Top­chef Ro­ger van Damme ver­nieuwt Dé­si­ré de Lil­le

To­ta­le ver­nieu­wing na over­na­me van be­roem­de Ant­werp­se wa­fel- en pan­nen­koe­ken­zaak

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - JOHAN VAN BAE­LEN

Za­ken­men­sen die het Ant­werp­se wa­fel- en pan­nen­koe­ken­huis Dé­si­ré de Lil­le over­na­men, stel­len ster­ren­chef Ro­ger van Damme aan als cre­a­tief brein. On­der de nieu­we naam Dé­si­rée wil­len ze een nieuw elan ge­ven aan de tra­di­tie­zaak in win­kel­zo­ne De Wil­de Zee.

Voor ster­ren­chef Ro­ger van Damme is dit een droom die uit­komt. “Het is als­of Sin­ter­klaas bij me langs­komt.” De chef van res­tau­rant Het Ge­baar in de Ant­werp­se Krui­den­tuin is niet voor niets uit­ge­roe­pen tot bes­te pa­tis­sier ter we­reld. Hij heeft een zwak voor des­serts en in pri­vé­ge­sprek­ken gaf hij vaak te ken­nen dat een pan­nen­koe­ken­huis­je zijn groot­ste droom was.

Het is als­of een stel za­ken­men­sen die be­de ter har­te heb­ben ge­no­men, want twee jaar ge­le­den, niet lang na­dat ze het pand en de zaak Dé­si­ré de Lil­le had­den over­ge­no­men, zoch­ten ze con­tact met Ro­ger van Damme. “Voor ons was het voort­be­staan van de zaak be­lang­rij­ker dan te spe­cu­le­ren met de ei­gen­dom­men”, be­ves­tigt een van hen, Chris­ti­an Teu­nis­sen. “Dan is het lo­gisch dat we bij Ro­ger van Damme uit­ko­men.”

Sa­men zet­ten ze ar­chi­tec­ten M2 en bin­nen­huis­ar­chi­tect Die­ter Van­der Vel­pen aan het werk. “Het wordt een gro­te ruim­te waar­in we het DNA van Dé­si­ré de Lil­le in­ter­pre­te­ren en een he­den­daag­se toets ge­ven”, al­dus Van­der Vel­pen. “Uit het ont­werp mag am­bi­tie spre­ken, maar we gaan nooit ver weg van wat er vroe­ger was. Dat uit zich bij­voor­beeld in de kleu­ren. Het ro­de van fram­bo­zen en aard­bei­en, ge­com­bi­neerd met hout in een don­ker­brui­ne cho­co­la­de­kleur. Het zijn ook war­me en ge­zel­li­ge kleu­ren.”

“Ik zie er heel graag de sfeer in van Pa­rij­se pa­tis­se­rie­za­ken”, al­dus Ro­ger van Damme. “Maar dat wil niet zeg­gen dat we Dé­si­rée gaan ver­fran­sen. We zou­den gek zijn om het re­cept van de lac­que­mants te ver­an­de­ren, maar ik denk wel dat ik de pan­nen­koe­ken lek­ker­der kan ma­ken. En na­tuur­lijk blij­ven klas­sie­kers als wa­fels, olie­bol­len en ijs op het me­nu.”

“De win­kel zelf zal er an­ders uit­zien. Naast de tea­room heb je een ta­ke-away voor ijs en wa­fels en er komt een shop met taar­ten, cho­co­la­de, con­fi­tu­ren, ca­kes en an­de­re zoe­tig­he­den om thuis te ver­or­be­ren. Op de eer­ste ver­die­ping ser­ve­ren we high tea met zo­wel zoe­te als har­ti­ge hap­jes. Er zal ook een nieu­we ser­vies­lijn wor­den voor­ge­steld in de­ze flagship­sto­re.”

Die am­bi­tie is na­druk­ke­lijk uit­ge­spro­ken, dit is de eer­ste van wel­licht een reeks ge­lijk­aar­di­ge za­ken. “We wach­ten niet tot de ope­ning van de nieu­we Dé­si­rée in de­cem­ber 2019, we be­kij­ken nu al op­por­tu­ni­tei­ten. Dat hoeft niet snel te ge­beu­ren, we wil­len op een ge­zon­de ma­nier groei­en”, al­dus Chris­ti­an Teu­nis­sen.

Nu al zijn er twee ta­ke-aways: op Roy­al Ant­werp F.C. zal het kraam van Dé­si­ré de Lil­le snel ver­vel­len tot Dé­si­rée. Dat­zelf­de zal ge­beu­ren op Roy­al Spor­ting Club An­der­lecht met de stand van Ro­ger van Damme zelf.

Blij­ven nog de foor­wa­gens, die níét mee in de ver­koop sta­ken. “Ze kun­nen con­trac­tu­eel en­kel in di­rec­te fa­mi­lie­lijn wor­den over­ge­dra­gen”, sti­pu­leert het over­na­me­con­tract. “Dat zal geen pro­bleem zijn”, zegt Marc Stof­fels, klein­zoon van op­rich­ter Dé­si­ré Smidts en ex-zaak­voer­der, van­uit Mexi­co. “Mijn doch­ter Ann-Ma­rie en schoon­zoon Ber­nard Eti­en­ne na­men twee kra­men van mij over en ze had­den er zelf een. Zij kun­nen zich vol­le­dig daar­op con­cen­tre­ren, ik moest al­tijd over en weer naar Ant­wer­pen ko­men. Mijn klein­zoon Ar­naud Eti­en­ne is acht­tien en staat te trap­pe­len om mee te wer­ken. Ik denk dat hij een beet­je van mijn ka­rak­ter heeft.”

FOTO JAN VAN DER PERRE

FOTO JAN VAN DER PERRE

Ro­ger van Damme: “De lac­que­mants blij­ven zo­als ze zijn, pan­nen­koe­ken kan ik iets be­ter.”

FOTO RR

Een im­pres­sie van hoe het vol­gend jaar wordt: Bel­gi­sche ge­zel­lig­heid ge­kop­peld aan Pa­rij­se flair.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.