Re­vo­lu­tie in Ant­werp­se vast­goed­sec­tor

Mas­saal aan­tal ma­ke­laars scheurt zich af van gro­te im­mo­si­tes Na een groep ma­ke­laars uit de Kem­pen biedt 70% tot 80% van de ma­ke­laars in de noord­rand van Ant­wer­pen, het Waas­land en Lin­ker­oe­ver zijn pan­den al­leen nog aan via Im­mo­scoop. Daar­mee la­ten ze im­mo

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - Ste­faan Jans­sens Janssen en Janssen “Ik be­taal­de tot 6.000 eu­ro per maand om mijn pan­den op Im­mo­web te hou­den, waar ze dan nog moei­lijk te vin­den wa­ren.”

In na­vol­ging van de ma­ke­laars in de Kem­pen zul­len 46 immo­kan­to­ren in de noord­rand van Ant­wer­pen hun pan­den al­leen nog op hun ei­gen plat­form Im­mo­scoop plaat­sen. Op die ma­nier zet­ten ze si­tes als Im­mo­web, Zim­mo of Im­mo Vlan bui­ten­spel. “We wer­den uit­ge­perst door gro­te im­mo­web­si­tes die met on­ze da­ta aan de haal gin­gen”, zegt Ste­faan Jans­sens van Janssen en Janssen.

Er wordt een har­de strijd uit­ge­voch­ten in de vast­goed­sec­tor. Ma­ke­laars in het Ant­werp­se wil­len niet lan­ger sa­men­wer­ken met de gro­te im­mo­web­si­tes, maar zet­ten al­le pan­den op hun ei­gen plat­form Im­mo­scoop. Die si­te werd al op­ge­richt in 2016, maar de eer­ste ja­ren ge­bruik­ten de ma­ke­laars zo­wel Im­mo­scoop als de an­de­re di­gi­ta­le plat­for­men.

“We zet­ten een pand eerst een maand al­leen op on­ze ei­gen si­te en plaat­sen die na een maand ook op de an­de­re web­si­tes”, legt Wim Pele­man van First Im­mo uit. “In de Kem­pen heb­ben ze in mei be­slist om de pan­den al­leen nog op Im­mo­scoop te zet­ten. Nu vol­gen dus ook het noor­den van Ant­wer­pen, het Waas­land en Lin­ker­oe­ver. Vol­gend jaar rond mei slui­ten ook ma­ke­laars uit Ant­wer­pen en de zuid­rand zich aan.”

Zo­wel de kos­ten van de klas­sie­ke si­tes als het be­heer van de da­ta zijn de be­lang­rijk­ste re­de­nen waar­om de ma­ke­laars het heft in ei­gen han­den wil­len ne­men. “We wer­den uit­ge­perst door gro­te im­mo­web­si­tes die bo­ven­dien met on­ze da­ta aan de haal gin­gen”, be­weert vast­goed­ma­ke­laar Ste­faan Jans­sens van Janssen en Janssen, een van de 46 immo­kan­to­ren in de noord­rand van Ant­wer­pen die zich heb­ben aan­ge­slo­ten. “Zo stond er vaak ach­ter­haal­de in­for­ma­tie on­li­ne. On­ze nieu­we ma­nier van wer­ken is ook voor de ko­per, die door de bo­men het bos niet meer zag, veel be­ter.”

“Ik be­taal­de tot 6.000 eu­ro per maand om mijn pan­den op Im­mo­web te hou­den, waar ze dan nog moei­lijk te vin­den wa­ren door al die ban­ners die con­stant de aan­dacht af­lei­den”, zegt Jans­sens. “Aan­vul­lend zul­len we na­tuur­lijk nog steeds in kran­ten en an­de­re print­me­dia ad­ver­te­ren. De web­si­te is be­wust een­vou­dig ge­hou­den. De be­doe­ling is dat de ge­ïn­te­res­seer­de be­zoe­ker snel door­klikt naar de web­si­te van de col­le­ga die het pand in kwes­tie in por­te­feuil­le heeft.”

