plich­te vei­lig­heids­mar­ge van 0,5% en de loon­in­dexe­ring die vrij ste­vig is door de ho­ge in­fla­tie zor­gen er daar­naast voor dat er nau­we­lijks nog ruim­te over­blijft om die lo­nen nog eens op te trek­ken.

Vol­gens ABVV-voor­zit­ter Ro­bert Ver­te­nueil zou­den on­ze lo­nen de ko­men­de twee jaar daar­om maar 0,2% mo­gen stij­gen. Dat cij­fer wil­de gis­te­ren nie­mand be­ves­ti­gen om­dat het rap­port van de Cen­tra­le Raad voor het Be­drijfs­le­ven (de ba­sis voor de loon­norm) pas in ja­nu­a­ri klaar is. Maar dat de werk­ne­mers op niet veel moe­ten ho­pen, gaf ie­der­een toe.

En dat kan vol­gens de vak­bon­den niet. Het so­ci­a­lis­ti­sche ABVV heeft het over een on­aan­vaard­ba­re loon­blok­ke­ring op een mo­ment dat de win­sten van de be­drij­ven en de di­vi­den­den hoog zijn. Ook gro­te broer ACV en het li­be­ra­le ACLVB sprin­gen op de­zelf­de kar. “Na al­le in­le­ve­rin­gen én na al­le ze­ge­be­rich­ten van de re­ge­ring en werk­ge­vers over de flo­ris­san­te eco­no­mie wil­len de men­sen die zich dag in dag uit uit de naad wer­ken meer loon. We wil­len dus een cor­rec­te loon­mar­ge. Men­sen moe­ten nu de vruch­ten van al hun in­span­nin­gen pluk­ken,” stelt ACV-woord­voer­der Da­vid Van­bel­lin­gen.

Te strik­te loon­wet

De syn­di­ca­ten vra­gen de werk­ge­vers om zich in­schik­ke­lijk op te stel­len, maar wil­len ook dat de re­ge­ring op ter­mijn de loon­wet te­rug­schroeft. Die is zo strikt dat er van on­der­han­de­lin­gen ge­woon geen spra­ke meer is, luidt het.

Of­fi­ci­eel wil­len de werk­ge­vers niet re­a­ge­ren. Maar ach­ter de scher­men valt wel te ho­ren dat ze niets an­ders kun­nen dan de wet te vol­gen. Als blijkt dat die geen ho­ge mar­ge toe­laat, valt daar niets aan te doen.

De on­der­han­de­lin­gen over de loon­norm, of­fi­ci­eel het in­ter­pro­fes­si­o­neel ak­koord (IPA), moe­ten in ja­nu­a­ri nog be­gin­nen, maar nu al is dui­de­lijk dat de kans op een ak­koord niet heel groot is. En in­dien de so­ci­a­le part­ners er niet in sla­gen een IPA af te slui­ten, moet de re­ge­ring de knoop door­hak­ken. Op en­ke­le we­ken voor de ver­kie­zin­gen is dat een ver­gif­tigd ge­schenk.

Ze­ker nu de ge­le hes­jes de druk op de po­li­tie­ke par­tij­en over de stij­gen­de prij­zen hoog hou­den. PVDA dien­de uit­ge­re­kend gis­te­ren een wets­voor­stel in om de die­se­len ben­zi­ne­prijs weer in de in­dex­korf te ste­ken, om zo de lo­nen weer snel­ler te kun­nen la­ten stij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.