Goes­ting in het leven en pret­oog­jes als een jong meis­je

Lea ‘Mer­li­na’ Cou­zin (84) straalt in ‘The Voi­ce Se­ni­or’

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Vrijuit - BEN­JA­MIN PRAET The Voi­ce Se­ni­or, vrij­dag om 20.35u op VTM

“Je schrijft je niet meer in om een car­ri­è­re uit te bou­wen”, zegt coach Walter Grootaers fijn­tjes over The Voi­ce Se­ni­or, de ver­sie voor zes­tig­plus­sers die vrij­dag start. Maar som­mi­ge kan­di­da­ten heb­ben die rijk­ge­vul­de car­ri­è­re al. Zo­als Lea Cou­zin (84), on­ster­fe­lijk dank­zij de jeugd­se­rie Mer­li­na. “Met de voetjes om­hoog lig­gen? Al­leen ’s avonds, na een druk­ke werk­dag.”

weet je wat ik van­nacht heb ge­zien? Ik zag de ster­ren. En de maan, in haar laat­ste kwar­tier. God, dat deed mij zo’n ple­zier.” Met dat vers­je maak­te Lea Cou­zin haar man eer­der die och­tend wak­ker. Het vat hun he­le re­la­tie: speels, met veel hu­mor. Het maakt ook dui­de­lijk hoe ze op haar 84ste in het leven staat: met het en­thou­si­as­me van een jong meis­je.

“Je ziet vaak hoe men­sen van on­ze leef­tijd – of zelfs jon­ger – el­kaar niets meer te ver­tel­len heb­ben. Vre­se­lijk. On­langs wa­ren we op res­tau­rant, met naast ons een kop­pel dat een half­uur deed over één glaas­je wijn en ge­woon voor zich uit zat te sta­ren. Dan ben ik blij dat wij nog goes­ting heb­ben in het leven.”

Het ver­klaart ook hoe Cou­zin zich in­schreef voor The Voi­ce Se­ni­or: im­pul­sief. “Ga ik dat goed doen? vroeg ik me af. Ik weet dat ik meer een ver­tel­ler ben dan een zan­ge­res. In het Frans heb­ben ze daar een mooi woord voor: ‘di­seu­se’, een sa­men­trek­king van ‘di­re’ (zeg­gen, red.) en ‘chan­teu­se’ (zan­ge­res, red.). Maar ik wou Vlaan­de­ren graag het lied­je Juf­frouw Nif­te­rink van Ro­bert Long, op een tekst van Si­mon Car­mig­gelt, le­ren ken­nen. En pro­be­ren te ont­roe­ren zon­der te tra­ne­rig te wor­den. Ik heb er geen se­con­de spijt van ge­had, The Voi­ce was een fan­tas­ti­sche er­va­ring.”

Meer­maals tij­dens ons ge­sprek be­gint Cou­zin luid­op te zin­gen. Zo­als haar Ant­werp­se ver­sie van het Fran­se chan­son Mon Hom­me. “Als je me straks niet met­een vindt, hoor je me wel”, roept ze la­chend naar haar echt­ge­noot Staf aan de an­de­re kant van de pers­zaal. En dan: “Staf was er al­tijd, bij mij, en dat moet zo blij­ven. Anders val­len er klap­pen.” De twee tra­den van­af de ja­ren ze­ven­tig ook vaak sa­men op. Zij ach­ter de mi­cro­foon, hij op gi­taar. “Maar de jong­ste tijd lukt dat niet zo goed meer. Staf heeft ar­tro­se, waar­door zijn vin­gers ver­kram­pen.”

Mer­li­na

Lea Cou­zin nes­tel­de zich in het col­lec­tie­ve ge­heu­gen dank­zij haar rol in de jeugd­se­rie Mer­li­na, die in de ja­ren tach­tig vijf jaar lang te zien was op de toen­ma­li­ge BRT. De af­le­ve­ring De Vam­pie­ren van Ra­ven­burg deed heel jong Vlaan­de­ren we­ken­lang met het licht aan sla­pen. “Die reeks is echt een hoog­te­punt in mijn leven. Zo niet hét hoog­te­punt.”

De hand­te­ke­nin­gen zijn in­tus­sen sel­fies ge­wor­den. Maar Cou­zin is populair ge­ble­ven. Bij de ge­ne­ra­ties die op­groei­den met Mer­li­na, maar net zo goed bij de jong­sten. Met dank aan haar gast­rol van Ma­rie-Pau­le, de moe­der van Marc Ver­ton­gen, in FC De Kam­pi­oe­nen. “Dat doet me zo’n deugd. Ik maak ook graag voor ie­der­een tijd. Zo“Schat, lang ze fat­soen­lijk en be­leefd zijn. On­langs at ik friet­jes bij Sergio Her­man in Antwerpen. Ik stak net een gro­te hap in mijn mond toen ie­mand me fo­to­gra­feer­de. Me­vrouw, zei ik, vraag dat toch even. Dat is voor u een klei­ne moei­te en voor mij een groot ple­zier.”

Als je Cou­zin vraagt naar haar leef­tijd, ant­woordt ze met een knipoog: “Een jaar ou­der dan mijn tand­jes.” Aan uit­bol­len denkt ze dus nog niet. “Met de voetjes om­hoog? Al­leen ’s avonds, na een druk­ke werk­dag. Ik ben niet meer van de jong­sten, maar daar ben ik blij om. Dat be­te­kent dat ik al lang op de­ze bol heb mo­gen rond­lo­pen.”

FOTO'S VTM, RR

Lea Cou­zin in The Voi­ce Se­ni­or: “Ik wil­de pro­be­ren te ont­roe­ren zon­der te tra­ne­rig te wor­den.” Foto rechts: met Mie­ke Bou­ve en Paul Ri­cour in Mer­li­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.