Res­tau­rant Ar­dent ver­huist even naar Ster­cks­hof

Res­tau­rant Ar­dent op Da­ge­raad­plaats opent tij­dens ver­bou­wing pop-up in Ster­cks­hof

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - JOHAN VAN BAELEN www.res­to-ar­dent.be

Res­tau­rant Ar­dent ver­huist in ja­nu­a­ri van de ver­trouw­de Da­ge­raad­plaats in de wijk Zu­ren­borg naar het Ster­cks­hof in Deurne om een gron­di­ge re­no­va­tie mo­ge­lijk te ma­ken. “Een droom om te re­no­ve­ren en een droom­plek om een pop-up te hou­den”, al­dus chef Wou­ter Van Steen­win­kel.

Na ze­ven jaar on­der­gaat res­tau­rant Ar­dent de re­no­va­tie die Wou­ter Van Steen­win­kel al­tijd al wil­de heb­ben. “We heb­ben hier al­les zelf op­ge­knapt: zelf al­les op­ge­schuurd en ge­schil­derd. Dat was bud­get­vrien­de­lijk, maar nood­za­ke­lijk ook ama­teu­ris­tisch.”

“Nu pak­ken we twee za­ken aan. Voor­eerst de schik­king van de zaal, zo­dat klan­ten die bin­nen­ko­men niet di­rect naast het bord van men­sen in de zaal staan. Ver­der was ook de akoes­tiek al­tijd al een zorg. Met een aan­tal maat­re­ge­len zo­als schei­dings­pa­ne­len in ge­brand hout, stof­fen ze­tels en een ta­pijt moet ook die een stuk be­ter wor­den.”

De groot­ste in­greep komt er dus aan de in­kom. “Je zal bin­nen­ko­men naast een ka­mer­bre­de gla­zen wijn­kast. Daar­in wordt on­ze wijn ge­koeld op kel­der­tem­pe­ra­tuur. De klant loopt voor­bij tot aan de ves­ti­ai­re, die he­le­maal ach­ter­aan komt. Daar wor­den de klan­ten dan ont­van­gen en naar hun ta­fel be­ge­leid.”

De zaal zelf krijgt een nieu­we vloer, nieu­we mu­ren en een nieuw pla­fond met over de he­le leng­te een lus­ter in ge­bor­stel­de mes­sing. Een aan­ge­past ont­werp van de Ne­der­land­se in­te­ri­eur­vorm­ge­ver Hu­go.

De wer­ken star­ten een dag na het ou­de­jaars­di­ner, waar­op Wou­ter en Nat­a­cha hun laat­ste gas­ten ont­van­gen in de ou­de set­ting van Ar­dent. “Van­af 2 ja­nu­a­ri be­gin­nen ze hier te wer­ken. Een aan­tal ele­men­ten wordt nu al klaar­ge­maakt in pre­fab, waar­door de in- rich­ters hun dead­line kun­nen ha­len”, zegt Wou­ter Van Steen­win­kel. Die dead­line ligt op 31 ja­nu­a­ri, hoe­wel een even­tu­eel uit­stel na­tuur­lijk al­tijd wordt in­ge­cal­cu­leerd.

Har­ten­ka­mer

Toch zit­ten Wou­ter en zijn team niet stil, want van­af woens­dag 9 ja­nu­a­ri kookt hij in de zo­ge­naam­de Har­ten­ka­mer van het Ster­cks­hof in Deurne, de zaal waar nu af en toe brui­lof­ten en an­de­re fees­ten wor­den ge­hou­den.

“Mijn ou­ders wo­nen in Deurne, dus ik rij er vaak ge­noeg voor­bij. Ik heb dik­wijls ge­droomd om in dat kas­teel ooit een di­ner te mo­gen or­ga­ni­se­ren. Ik dacht dat het on­mo­ge­lijk was, tot ik vo­rig jaar er zelf werd uit­ge­no­digd op een feest. Bleek dat FMT Leeg­stands­be­heer het pand vrij­waart te­gen ver­waar­lo­zing en ge­re­geld voor in­vul­ling zorgt. Tot nu wa­ren dat dag­ac­ti­vi­tei­ten. Ik heb ze kun­nen over­tui­gen om op iets lan­ge­re ter­mijn te den­ken.”

Om­dat er geen pro­fes­si­o­ne­le keu­ken is, zal het Ar­dent-team heel wat ge­rief moe­ten aan­sle­pen. “We zul­len niet zo flexi­bel kun­nen wer­ken als in het ei­gen res­tau­rant. Daar­om hou­den we het al­leen op di­ners en die zien er al­le­maal een­der uit: zes gan­gen voor 69 eu­ro. We wer­ken zo­als hier van woens­dag tot zon­dag. Die laat­ste dag bie­den we ook een lunch in de­zelf­de for­mu­le aan.”

Wou­ter Van Steen­win­kel

Chef Ar­dent ‘‘Ik heb er dik­wijls van ge­droomd om hier een di­ner te mo­gen or­ga­ni­se­ren.’’

FOTO RR

Wou­ter (rechts) en zijn team: echt­ge­no­te Nat­a­cha met zoon­tje Alexan­der, zaal­ver­ant­woor­de­lij­ke Tes­sa Meers­man en som­me­lier Chris­top­he Col­lae­rd.

FOTO JAN VAN DER PERRE

Gas­ten ko­men bin­nen via de­ze loop­brug.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.