Bij­na twee­hon­derd lan­den de­bat­te­ren over kli­maat in Po­len

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland - (red)

In het Pool­se Ka­to­wi­ce ne­men bij­na twee­hon­derd lan­den nog tot 14 de­cem­ber deel aan de kli­maat­con­fe­ren­tie COP24 van de Ver­e­nig­de Na­ties (VN). Het gast­land ver­wacht zo’n 20.000 deel­ne­mers. De de­le­ga­ties zul­len in de eerste plaats de spel­re­gels voor het his­to­ri­sche kli­maat­ak­koord van Pa­rijs vast­leg­gen, het ‘Pa­ris ru­le­book’. In 2015 be­slo­ten de VN-lid­sta­ten om de op­war­ming te­gen eind de­ze eeuw te be­per­ken tot 2 gra­den, en liefst zelfs 1,5 gra­den Cel­si­us. Maar van de eu­fo­rie van toen blijft van­daag wei­nig over. Pre­si­dent Do­nald Trump trok de VS te­rug uit het ak­koord. Ook Au­stra­lië deed dat, en Bra­zi­lië over­weegt het. Mo­men­teel lig­gen we vol­gens ex­perts op koers om bo­ven de 3 gra­den uit te ko­men. Dan zou de kli­maat­op­war­ming niet lan­ger be­heers­baar zijn. Bij­voor­beeld de dooi van het pool­ijs, waar­door de im­pact on­om­keer­baar wordt. Daar­om wor­den de ko­men­de twee we­ken in Ka­to­wi­ce nieu­we af­spra­ken ge­maakt, con­cre­te spel­re­gels waar de ver­schil­len­de re­ge­rin­gen mee aan de slag kun­nen voor hun kli­maat­be­leid. Het VN-kli­maat­pa­nel gaf al aan dat de we­reld­wij­de in­span­nin­gen moe­ten ver­drie­vou­di­gen om de op­war­ming tot 2 gra­den te be­per­ken. Om nog een stap ver­der te gaan, en de grens op 1,5 gra­den te leg­gen, zijn “ver­an­de­rin­gen op on­ge­ken­de schaal” no­dig, al­dus de VN. Vol­gens ex­perts haal­baar, al hangt al­les af van de vraag hoe groot de po­li­tie­ke be­reid­heid echt zal zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.