In Ne­der­land is de­ze ma­nier van wer­ken al veel lan­ger in­ge­bur­gerd. Daar is Fun­da al ze­ven­tien jaar een suc­ces. “Ik ben trots dat wij als ma­ke­laars nu ook ons ei­gen plat­form heb­ben”, zegt Jans­sens.

Al 400 ma­ke­laars

Na twee jaar heeft Im­mo­scoop ruim 400 aan­ge­slo­ten ma­ke­laars, goed voor 550 kan­to­ren. Wim Pele­man: “We zijn een co­ö­pe­ra­tie­ve, dus el­ke ma­ke­laar heeft een aan­deel. Het is een soort volks­be­we­ging, maar dan in be­drijfster­men.”

Col­le­ga Ste­faan Jans­sens: “We be­scher­men ons be­roep. We be­hou­den nu de vol­le­di­ge con­tro­le over on­ze da­ta en gooi­en die niet lan­ger zo­maar te grab­bel.”

Niet al­le ma­ke­laars stap­pen ove­ri­gens mee in het nieu­we pro­ject. M3 ma­ke­laars, dat ves­ti­gin­gen heeft in Ant­wer­pen, Zwijn­drecht, Sint-Ni­k­laas en Bor­nem, is niet over­tuigd van de aan­pak. “Wij hel­pen daar de huis­ei­ge­na­ren niet mee”, zegt Nan­cy Dob­be­laer. “Im­mo­scoop is niet be­kend ge­noeg, dus ver­ko­pers ver­lie­zen ge­ïn­te­res­seer­de kan­di­daat-ko­pers. Im­mo­scoop heeft ons al meer­de­re ke­ren ge­beld om af te spre­ken, maar wij hou­den de boot af. Ook col­le­ga-ma­ke­laars wil­len ons over­tui­gen om er­in te stap­pen, dus ze drin­gen hard aan, maar we zien het niet zit­ten.”

Geen pa­niek

Im­mo­scoop lijkt een fron­ta­le aan­val op de be­ken­de plat­for­men als Im­mo­web, Zim­mo en Im­mo Vlan en Lo­gic-Im­mo, die voor­zich­tig re­a­ge­ren op het nieuws. “Het heeft ze­ker im­pact en we voe­len ons aan­ge­spro­ken, maar er heerst bij ons geen pa­niek”, zegt Tom Kes­tens, ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur van Im­mo­web. “We zien dat Im­mo­scoop voor­al een Ant­werps fe­no­meen is. Vol­gens de ma­ke­laars werkt 70% tot 80% van de col­le­ga’s in de Kem­pen nu via Im­mo­scoop. Uit on­ze cij­fers blijkt dat we nu 12% min­der aan­bod heb­ben in de Kem­pen. De 88% die wél bij ons ge­ble­ven is, krijgt bo­ven­dien 14% meer res­pons van kan­di­daat-ko­pers. We blij­ven ver­uit de groot­ste spe­ler, wat heel in­te­res­sant is voor men­sen die hun huis wil­len ver­ko­pen. Zo’n vaart zal het dus niet lo­pen.”

Yves Van­der­ve­ken van Zim­mo vindt de kri­tiek van de ma­ke­laars on­te­recht. “Wij heb­ben al­tijd goed ge­luis­terd naar hun op­mer­kin­gen, we wer­ken heel trans­pa­rant en ge­bruiks­vrien­de­lijk en on­ze ta­rie­ven lig­gen bo­ven­dien la­ger dan bij Im­mo­scoop. Een van de ta­ken van een ma­ke­laar is om zo breed mo­ge­lijk be­kend te ma­ken dat een pand te koop staat. Dat doe je niet door die in­for­ma­tie maar op één plaats te de­len. In een heel ver ver­le­den is er mis­schien ach­ter­haal­de in­for­ma­tie on­li­ne blij­ven staan, maar daar is nu geen spra­ke meer van.”

FOTO JAN AUMAN

Een gro­te groep ma­ke­laars uit de noord­rand van Ant­wer­pen bracht zijn plan­nen gis­te­ren naar bui­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.