Tom Waes ris­keert zijn le­ven tij­dens stie­ren­vech­ten

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina -

Plan­nen voor uit­ge­brei­ding van zijn na­ge­slacht had Tom Waes (50) niet meer, maar het was toch schrik­ken toen een Spaan­se stier hem tij­dens de op­na­mes van

Reizen Waes Europa vol in de on­der­ste re­gi­o­nen raak­te. Met de Eu­ro­pe­se ver­sie van zijn po­pu­lai­re reis­pro­gram­ma hoopt Waes de kij­ker te ver­ras­sen.

In Span­je stap­te Tom Waes de are­na in voor ‘re­cor­t­a­do­res’, een acro­ba­ti­sche en dier­vrien­de­lij­ke va­ri­ant op het stie­ren­ge­vecht waar­bij at­le­ten de stie­ren met sal­to’s en an­de­re spron­gen ont- wij­ken. “Ik zag een van die gas­ten in die are­na be­zig en dacht: dat ziet er mij nog doen­baar uit. Ik ging ach­ter die ke­rel staan, hij zet­te een stap op­zij, ik was te laat laat. Die stier vliegt los in mijn kruis. Ik weeg ne­gen­tig ki­lo, maar vloog als een pluim­pje door de lucht. De stier raak­te me net bo­ven het schaam­been, klank­man Pas­cal keek in mijn broek en al­les zag er pur­per uit.

(lacht) Het deed pijn, maar ge­luk­kig zon­der ge­vol­gen”.

Een­den­mos­se­len

Span­je is het de­cor voor de eer­ste af­le­ve­ring van Reizen Waes

Europa. Tom Waes is er­van over­tuigd dat de kij­ker met­een ver­rast zal zijn: “Bij Span­je heb­ben we heel hard ge­twij­feld of we dat land wel zou­den doen. Vijf­en­ze­ven­tig mil­joen toe­ris­ten per jaar: ie­deréén kent Span­je. Maar bij­na ie­der­een trekt naar het zui­den, ter­wijl de noord­kant en het wes­ten vrij on­be­kend zijn. In Muxía ben ik met plaat­se­lij­ke vis­sers in een héél wil­de zee een­den­mos­se­len gaan zoe­ken. En wat veel men­sen niet we­ten, is dat Span­je via de zee van­uit Ma­rok­ko wordt over­spoeld met

Tom Waes

Tv-ma­ker ‘‘In Azer­beid­zjan trek­ken de kuur­oor­den op niks. Ik ben er in een bad van ru­we aard­olie ge­weest. On­der de dou­che kwam een man mij was­sen, tot in mijn bil­naad. Ik voel­de me echt niet als her­bo­ren.’’

FOTO VRT

Tom Waes na zijn bad in ru­we aard­olie. “Drie da­gen ge­ston­ken.”

FOTO VRT

Bij het stie­ren­vech­ten werd hij bij­na ont­mand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.