Zie­ken­hui­zen fac­tu­re­ren steeds va­ker ex­tra kos­ten, waar­schuwt CM

CM waar­schuwt voor “steeds gro­te­re cre­a­ti­vi­teit” bij op­stel­len fac­tuur

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - JO­NAS MAYEUR

Vier op de tien Bel­gi­sche zie­ken­hui­zen zijn ver­lies­la­tend. En dus doen ze er al­les aan om hun in­kom­sten te ver­ho­gen. “Dat geldt ook voor de kos­ten die ze aan­re­ke­nen aan de pa­tient”, zegt Luc Van Gorp, voor­zit­ter van CM, dat van­daag haar nieu­we Zie­ken­huis­ba­ro­me­ter voor­stelt.

Het meest cre­a­tief zijn zie­ken­hui­zen met de ere­loon­sup­ple­men­ten, al­dus CM in het nieu­we rap­port, ge­ba­seerd op een groot­scha­li­ge ana­ly­se van dui­zen­den fac­tu­ren van haar le­den. Art­sen heb­ben het recht om ex­tra aan te re­ke­nen voor be­han­de­lin­gen als u voor de ‘luxe’ van een een­per­soons­ka­mer kiest. Maar die ere­loon­sup­ple­men­ten stij­gen én steeds min­der pa­ti­ën­ten ont­snap­pen er­aan. Ook la­bo-art­sen (die je als pa­ti­ënt niet te zien krijgt) re­ke­nen ze meer en meer aan, bo­ven­op het rem­geld voor pak­weg een bloed­on­der­zoek.

Luc Van Gorp

voor­zit­ter CM ‘‘Wat de zie­ken­hui­zen doen, is op de rand van het fat­soen­lij­ke.’’

Een be­han­de­ling met over­nach­ting in een een­per­soons­ka­mer kost­te in Bel­gië vo­rig jaar ge­mid­deld 1.553 eu­ro. Dat is 15 pro­cent meer dan in 2004. In een ge­deel­de ka­mer ging het om ‘am­per’ 279 eu­ro.

“De ver­schil­len zijn niet meer te ver­ant­woor­den”, zegt voor­zit­ter Van Gorp. “Al­leen wie zich een du­re hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring kan ver­oor­lo­ven, ver­blijft nog in de bes­te om­stan­dig­he­den. Dat is een he­le slech­te evo­lu­tie.”

Vraag ‘of­fer­te’

Koe­pel Zorg­net-Icu­ro be­ves­tigt dat zie­ken­hui­zen op zoek zijn naar ex­tra in­kom­sten. Maar ab­so­luut niet om woe­ker­win­sten te ma­ken, zegt top­vrouw Mar­got Cloet. “Wel om kwa­li­teits­vol­le zorg te le­ve­ren en vol­doen­de te kun­nen in­ves­te­ren. Door be­spa­rin­gen en du­re re­gel­tjes van­uit de over­heid staat veel zie­ken­hui­zen het wa­ter fi­nan­ci­eel aan de lip­pen.”

Zorg­net wijst er­op dat in Bel­gië één ver­pleeg­kun­di­ge waakt over elf pa­ti­ën­ten. “Het Eu­ro­pe­se ge­mid­del­de is acht.” De koe­pel ont­kent bo­ven­dien dat er zou ge­foe­feld wor­den bij het zoe­ken naar meer geld. “Maar ten op­zich­te van de pa­ti­ënt zijn een aan­tal prak­tij­ken min­stens op de rand van het fat­soen”, re­a­geert Van Gorp. “Wij ra­den pa­ti­ën­ten aan op voor­hand zo veel mo­ge­lijk in­for­ma­tie in te win­nen. Vraag des­noods een per­soon­lij­ke kos­ten­ra­ming, zo­wel voor een een­per­soon­sals een ge­deel­de ka­mer.” De CM be­na­drukt ook dat een duur­der zie­ken­huis niet per se een be­ter is.

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.