Twee plui­men en een buis voor Mi­chel

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland - Dirk Hen­drikx Re­dac­teur

O nze zo ge­terg­de pre­mier moet een vreug­de­spron­ge­tje heb­ben ge­maakt toen hij de re­sul­ta­ten zag van de stu­die van de eco­no­men An­dré De­cos­ter en Toon Van­heu­kelom (KU Leu­ven) en Ger­lin­de Ver­bist (UAnt­wer­pen). Zij stel­len dat de koop­kracht met 5,2% stijgt tus­sen 2014 en 2020, re­ke­ning hou­dend met de in­fla­tie. Als u eerst 3.000 eu­ro kon uit­ge­ven per maand, wordt dat 3.150 eu­ro. De koop­kracht ver­ho­gen door de be­las­ting­ver­schui­ving is pre­cies wat de­ze re­ge­ring al­tijd be­weerd heeft van te doen, maar het zal toch deugd doen dat we­ten­schap­pers het on­der­schrij­ven. Over koop­kracht lo­pen de ana­ly­ses uit­een om­dat de ma­nier van me­ten al­tijd an­ders is. De drie eco­no­men heb­ben zo pre­cies mo­ge­lijk on­der­zocht welk ver­schil het re­ge­rings­be­leid maakt. Of nog: wel­ke pluim Mi­chel I op zijn hoed mag ste­ken. Die pluim stáát er. Maar voor niks gaat de zon op. Er is één groot pijn­punt: de taxs­hift is niet ge­fi­nan­cierd. Of maar voor een klein deel. De kost­prijs voor de schat­kist be­draagt vol­gens de eco­no­men 5,49 mil­jard eu­ro. Er zijn dus voor pak­weg 8 of 9 mil­jard eu­ro be­las­ting­ver­la­gin­gen voor par­ti­cu­lie­ren door­ge­voerd, plus ver­la­gin­gen van de so­ci­a­le las­ten voor werk­ge­vers. Daar­te­gen­over (dat is de ver­schui­ving) staan maat­re­ge­len zo­als de ho­ge­re btw op elek­tri­ci­teit, een ho­ge­re roe­ren­de voor­hef­fing op di­vi­den­den, ban­ken­tak­sen en niet-ge­ïn­dexeer­de kin­der­bij­sla­gen. Maar die vol­staan bij­lan­ge niet. Daar­om zit­ten we nog met een be­gro­tings­te­kort, on­danks de groei van de voor­bije ja­ren. De com­mu­ni­ca­tie van de pre­mier en zijn mi­nis­ters is hier­over al­tijd erg mis­tig ge­weest. De re­ge­ring wijst dan graag op de ex­tra ba­nen die zijn ge­cre­ëerd en de te­rug­ver­dien­ef­fec­ten: wie werkt geeft ook meer uit en sti­mu­leert de eco­no­mie. Maar dat com­pen­seert vol­gens een eer­de­re stu­die maar 15% tot 30% van de 5,49 mil­jard. Op­mer­ke­lijk is nog dat er voor de ge­le hes­jes géén recht­vaar­di­ging zit in de cij­fers. “We heb­ben ook de ge­ste­gen die­sel­ac­cijn­zen ver­re­kend”, zegt Toon Van­heu­kelom. Hier weegt waar­schijn­lijk voor­al de frus­tra­tie door aan de pomp, los van het he­le cij­fer­plaat­je. Wie werkt heeft wel meer pro­fijt ge­daan (tot plus 6,8%) dan voor wie een ver­van­gings­in­ko­men heeft (dan kan het maar plus 3% zijn), maar dat was de be­doe­ling. De al­ler­laag­ste uit­ke­rin­gen (zo­als leef­lo­nen en mi­ni­mum­pen­si­oe­nen) ko­men wel weer aan 5%. Dat is nog een pluim.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.