“Nog koer­sen? Nee, dat wordt las­tig. On­mo­ge­lijk.”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - WIM VOS

HET EER­STE GRO­TE IN­TER­VIEW Zelfs geen top­dok­ter die ge­loof­de dat hij dit ooit weer zou kun­nen. Een in­ter­view in de krant, pa­gi­na­breed. Op 28 mei 2016 viel Stig Broeckx op de meest mee­do­gen­lo­ze wij­ze in de Ron­de van Bel­gië. Maan­den­lang zonk hij weg in wat een uit­zicht­lo­ze co­ma leek. Maar van­daag praat hij weer. Soms nog een tik­je moei­zaam, maar met een glas­hel­de­re bood­schap. “Ik hoop niet. Ho­pen is zo… on­ze­ker. Ik zet din­gen op de plan­ning”. En wat hij plant? “Weer zo veel mo­ge­lijk de ou­de Stig wor­den.” Dag Stig, om­dat de sim­pel­ste vraag soms de bes­te is: hoe gaat het er­mee?

“Ei­gen­lijk heel goed. Het stap­pen gaat steeds be­ter. En het pra­ten ook. In het be­gin van mijn re­va­li­da­tie was dat nog van

(wau­we­lend) aah-oh-aah. De spie­ren rond mijn mond de­den het niet meer. Had­den we toen met me­kaar ge­spro­ken, je zou er niks van ver­staan heb­ben. Be­grijp je mij nu wel?”

Ab­so­luut. Af en toe moe­ten we goed luis­te­ren. Maar ik ver­sta je best.

“Da’s raar, hé. Ik ben de he­le dag be­zig. Maar in het be­gin was ik het meest ver­moeid na mijn lo­go­pe­die. Ter­wijl dat ei­gen­lijk geen in­span­ning is, maar ge­woon wat bab­be­len.” Be­sef je dat nie­mand dat twee jaar ge­le­den zelfs maar denk­baar acht­te? “Nu moet ik zelfs spee­chen. In Luik or­ga­ni­seert dok­ter Ste­ven Lau­reys (neu­ro­loog be­kend van het VIER-pro­gram­ma Top­dok­ters, red.) bin­nen­kort een ‘co­ma­dag’. Zo’n bij­een­komst met al­ler­lei dok­ters. Hij wil la­ten zien hoe her­se­nen zich na een lan­ge co­ma kun­nen her­stel­len. Ik ben zijn voor­beeld. Een stu­die­ob­ject. Kort na mijn val heb­ben ze op scans ge­zien dat er nog am­per her­sen­ac­ti­vi­teit was. Ik zou in het bes­te ge­val nog met een spraak­com­pu­ter kun­nen com­mu­ni­ce­ren. Van­daag is ook hij ver­baasd over de voor­uit­gang die ik heb ge­boekt.”

Je va­der noemt het een mi­ra­kel.

(knikt) “Ik heb chan­ce ge­had.” We zijn in Des­sel, die­pe Kem­pen. An­der­half uur eer­der is Stig Broeckx op ei­gen hout­je de fit­ness­zaak in de Han­ne­kes­straat bin­nen­ge­wan­deld. Zijn tred is hoe­kig en niet al­tijd even ge­con­tro­leerd. Maar hij stapt wel. En hij praat. Mét hu­mor. “Als je fo­to’s trekt, zorg dan dat er op­staat”, wijst hij naar het op­schrift op de muur. iGo4­fit le­zen we. Het is de naam van de zaak waar Stig Broeckx één keer in de week ex­tra komt oe­fe­nen. De ei­ge­naar is een ou­de school­ka­me­raad, Wouter Moors. “Dan krijgt hij hier wat re­cla­me”, lacht Stig. “En het is ook waar: ik wil weer fit wor­den.” Twee en half jaar is het in­tus­sen al­le­maal ge­le­den. De fei­ten: ‘mo­tard valt in Ron­de van Bel­gië en richt ra­va­ge aan in pe­lo­ton’. De

FO­TO KRIS VAN EXEL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.