Beer­schot lijdt zu­re ne­der­laag in Gent: 3-0, met “dank” aan scheids­rech­ter

Beer­schot Wil­rijk maatje te klein, maar ref Bo­ter­berg is niet de vriend van Kiel­se Rat­ten

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - KOEN FRANS

Het be­ker­avon­tuur van Beer­schot Wil­rijk zit er­op. Te­gen AA Gent viel het ni­veau­ver­schil bij mo­men­ten na­tuur­lijk wel op, maar die van ’t Kiel voel­den zich ach­ter­af voor­al te­kort­ge­daan door scheids­rech­ter Jan Bo­ter­berg. De ge­lijk­ma­ker van Hof­fer werd wel érg mak­ke­lijk af­ge­keurd, Nou­bis­si claim­de vroeg in de twee­de helft een straf­schop na hand­spel van Ro­sted en die­zelf­de Nou­bis­si kreeg wat la­ter nog een dis­cu­ta­be­le twee­de ge­le kaart. Ver­lie­zen in Gent is geen schan­de, maar de ma­nier waar­op smaak­te toch be­hoor­lijk zuur.

Het ge­lijk­spel in Me­che­len van vo­ri­ge week vrij­dag was een op­ste­ker voor Beer­schot Wil­rijk, maar door de bles­su­res van Dom en Van­camp én de schor­sing van Pry­chy­nen­ko trok­ken de Kiel­se

Rat­ten toch met ge­meng­de ge­voe­lens - en een bang hart­je naar Gent. Met De Jong­he, Van den Bergh, Bour­din en Grisez pos­teer­de Stijn Vre­ven nood­ge­dwon­gen vier links­voe­ti­ge ver­de­di­gers in zijn ba­sis­elf. On­ge­zien. Mes­sou­di ver­ving de on­for­tuin­lij­ke Van­camp en kwam zo voor het eerst in twee maan­den aan de af­trap. Voor Jimmy Hof­fer was het zelfs al drie maan­den ge­le­den dat hij nog eens aan een wed­strijd mocht be­gin­nen. Een on­uit­ge­ge­ven ploeg dus en Beer­schot Wil­rijk zou in de be­gin­fa­se dan ook de kat uit de boom kij­ken. De ploeg van Stijn Vre­ven zak­te diep in en liet de bal aan Gent. Dat le­ver­de al snel een gro­te kans op voor Ya­rem­chuk, maar de boom­lan­ge Oe­kra­ï­ner be­sloot te zwak in de han­den van Van­ha­mel. Het was slechts uit­stel van exe­cu­tie, Beer­schot Wil­rijk zou toch al vroeg een eer­ste te­gen­goal in­cas­se­ren. Va­dis zet­te een lang uit­ge­spon­nen een-twee­tje op met Ya­rem­chuk en dit keer faal­de de Gent­se spits niet: 1-0 na een dik kwar­tier.

Af­ge­keur­de goal en rood

De be­zoe­kers lie­ten het niet aan hun hart ko­men. Tis­soud­a­li kon na een knap­pe ac­tie van Nou­bis­si een eer­ste keer drei­gen en iets voor­bij het half­uur maak­te Hof­fer zelfs enig mooi ge­lijk. De Oos­ten­rij­ker knal­de een hoek­schop in één tijd voor­bij een kans­lo­ze Ka­li­nic, maar de fraaie ge­lijk­ma­ker werd af­ge­keurd. De re­den? Een wel héél lich­te fout van Nou­bis­si op Sou­quet. Op z’n minst dis­cu­ta­bel. “Als je die goal af­keurt, dan moet je er wel héél veel af­keu­ren”, zei Stijn Vre­ven.

Die van ’t Kiel voel­den zich be­kocht en op slag van rust ver­dub­bel­den de Buf­fa­lo’s de voor­sprong. Ro­sted dook kin­der­lijk een­vou­dig in de rug van Hof­fer en ook de tac­kle van Grisez zag er niet al te best uit. De Noor­se links­back van AA Gent plaatste het leer rus­tig in de ver­re hoek voor­bij Van­ha­mel en het be­ker­avon­tuur van Beer­schot Wil­rijk leek hal­ver­we­ge de par­tij al voor­bij. “We speel­den een ma­ti­ge eer­ste helft en er zat te veel af­val in ons spel”, al­dus Vre­ven, die ook toe­gaf dat Gent ver­diend had ge­won­nen. “We be­gon­nen met te veel schroom aan de wed­strijd, al is dat niet ab­nor­maal als je vier nieu­we spe­lers aan de af­trap moet bren­gen. Na het ge­lijk­spel in Me­che­len was het echt een

slag­veld in on­ze spe­lers­groep.”

Vre­ven hield (uit voor­zorg dan maar?) ka­pi­tein Van Hyf­te en Tis­soud­a­li tij­dens de rust in de kleed­ka­mer. De Mets en Abaz kwa­men in hun plek, maar on­danks die dub­be­le wis­sel had Beer­schot Wil­rijk geen aan­pas­sings­pe­ri­o­de no­dig. De be­zoe­kers be­gon­nen ver­ras­send goed aan de twee­de helft. Mes­sou­di knal­de een vrij­schop over de kooi van Ka­li­nic en de Kiel­se

Rat­ten claim­den wat la­ter een straf­schop na­dat Nou­bis­si de bal in de zes­tien te­gen de hand van Ro­sted had ge­trapt. Scheids­rech­ter Jan Bo­ter­berg wuif­de het pro­test weg, die van ’t Kiel voel­den zich een twéé­de keer be­na­deeld. Vre­ven: “Ik had graag een pe­nal­ty ge­kre­gen, maar als de scheids­rech­ter niet fluit, zal het wel geen hand­spel zijn, ze­ker?”

De par­tij kab­bel­de ver­der tot Bo­ter­berg zich­zelf voor een dé­r­de keer de woe­de van de be­zoe­ken­de dug-out op de hals haal­de. Nou­bis­si kreeg voor een tik op de voet van De­jae­gere zijn twee­de ge­le kaart van de par­tij en mocht vroeg­tij­dig gaan dou­chen. En zo was het de­fi­ni­tief

over en out voor Beer­schot Wil­rijk. In de slot­mi­nuut zet­te de be­drij­vi­ge Chak­vet­ad­ze de 3-0cij­fers nog op het bord.

AA Gent plaatste zich al bij al ver­diend voor de kwart­fi­na­le van de Be­ker van Bel­gië. Beer­schot Wil­rijk heeft in de Ghe­lam­co Are­na ze­ker geen mal fi­guur ge­sla­gen en ver­laat met op­ge­he­ven hoofd het be­ker­tor­nooi. De­ze week zul­len de spe­lers van Stijn Vre­ven toch nog af en toe te­rug­den­ken aan die dis­cu­ta­be­le scheids­rech­ter­lij­ke be­slis­sin­gen, maar de fo­cus zal weer snel rich­ting za­ter­dag moe­ten gaan. Dan komt met Tu­be­ke na­me­lijk de eer­ste ach­ter­vol­ger in de twee­de pe­ri­o­de op be­zoek. Véél be­lang­rij­ker!

FOTO PHOTO NEWS

Een cru­ci­a­le fa­se in de match: de vol­ley van Hof­fer ging wel heel erg lek­ker bin­nen, maar ref Bo­ter­berg keur­de het doel­punt af. Hij had een voor­af­gaan­de over­tre­ding van Nou­bis­si ge­zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.