Er is wel de­ge­lijk een draag­vlak

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland - Kris Van­mar­se­nil­le Hoofd­re­dac­teur brie­[email protected]

D e groot­ste kli­maat­mars ooit in Bel­gië trok zon­dag door de stra­ten van Brus­sel en tel­de 65.000 deel­ne­mers. Met die op­komst mag je Claim The Cli­ma­te een groot suc­ces noe­men. De Bel­gi­sche be­vol­king heeft zijn po­li­tie­ke lei­ders de les ge­le­zen: doe wat te­gen die op­war­ming van de aar­de en schiet voor­al een beet­je op, an­ders is het te laat. Uit een en­quê­te van de over­heid zelf bleek eer­der dit jaar dat 80% van de Bel­gen zich zor­gen maakt over ons mi­li­eu en dat steeds meer men­sen be­reid zijn om hun ge­woon­tes aan te pas­sen als dat het mi­li­eu ten goe­de komt. Ook het aan­tal Bel­gen dat be­reid is ex­tra geld uit te ge­ven voor een scho­ner mi­li­eu neemt toe. Maar ze re­ke­nen wel op de over­heid om de juis­te maat­re­ge­len te ne­men. Vier op de tien Bel­gen vin­den dat die over­heid niet vol­doen­de on­der­neemt. Po­li­ti­ci kun­nen zich dus niet lan­ger ver­schui­len ach­ter ‘het ont­bre­ken van een draag­vlak’. Dat blijkt er te zijn. Dat heeft de be­to­ging van gis­te­ren nog maar eens be­we­zen. Dat Bel­gië met zijn vier mi­li­eu­mi­nis­ters ach­ter­op loopt in Eu­ro­pa is niet lan­ger aan­vaard­baar. De re­ge­rin­gen mo­gen best wat dras­ti­sche­re maat­re­ge­len ne­men dan ze tot nu toe heb­ben ge­daan. De be­vol­king is er klaar voor. Althans een deel van de be­vol­king. Het pro­test van de ge­le hes­jes heeft dui­de­lijk ge­maakt dat er niet in al­le ge­le­din­gen van de sa­men­le­ving een draag­vlak be­staat voor de strijd te­gen de kli­maat­op­war­ming. Het met ac­cijn­zen hoog hou­den van de die­sel­prijs is voor veel men­sen met min­der geld on­aan­vaard­baar. De gro­te uit­da­ging van de mi­li­eu­be­we­ging be­staat er nu in om ook de so­ci­aal zwak­ke­ren mee te krij­gen in het kli­maat­ver­haal. Maar de groot­ste uit­da­ging is er toch voor de po­li­tie­ke lei­ders van dit land. Een groot deel van de be­vol­king ver­wacht op het vlak van mi­li­eu­be­scher­ming zo veel meer van hen. Een duur­zaam ener­gie­be­leid, be­ter uit­ge­bouwd open­baar ver­voer, een an­der land­bouw­be­leid, om maar en­ke­le din­gen te noe­men. Het gaat al­le­maal zo ont­zet­tend traag en nie­mand be­grijpt waar­om. Zo­als de men­sen die hard wer­ken en nau­we­lijks iets over­hou­den om ook wat van het le­ven te ge­nie­ten ook niet be­grij­pen hoe dat komt. Er ko­men van­uit de ba­sis twee dui­de­lij­ke sig­na­len waar de po­li­tie­ke klas­se niets mee doet. Die heeft het nu na­me­lijk te druk met het spe­len van een stra­te­gisch spel: welk voor­deel heeft wel­ke par­tij bij de val van de re­ge­ring? Dat was nu echt eens de min­ste zorg van al­le men­sen die zon­dag door Brus­sel mar­cheer­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.