“Zelfs een zu­re man als Ot­to-Jan wordt hier warm

Het nieu­we dream team van Mu­sic For Li­fe: een vas­te waar­de, een jon­ge be­lof­te en een

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Vrijuit - DEN­NIS VAN GOETHEM

Een ver­trouwd ge­zicht. Een jon­ge be­lof­te. En een ou­de vriend des hui­zes. Eva De Roo (30), Michèle Cu­ve­lier (26) en Ot­to-Jan Ham (40) pre­sen­te­ren dit jaar Mu­sic For Li­fe tij­dens De Warm­ste Week. Zij ma­ken straks ze­ven da­gen lang non-stop ra­dio in de kou­de bui­ten­lucht voor liefst 1.986 goe­de doe­len, een re­cord voor de so­li­da­ri­teits­cam­pag­ne van Stu­dio Brus­sel. “Maar het draait niet om ons. De men­sen hel­pen en dan de po­lo­nai­se star­ten, dát is on­ze taak.”

Het meest be­ke­ken en be­luis­ter­de drie­tal van de ein­de­jaars­pe­ri­o­de is be­kend. Mét een wit ko­nijn in hun ran­gen. Want naast rou­ti­nier Eva De Roo en de jon­ge avond-dj Michèle Cu­ve­lier – twee ver­wach­te na­men – is ook Ot­toJan Ham dit jaar een van de ge­zich­ten van Mu­sic For Li­fe. De ex­pre­s­en­ta­tor van De Ide­a­le We­reld werk­te twaalf jaar voor Stu­dio Brus­sel, maar trok er in 2013 de deur dicht om tv te gaan ma­ken voor Woes­tijn­vis. Nu keert de Ne­der­lan­der te­rug naar de ra­dio langs de gro­te poort, als de oud­ste Mu­sic For Li­fe-stem ooit.

“Ne­t­hoofd Jan Van Bie­sen vroeg me een tijd ge­le­den of ik Mu­sic For Li­fe mee wil­de pre­sen­te­ren. Daar zeg je sim­pel­weg geen neen te­gen. De ti­ming kon be­ter, want ik heb drie nieu­we tv-pro­gram­ma’s in de stei­gers staan. Maar zelfs mijn vrien­din zei met­een dat ik dit moest doen. Mis­schien heeft ze ge­woon een gron­di­ge he­kel aan me, of leu­ke din­gen ge­pland tij­dens de week voor kerst

(lacht). Maar had ik dit ge­wei­gerd, dan zou ik me dat la­ter be­kla­gen.”

“Deel van de fa­mi­lie”

Op­val­lend is het wel: met Ham kiest Stu­dio Brus­sel voor ie­mand die geen deel uit­maakt van haar vas­te ploeg. Maar vol­gens Jan Van Bie­sen is Ham “deel van de fa­mi­lie” en ver­dient hij net als Lin­de Mer­ck­poel of Bram Wil­lems vo­ri­ge ja­ren een plaats­je in de iglo­tent. “Ik heb een ste­vig Mu­sic For Li­fe-ver­le­den”, zegt Ham. “Ik was er­bij sinds de eerste edi­tie en heb ja­ren­lang ge­hol­pen als vlie­gen­de re­por­ter. Ik her­in­ner me nog hoe de eerste

edi­tie traag op gang kwam. Maar dan is het ge­ëx­plo­deerd. Op een dag stond ik met een col­lec­te­bus in een win­kel­cen­trum. De men­sen kwa­men als gek­ken hun geld in die doos prop­pen. Ik kon het ding zelfs niet meer dra­gen. Ik ben van na­tu­re vrij cy­nisch, maar zelfs ik vind Mu­sic For Li­fe een won­der­mooie zaak.”

Eva De Roo: “Ik heb het ge­voel dat het ge­meen­schaps­le­ven van­daag soms wat zoek is, maar op zul­ke mo­men­ten zie ik men­sen weer ver­bon­den wor­den. Het brengt iets te­weeg. Klinkt klef, maar het werkt ie­der jaar op­nieuw. En kijk, zelfs een zu­re, cy­ni­sche man als Ot­to-Jan Ham wordt er warm van (lacht).”

Voor Michèle Cu­ve­lier, die tij­dens het avond­blok op Stu­bru

Zen­der voor haar re­ke­ning neemt en dit jaar deel­nam aan De Slimste

Mens ter We­reld, is het haar vuur­doop. “Ik heb er kei­veel zin in, maar de stress is er al. Ge­zon­de stress, he. Eva doet dit al zo lang en Ot­to-Jan heeft bak­ken er­va­ring. Ik duik er­in als kip zon­der kop. Maar als ra­dio­ma­ker is De Warm­ste Week het sum­mum. Ik heb er geen se­con­de over ge­twij­feld. Al wordt vroeg op­staan wel een uit­da­ging voor mij.”

Geen ra­dio “om te blei­ten”

De week voor het start­schot van De Warm­ste Week, op 18 december, zoekt het drie­tal nog even de rust op. Maar he­le­maal voor­be­reid ben je nooit, zegt De Roo. “Ie­de­re dag pas­se­ren zo veel men­sen met een pak­kend ver­haal aan de mi­cro­foon. Dat kan zwaar zijn, ja. Maar het mag geen ra­dio om te blei­ten wor­den. Dat is niet mooi om naar te luis­te­ren. Vo­rig jaar vroe­gen men­sen zelfs of wij, de pre­sen­ta­to­ren, geen psy­cho­lo­gi­sche bij­stand no­dig had­den. Dat is niet zo. We we­ten op voor­hand dat het hef­tig wordt. Maar het is on­ze taak om al die men­sen te hel­pen om hun ver­wer­kings­pro­ces zo goed mo­ge­lijk af te ron­den. En daar­na ste­ken we de po­lo­nai­se wel in gang.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.