“Dit be­moei­lijkt de ge­sprek­ken in Ant­wer­pen”

Sp.a-voor­zit­ter Crom­bez over N-VA-cam­pag­ne

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Politiek -

De N-VA-cam­pag­ne rond het VN­mi­gra­tie­p­act zorgt ook voor po­li­tie­ke span­nin­gen in Ant­wer­pen. “Dit be­moei­lijkt al­leen de co­a­li­tie­ge­sprek­ken tus­sen ons en N-VA”, zegt sp.avoor­zit­ter Jo­hn Crom­bez.

Heel het de­bat over ‘Mar­ra­kesh’ en de om­stre­den N-VA-cam­pag­ne dreigt zijn weer­slag te heb­ben op de Ant­werp­se co­a­li­tie­ge­sprek­ken. Na­ti­o­naal sp.a-voor­zit­ter Crom­bez is zeer dui­de­lijk: “Dit is van een ern­stig soort van ran­zig­heid en dus on­aan­vaard­baar. De­ze cam­pag­ne zal de on­der­han­de­lin­gen in Ant­wer­pen al­leen maar be­moei­lij­ken. De re­den waar­om we in de­ze on­der­han­de­lin­gen zijn ge­stapt, was om het be­leid in de stad te kun­nen wij­zi­gen.”

“Het was al een moei­lij­ke be­slis­sing om in de­ze on­der­han­de­lin­gen te stap­pen, om­dat de vi­sies zo ver uit el­kaar lig­gen”, zegt Crom­bez. “Ik ga er nu van uit dat on­ze on­der­han­de­laar­ster Jin­nih Beels van bur­ge­mees­ter De We­ver gaat ei­sen om zijn juis­te in­ten­ties ken­baar te ma­ken. Ik laat het aan de Ant­werp­se sp.a-on­der­han­de­laars over hoe ze dit best aan­pak­ken.”

Die sp.a-on­der­han­de­laars za­ten dins­dag sa­men met de me­de­on­der­han­de­laars van N-VA en Open Vld voor de co­a­li­tie­ge­sprek­ken in Ant­wer­pen. Zij zou­den te­gen­over bur­ge­mees­ter De We­ver en de N-VA-on­der­han­de­laars hun on­ge­noe­gen heb­ben ge­uit over de cam­pag­ne. De bur­ge­mees­ter liet ver­staan dat hij de kri­tiek be­greep. Jin­nih Beels (sp.a) wens­te dit dins­dag­avond niet te be­ves­ti­gen. “Wij hou­den ons aan de dis­cre­tie van de on­der­han­de­lin­gen”, al­dus Beels.

Bur­ge­mees­ter De We­ver riep op de avond van de ver­kie­zin­gen op tot ver­zoe­ning met links. Dit was vol­gens hem ook no­dig met het steeds di­ver­ser wor­den van de Ant­werp­se be­vol­king. Dat de bur­ge­mees­ter er blijk van gaf zijn toon te wil­len wij­zi­gen, was een van de re­de­nen voor sp.a om de co­a­li­tie­ge­sprek­ken twee we­ken ge­le­den een kans te ge­ven. Al­leen staat de N-VA-cam­pag­ne vol­gens de so­ci­a­lis­ten haaks op die oproep.

Ook op de so­ci­a­le me­dia werd sp.a aan­ge­pakt op de po­si­tie die de par­tij in­neemt te­gen­over N-VA na­ti­o­naal en in Ant­wer­pen. “In­tus­sen in Ant­wer­pen on­der­han­de­len N-VA en sp.a ge­zel­lig ver­der”, tweet­te po­li­ti­co­loog Da­ve Si­nar­det gis­te­ren. “Sp.a moet uit­leg­gen waar­om het met dé­ze N-VA gaat be­stu­ren.”

Ver­zoe­ning met links?

FOTO DJI

Crom­bez laat zijn on­der­han­de­laars hun con­clu­sies trek­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.