Geen par­tij als de an­de­ren

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Politiek -

WINST

1) De par­tij toont zich prin­ci­pi­eel en past voor het migratiepact. Zo houdt ze haar ima­go in stand van re­bel­se par­tij: met een voet in de re­ge­ring, met een an­de­re er­uit. Al­les­be­hal­ve een tra­di­ti­o­ne­le par­tij dus, een beeld van zich­zelf dat N-VA kos­te wat het kost wil ver­mij­den.

2) De laatste ja­ren heeft de par­tij gas ge­ge­ven op de the­ma’s mi­gra­tie en iden­ti­teit. Bo­ven­dien le­vert ze met staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie Theo Fran­c­ken niet al­leen een zicht­ba­re, maar ook een po­pu­lai­re be­stuur­der op dat do­mein. Door de re­ge­ring op dat the­ma te la­ten val­len, kan N-VA zich er eens te meer op pro­fi­le­ren.

VER­LIES

1) Het ge­vaar voor N-VA is dat het the­ma mi­gra­tie al jaar en dag hét the­ma is van Vlaams Be­lang. De kans is groot dat kie­zers die spe­ci­fiek voor dat is­sue stem­men, hun weg snel­ler vin­den naar het Vlaams Be­lang. Te­meer om­dat die par­tij zich al te­gen het migratiepact kant­te voor­dat N-VA dat deed.

2) Vraag is of de an­de­re par­tij­en, de Frans­ta­li­ge op kop, N-VA nog kun­nen ver­trou­wen na de­ze kwes­tie. Door haar re­bel­se hou­ding heeft de par­tij in elk ge­val geen ziel­tjes ge­won­nen bij po­li­tie­ke te­gen­stre­vers. En laat ver­trou­wen nu es­sen­ti­eel zijn om tot een re­ge­rings­co­a­li­tie te ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.