2.000 re­ac­ties voor hond Ma­cho: “Ik heb ge­weend van ge­luk”

Op­roep van ter­mi­naal zie­ke Ber­chem­naar om hond over te ne­men zorgt voor golf van me­de­le­ven

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - GREG VAN ROOSBROECK

Liefst twee­dui­zend men­sen heb­ben ge­re­a­geerd op de op­roep in uw krant om te zor­gen voor Ma­cho, de hond van de ter­mi­naal zie­ke Pe­ter De­ruy­ter uit Berchem. Die moest zelfs hulp in­roe­pen om de stroom mails te ver­wer­ken. “Ik heb ge­weend van ge­luk.”

De op­roep die de ter­mi­naal zie­ke Pe­ter De­ruy­ter (54) vo­ri­ge week in uw krant deed, is in­ge­sla­gen als een bom. Per mail en via Fa­ce­book re­a­geer­den in to­taal meer dan twee­dui­zend men­sen voor Ma­cho, de 6-ja­ri­ge krui­sing tus­sen een Ame­ri­kaan­se staf­ford en een Me­chel­se her­der. Zo’n 150 van hen zijn kan­di­daat-over­ne­mers.

“Op een be­paald mo­ment kon ik de toe­vloed niet meer aan”, zegt Pe­ter. “Ik be­gon de men­sen door el­kaar te slaan. Ge­luk­kig was daar vas­te hulp Alexan­dra. Sa­men heb­ben we al­le kan­di­da­ten be­ke­ken en ge­ë­va­lu­eerd.”

Het kost­te Pe­ter ve­le lan­ge uren ach­ter de com­pu­ter, maar hij heeft wel drie he­le goe- de kan­di­da­ten over­ge­hou­den. “Naar hen gaan we de­ze week met Ma­cho voor een eerste ge­sprek. De week daar­na doen we dat nog eens voor een twee­de ge­sprek.”

Her­kend op straat

Als die ge­plan­de ge­sprek­ken als­nog op niets zou­den uit­draai­en, dan nog heeft Pe­ter zes de­ge­lij­ke kan­di­da­ten ach­ter de hand. “Bo­ven­dien zijn er vier or­ga­ni­sa­ties, ge­spe­ci­a­li­seerd in Ame­ri­kaan­se staf­fords en Me­chel­se her­ders, die hel­pen zoe­ken naar mo­ge­lij­ke nieu­we ei­ge­naars. Nor­maal doen zul­ke or­ga­ni­sa­ties dat al­leen te­gen be­ta­ling. Maar om­dat ze zo be­gaan zijn met de zaak, zoe­ken ze gra­tis. Het gaat dus ze­ker goed­ko­men voor Ma­cho.”

In­tus­sen is Pe­ter nog maar half be­ko­men van de im­pact die zijn op­roep in uw krant ge­had heeft. “Het is hartverwarmend en over­wel­di­gend te­ge­lijk. Toen ik er zon­dag­avond even bij ging zit­ten, be­gon ik te we­nen van ge­luk. Al­les bij el­kaar ge­no­men is het be­richt via de so­ci­a­le me­dia al­leen al bij­na acht­dui­zend keer ge­deeld. Ik word zelfs aan­ge­spro­ken op straat. Ik denk dat ik wel een half mil­joen men­sen be­reikt heb.”

Wan­de­len

Pe­ter De­ruy­ter lijdt al ze­ven jaar aan COPD, een chro­ni­sche en lang­zaam vor­de­ren­de long­aan­doe­ning waar­door de long­blaas­jes wor­den aan­ge­tast en ade­men moei­lijk wordt. De Ber­chem­naar zit in­tus­sen in de laat­ste fa­se en hangt soms tot vijf­tien uur per dag aan een ma­chi­ne.

Zor­gen voor Ma­cho, maar ook voor Mi­lan en Za­ra, broer en zus van Ma­cho, wordt steeds moei­lij­ker. “Dank­zij de op­roep heb­ben zich zelfs men­sen ge­meld die met Mi­lan en Za­ra wil­len gaan wan­de­len als Alexan­dra of ik niet kan. Het is echt fan­tas­tisch. Ie­der­een be­dankt!”

FOTO JAN VAN DER PERRE

FOTO JAN VAN DER PERRE

Pe­ter De­ruy­ter en Ma­cho: “Zo veel re­ac­ties, ik heb ge­weend van ge­luk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.