Ru­bens her­leeft dank­zij spie­gels

39 ver­dwe­nen pla­fond­schil­de­rin­gen weer zicht­baar in Sint-Ca­ro­lus Bor­ro­meus­kerk

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina -

Ru­bens is de vol­gen­de vier maan­den over­wel­di­gend aan­we­zig in de Sint-Ca­ro­lus Bor­ro­meus­kerk in Ant­wer­pen. In de Je­zu­ïe­ten­kerk, die toch al een zwa­re stem­pel van de schil­der heeft, wor­den 39 pla­fond­schil­de­rin­gen van Ru­bens op­nieuw tot le­ven ge­wekt. De ori­gi­ne­len gin­gen voor­goed ver­lo­ren tij­dens de gro­te kerk­brand in 1718.

Als on­der­deel van het Ba­rok­jaar heeft kun­ste­naar Ru­dy De Graef een in­stal­la­tie ont­wor­pen die er­voor zorgt dat de 39 pla­fond­schil­de­rin­gen op­nieuw zicht­baar zijn. Hij heeft er niet voor ge­ko­zen om de beel­den op het pla­fond te pro­jec­te­ren, maar werkt met spie­gels.

“Ik wil­de ver­mij­den dat men­sen sim­pel­weg om­hoog moe­ten kij­ken om te zien hoe mooi die schil­de­rin­gen des­tijds wa­ren”, zegt Ru­dy De Graef. “Daar­om heb ik er­voor ge­ko­zen om re­pro­duc­ties bo­ven een spie­gel te han­gen. Wie in de spie­gel kijkt, krijgt een im­pres­sie van hoe het toen moet ge­weest zijn.”

De kun­ste­naar maak­te zelf ook acht­tien et­sen die te­rug­grij­pen naar de or­gi­ne­le schil­de­rin­gen in de gaan­de­rij­en van de Sint-Ca­ro­lus Bor­ro­meus­kerk. “Ik heb mijn best ge­daan, maar ik be­sef dat mijn werk in ver­ge­lij­king met dat van Ru­bens veel­eer ama­teu­ris­tisch lijkt”, zegt De Graef.

Je­zu­ïe­ten wil­den in­za­ge

Hoe de kerk er des­tijds, met de pla­fond­schil­de­rin­gen uit het ate­lier van Ru­bens moet uit­ge­zien heb­ben, zal voor al­tijd een mys­te­rie blij­ven.

“We we­ten dat Ru­bens in 1620 ge­vraagd werd om de schil­de­rin­gen te ma­ken”, zegt Erik Van Al­sen­oy, co­ör­di­na­tor van de gid­sen in de kerk. “Maar de Je­zu­ïe­ten wil­den eerst we­ten wat hij pre­cies ging doen. Daar­om maak­te hij eerst gri­sail­les of kleur­lo­ze schil­de­rin­gen om te la­ten zien wat hij wil­de doen.”

Van die gri­sail­les en de la­te­re mo­del­len, zeg maar be­ter uit­ge­werk­te proef­stuk­ken, be­staan er nog een aan­tal. Twee daar­van zijn in Bel­gië. De ove­ri­ge mo­del­len die nog over­blij­ven, zit­ten bij ver­za­me­laars over de he­le we­reld. “Ru­bens was een ge­wiek­ste za­ken­man en heeft daar­om ook et­sen ge­maakt van zijn schil­de­rin­gen. Die kon hij re­pro­du­ce­ren en le­ver­den hem dus geld op”, zegt Erik Van Al­sen­oy.

Flit­sen­de ac­tie­film

Vol­gens Pe­ter Meuss, die sa­men met Ru­dy De Graef de in­stal­la­tie maak­te, kun je de pla­fond­schil­de­rin­gen van Ru­bens het best ver­ge­lij­ken met een flit­sen­de ac­tie­film.

“Veel men­sen kon­den toen niet le­zen en schrij­ven. Wat ze op het pla­fond te zien kre­gen, wa­ren ta­fe­re­len uit de Bij­bel. Vaak wa­ren het ver­ha­len die hen door de pries­ter ver­teld wer­den. En die kon­den ze nu zelf zien. Het moet voor die men­sen een beet­je ge­weest zijn wat te­le­vi­sie voor ons is. Voor­al om­dat Ru­bens zeer ac­tie­ve en bij­na le­ven­di­ge fi­gu­ren schil­der­de.”

PATRICK VAN DE PERRE

FOTO'S JAN VAN DER PERRE

FOTO JAN VAN DER PERRE

De Vlucht van de Hei­li­ge Bar­ba­ra is een van de pla­fond­schil­de­rin­gen van Ru­bens die de ko­men­de vier maan­den op­nieuw tot le­ven wor­den ge­wekt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.