Laatste Fok­ker van VLM ver­trekt de­fi­ni­tief op Ant­werp Air­port

Laatste Fok­ker van VLM Air­li­nes ver­trok­ken va­nop lucht­ha­ven in Deurne

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - KA­RIN VANHEUSDEN

In Deurne is gis­ter­och­tend om iets over 11u de al­ler­laat­ste Fok­ker van VLM de lucht in­ge­gaan. Hier­mee is na 26 jaar het doek de­fi­ni­tief ge­val­len voor VLM van Fred­dy Van Gae­ver. Voor we­du­we Lie­ve was het een emo­ti­o­neel mo­ment. “Ik voel ver­driet en ge­mis, ge­luk­kig moet Fred­dy dit niet meer mee­ma­ken.”

Na een af­scheids­sa­luut van de brand­weer is de al­ler­laat­ste Fok­ker 50, 00-VLS, op­ge­ste­gen rich­ting Malmö in Zwe­den. Het Zweed­se lucht­vaart­be­drijf Ama­po­la heeft de laatste drie toe­stel­len van VLM over­ge­kocht.

“Daar gaat het al­ler­laat­ste vlieg­tuig van Fred­dy, nu is het echt voor­bij”, zegt Lie­ve Van Gae­ver (76). De we­du­we van VLM-stich­ter Fred­dy Van Gae­ver is erg ge­ë­mo­ti­o­neerd. Ze wordt ver­ge­zeld door doch­ter Kristin. “VLM was zijn dag, zijn nacht, zijn le­ven. We heb­ben hier zo­ve­le mooie ja­ren mee­ge­maakt, maar ook en­ke­le slech­te na­tuur­lijk. Het wa­ren an­de­re tij­den toen Fred­dy VLM in 1996 op­richt­te. Toen von­den de men­sen vlie­gen nog spe­ci­aal. Ik zal al die la­chen­de ge­zich­ten van ge­zin­nen die in de hal een fa­mi­lie­lid kwa­men op­pik­ken nooit ver­ge­ten. In die tijd was men nog trots om eens op een lucht­ha­ven te ko­men, nu heeft elk kleu­ter­tje al wel ge­vlo­gen.”

“Ik ben blij dat Fred­dy dit niet heeft

Lie­ve Van Gae­ver

We­du­we Fred­dy Van Gae­ver “Ik ben blij dat Fred­dy dit niet heeft moe­ten mee­ma­ken, hij zou het niet be­gre­pen heb­ben.”

moe­ten mee­ma­ken, hij zou het niet be­gre­pen heb­ben. Met het fail­lis­se­ment in ju­ni 2016 wil­de hij nog van al­les for­ce­ren om VLM over te ne­men. Maar daar wa­ren wij, toen al al­le­bei in de 70, toch te oud voor ge­wor­den. Vol­gen­de week is hij net een jaar ge­le­den over­le­den. Ook voor mijn doch­ter Kristin is dit ein­de dra­ma­tisch. De dag dat VLM fail­liet is ge­gaan, was de dag voor ze twin­tig jaar in dienst was bij VLM.”

Op het tar­mac staan en­ke­le spot­ters van de Ant­werp Avi­a­ti­on Society (AAS) dro­mend naar de Fok­ker 50 te kij­ken. De naam van Fred­dy Van Gae­ver op de snuit blinkt in de zon. “Dit is de al­ler­laat­ste Fok­ker die in Deurne ver­trekt”, zegt Hugo De Bac­ker, die sinds 1972 spot­ter is. “Het ein­de van een tijd­perk. Met de­ze Fok­ker ver­dwijnt een Ant­werps mo­nu­ment. En ja, na­tuur­lijk is dit emo­ti­o­neel. Kijk naar die le­ge tar­mac, ooit heb­ben er acht­tien Fok­kers rond­ge­vlo­gen.”

Vincent Cuy­pers heeft ooit voor VLM ge­werkt, nu is hij in dienst van de lucht­ha­ven. Hij heeft een dag ver­lof, maar is spe­ci­aal naar Deurne ge­ko­men om af­scheid te ne­men. “Toen ik nog een klein man­ne­ke was, kwam ik al naar de vlieg­tui­gen kij­ken. De Fok­kers zijn ico­ni­sche toe­stel­len, niet ver­ge­lijk­baar met de an­de­re toe­stel­len die hier ver­trek­ken of lan­den.”

“VLM is de lucht­ha­ven”

Ook voor lucht­ha­ven­com­man­dant Wim Ver­bist is de laatste vlucht van de Fok­ker een aan­grij­pend mo­ment. “Hier­mee valt ook de­fi­ni­tief het doek over VLM, dat meer dan 26 jaar va­nop de­ze lucht­ha­ven heeft ge­o­pe­reerd. De klas­sie­ke vraag die ik al­tijd krijg als ik ver­tel dat ik op de lucht­ha­ven werk is: ‘Ah, je werkt voor VLM?’ Nee, ik werk voor de lucht­ha­ven. Maar kijk, de lucht­ha­ven is VLM en VLM is de lucht­ha­ven. Of was, ten­min­ste.”

Hier­mee is een de­fi­ni­tief punt ge­zet ach­ter de ge­schie­de­nis van VLM Air­li­nes. De vlieg­tuig­maat­schap­pij werd in 1996 op­ge­richt door Fred­dy Van Gae­ver, met vluch­ten tus­sen de lucht­ha­ven van Ant­wer­pen en Lon­den. Na een woe­lig par­cours, voor­al de af­ge­lo­pen ja­ren, heeft VLM in ju­ni 2016 door een gro­te his­to­ri­sche schuld en een op­een­sta­pe­ling van on­be­taal­de fac­tu­ren het fail­lis­se­ment aan­ge­vraagd. Een goed jaar la­ter is het doek de­fi­ni­tief ge­val­len. Na de schrap­ping van ze­ven van de ne­gen vluch­ten in au­gus­tus dit jaar is VLM eind au­gus­tus in ver­ef­fe­ning ge­gaan. Met­een ston­den ook de 85 werk­ne­mers op straat.

Schul­den

Eerst hoop­te ver­ef­fe­naar SHS Avi­a­ti­on nog op een over­ne­mer, maar die is ui­t­ein­de­lijk niet ge­von­den. Al­leen de vlieg­tui­gen en on­der­de­len van VLM raak­ten ver­kocht en hier­mee is de helft van de ge­schat­te schul­den van 500.000 eu­ro ge­dekt. Het Zweed­se lucht­vaart­be­drijf Ama­po­la heeft de drie laatste Fok­kers ge­kocht, met de be­doe­ling er post mee te be­de­len in be­sneeuw­de ge­bie­den.

FOTO JAN VAN DER PERRE

FOTO'S JAN VAN DER PERRE

Vlieg­tuig­spot­ter Hugo De Bac­ker wordt emo­ti­o­neel door het ver­trek van de laatste Fok­ker in Deurne. “Het ein­de van een tijd­perk. Kijk naar die le­ge tar­mac, ooit heb­ben er acht­tien Fok­kers rond­ge­vlo­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.