Vak­bond houdt zes ‘on­vei­li­ge’ bus­sen te­gen op Zu­ren­borg

Stipt­heids­ac­tie aan stel­plaats klaagt te­kort aan on­der­houds­per­so­neel aan

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - CHRISTOPH MEEUSSEN

De kans dat uw bus in Ant­wer­pen niet kwam op­da­gen, was gis­te­ren­och­tend gro­ter dan an­ders. De drie gro­te vak­bon­den voer­den sa­men ac­tie aan de stel­plaats op Zu­ren­borg, waar ze al­le ver­trek­ken­de bus­sen con­tro­leer­den op de­fec­ten. Zes exem­pla­ren wer­den af­ge­keurd en moesten op stal blij­ven. “Er is een te­kort aan on­der­houds­per­so­neel. De veiligheid van de chauf­feurs én de rei­zi­gers staat voor­op. Be­ter geen bus, dan een on­vei­li­ge bus”, klinkt het.

De spon­ta­ne stipt­heids­ac­tie dien­de om het te­kort aan on­der­houds­per­so­neel aan te kla­gen, zegt Oli­vier Coe­nen van ACLVB. “In prin­ci­pe moe­ten er el­ke dag con­tro­les ge­beu­ren op de rij­vaar­dig­heid. Maar uit­ein­de­lijk wordt er toch so­wie­so uit­ge­re­den, om de dienst­ver­le­ning te ver­ze­ke­ren. Met de­ze ac­tie wil­len we la­ten zien hoe het zou moe­ten. En dan zijn er in­der­daad bus­sen die niet uit­rij­den om­dat niet al­les in or­de is.”

Veiligheid

Uit­ein­de­lijk moch­ten zes van de ne­gen­tig bus­sen van De Lijn niet uit­rij­den. Om­dat de boord­ra­dio niet werk­te, om­dat de stoe­len niet vast ge­noeg ston­den en om­dat stop- of ach­ter­uit­rij­lich­ten niet werk­ten. “Die boord­ra­dio moet een chauf­feur al­tijd kun­nen ge­brui­ken voor de veiligheid, bij­voor­beeld bij een on­ge­val of bij een ge­val van agres­sie”, zegt Coe­nen. De li­be­ra­le vak­bonds­man be­na­drukt dat de con­tro­les de bus­sen niet ver­traagd heb­ben. “Als een bus niet is kun­nen uit­rij­den, dan is dat voor de veiligheid. Be­ter geen bus, dan een on­vei­li­ge bus.”

Naast de zes bus­sen die niet ver­trok­ken zijn, wer­den ook nog vier bus­sen te­gen­ge­hou­den en naar het on­der­houds­cen­trum ge­stuurd. “Die bus­sen zijn snel ge­re­pa­reerd, zo­dat ze toch de baan op kon­den”, zegt Geert Ver­mu­nicht, se­cre­ta­ris van ACOD-TBM.

“Dat er zes bus­sen niet uit­ge­re­den zijn, is nog een re­de­lijk re­sul­taat. Al was de ac­tie een week op voor­hand aan­ge­kon­digd aan de di­rec­tie, waar­door er ’s och­tends on­der­houds­ver­ant­woor­de­lij­ken aan­we­zig wa­ren bij de con­tro­les”, zegt Jo Van der Her­ten van ACV Open­ba­re Dien­sten. “Maar het is in­der­daad zo dat on­ze men­sen zich vra­gen stel­len over de rij­vaar­dig­heid van de bus­sen en het on­der­houd er­van.”

Ie­de­re per­soon telt

“Het is een knel­punt­be­roep”, zegt Van der Her­ten. “On­langs zijn er nog men­sen ver­trok­ken naar be­drij­ven in de ha­ven. PSA Ant­werp bood sol­li­ci­tan­ten zelfs een he­li­kop­ter­vlucht aan. Niet dat het er zo veel wa­ren, maar met de al be­staan­de krap­te telt ie­de­re per­soon.”

Van der Her­ten er­kent wel dat De Lijn werkt aan een plan om ex­tra per­so­neel aan te trek­ken. “Maar we ho­pen dat ze nog een tand­je bij­ste­ken. Ze zou­den bij­voor­beeld sta­ge­plaat­sen kun­nen aan­bie­den bij tech­ni­sche scho­len, zo­als Don Bo­sco of in de Lon­den­straat.”

Vol­gens Ver­mu­nicht gaan de pro­ble­men ove­ri­gens ver­der dan de stel­plaats Zu­ren­borg. “In heel Ant­wer­pen is er een te­kort bij De Lijn. Zo ook bij­voor­beeld aan de gro­te werk­plaats langs de Noor­der­laan, waar ook de trams ko­men. Al de­ze pro­ble­men heb­ben we te dan­ken aan het be­spa­rings­plan.”

Vol­gens Kees Smil­den van rei­zi­gers­or­ga­ni­sa­tie TreinTramBus heb­ben de vak­bon­den daar een punt. “Door de zwa­re be­spa­rin­gen is er iets aan de hand met de ge­mid­del­de on­der­houds­toe­stand van de bus­sen van De Lijn. Of het echt on­vei­lig is om uit te rij­den, dat kan ik zelf niet be­oor­de­len. Maar de de­fec­ten die nu wor­den ge­noemd, zijn toch vrij ern­stig. Daar­bo­ven­op merkt de rei­zi­ger ook dat door de aan­hou­den­de be­spa­rin­gen wordt ge­raakt aan de ba­sis­wer­king van De Lijn zelf. Het is zeer ver­ve­lend dat je re­kent op een bus, maar dat die niet komt.”

Niet ge­meld

De Lijn be­ves­tigt dat een aan­tal bus­sen gis­te­ren­och­tend niet is uit­ge­re­den, maar wijst ook op de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de chauf­feurs: “Dat er de­fec­ten aan

Oli­vier Coe­nen

ACLVB “Als een bus niet is kun­nen uit­rij­den dan is dat be­ter voor de veiligheid. Be­ter geen bus, dan een on­vei­li­ge bus.”

de­ze bus­sen wa­ren, was niet ge­meld”, zegt Tom Van de Vre­ken, woord­voer­der van De Lijn. “Ze kun­nen dat doen in de dag­ver­sla­gen. Als we een­maal weet heb­ben van die de­fec­ten, kan de tech­ni­sche dienst in­grij­pen. An­ders niet, na­tuur­lijk. De chauf­feurs kun­nen dus zelf een be­perk­te con­tro­le uit­voe­ren.”

Ver­der klinkt nog dat er in Berchem geen spra­ke is van het ver­meen­de per­so­neels­te­kort.

In die re­ac­tie kan vak­bonds­man Ver­mu­nicht zich niet vin­den. “Er is in­der­daad wat ver­an­derd in het mel­dings­sys­teem. Vroe­ger was er een boord­boek, nu wer­ken ze met dag­ver­sla­gen. Maar er is ook te wei­nig per­so­neel om die ver­sla­gen te ver­wer­ken. Daar­naast kun­nen hun sta­tis­tie­ken wel zeg­gen dat er geen te­kort is, maar in de prak­tijk blij­ven we daar­bij.”

Vol­gens de vak­bon­den zijn nieu­we con­tro­les op kor­te ter­mijn niet uit­ge­slo­ten. Van­daag zou er al­vast een over­leg zijn met de di­rec­tie van De Lijn in Ant­wer­pen.

FOTO RR

De­ze bus kon na de on­der­houds­con­tro­le wél door­rij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.