“Mijn VISA-kaart is ge­hackt ter­wijl ik tank­te”

Vol­gens Mort­sel­se ko­pi­eer­den da­ders ge­ge­vens waar­na ze voor 800 eu­ro uit­ga­ven

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - THEO DERKINDEREN

Hac­kers blij­ven steeds nieu­we ma­nie­ren vin­den om de bank­ge­ge­vens van men­sen te ont­fut­se­len en geld te kun­nen af­ha­len. Na het ma­ni­pu­le­ren van geld­au­to­ma­ten en het ver­stu­ren van val­se mails in naam van een bank, stel­de een vrouw uit Mortsel vast dat haar VISA-kaart werd ge­hackt toen ze aan het tanken was. Kaart­be­heer­der World­line ont­kent niet dat dat kan ge­beu­ren.

Deb­by Van­hooy­don­ck uit Mortsel tank­te vo­ri­ge week haar au­to vol aan het Es­so­ben­zi­ne­sta­ti­on in Mortsel. “Ik tank daar al­tijd en heb er nog nooit pro­ble­men ge­had”, zegt ze. “Tot ik het voor­bije week­end mijn bank­ver­rich­tin­gen con­tro­leer­de. Met­een na mijn tank­beurt in Mortsel ble­ken er ver­schei­de­ne ver­rich­tin­gen ge­beurd te zijn met mijn VISA-kaart. Het ging om aan­ko­pen die ik zelf nooit heb ge­daan, voor­na­me­lijk de be­ta­ling van down­lo­ads van com­pu­ter­spel­le­tjes. Maar ik zou ook iets

heb­ben ge­kocht op Schip­hol (de na­ti­o­na­le lucht­ha­ven van Ne­der­land, red.). Daar ben ik he­le­maal niet ge­weest.”

“Het viel me ook op dat de da­ders eerst een aan­koop van 1 eu­ro heb­ben ge­daan. Wel­licht om na te gaan of de hac­king van mijn kaart was ge­lukt. Al­les sa­men heb­ben ze mijn kaart in en­ke­le uren voor 800 eu­ro ge­plun­derd.”

De Mort­sel­se ver­moedt dat haar kaart werd ge­hackt op het mo­ment dat ze aan het tanken was. “Er ston­den nog an­de­re men­sen hun wa­gen vol te tanken. Ik heb daar geen ver­dach­te per­so­nen zien rond­han­gen. Ook aan de be­taal­au­to­maat was niets spe­ci­aals te zien. Het kan bij­na niet anders dat ze mijn kaart van­af af­stand ge­ko­pi­eerd heb­ben. Van­uit een au­to vlak­bij of er­gens op een dis­cre­te plaats ach­ter het be­zi­ne­sta­ti­on. Ik breek me er al da­gen­lang het hoofd over.”

Te­rug­ge­stort

Toen Deb­by merk­te dat er clan­des­tie­ne be­ta­lin­gen wa­ren ge­daan, liet ze de VISA-kaart on­mid­del­lijk blok­ke­ren via Card­stop. “Het viel mij op dat er al­leen woens­dag – de dag dat ze haar wa­gen had vol­ge­tankt – be­ta­lin­gen wa­ren uit­ge­voerd. Op don­der­dag en vrij­dag is er niets meer van de re­ke­ning ge­gaan.”

De vrouw nam con­tact op met haar bank. “Daar kreeg ik te ho- ren dat het geld over en­ke­le we­ken te­rug­ge­stort zal wor­den. Dat is toch al een pak van mijn hart. Maar ik ben echt wel ge­schrok­ken dat dit mij is over­ko­men. Ik had al wel­eens ge­hoord van ben­des die geld van de re­ke­ning ha­len door mid­del van het sys­teem van con­tact­loos be­ta­len of door het ver­stu­ren van val­se mails in naam van een bank. Maar ge­hackt wor­den aan een tank­sta­ti­on? Daar had ik echt nog nooit van ge­hoord.”

Spits­von­dig

Ook bij World­line, het be­drijf dat het elek­tro­nisch be­taal­ver­keer re­gelt, heb­ben ze nog geen weet van een ben­de die zou toe­slaan aan be­taal­ter­mi­nals van tank­sta­ti­ons en daar be­taal­kaar­ten hackt. “We zeg­gen niet dat het niet kan, maar voor ons zou het dan wel een nieuw ge­ge­ven zijn”, klinkt het.

“Een an­de­re mo­ge­lijk­heid is dat de da­der of da­ders de da­gen of we­ken voor­dien al aan de ge­ge­vens van de VISA-kaart van me­vrouw zijn ge­raakt en dan toe­val­lig na haar tank­beurt van woens­dag over­ge­gaan zijn tot het mis­bruik. Met an­de­re woor­den dat haar kaart al eer­der was ge­hackt. Bei­de pis­tes blij­ven open en we blij­ven al­le vor­men van mis­bruik on­der­zoe­ken. We be­sef­fen ook dat de da­ders spits­von­dig zijn en steeds nieu­we ma­nie­ren blij­ven vin­den om geld van de re­ke­nin­gen te ha­len.”

De ban­ken ra­den aan om uw bank­ver­rich­tin­gen goed in de ga­ten te hou­den. Wan­neer er uit­ga­ven ge­no­teerd staan die niet door u zijn uit­ge­voerd, is het be­lang­rijk om zo snel mo­ge­lijk con­tact op te ne­men met uw bank.

World­line “Het kan dat de da­der of da­ders al voor­dien aan de ge­ge­vens van de VISA-kaart van me­vrouw zijn ge­raakt.”

FOTO JO­RIS HERREGODS

Deb­by ver­moedt dat de hac­kers toe­sloe­gen toen zestond te tanken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.