Bel­gi­sche po­li­tiek in grond­wet­te­lijk nie­mands­land

Re­ge­ring-Mi­chel wordt vet­te kluif voor spe­ci­a­lis­ten

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - POLITIEK -

Het grond­wet­te­lijk moe­ras waar­in de­ze re­ge­ring zich be­geeft, lijkt steeds meer op een Bel­gen­mop. Zelfs grond­wet­te­lij­ke ge­leer­den krab­ben zich in het haar. Een­tje wil zelfs uit­druk­ke­lijk niet ge­ci­teerd wor­den uit vrees voor fou­ten.

Ons land zit in een on­uit­ge­ge­ven si­tu­a­tie, waar­bij een re­ge­rings­part­ner (voor­lo­pig) wei­gert om op te stap­pen, ook al kant hij zich te­gen een fun­da­men­te­le be­slis­sing. We leg­den de twee meest pran­gen­de vra­gen voor aan twee grond­wet­spe­ci­a­lis­ten.

Na­mens wie kan de pre­mier spre­ken in Mar­ra­kesh en in New York?

Vol­gens N-VA is het dui­de­lijk: Char­les Mi­chel kan niet na­mens de re­ge­ring spre­ken in Mar­ra­kesh en la­ter in New York. Er is geen con­sen­sus bin­nen de re­ge­rings-

ploeg, dus Mi­chel kan al­leen het stand­punt van het par­le­ment over­bren­gen. En laat het par­le­ment nu net niet be­voegd zijn voor in­ter­na­ti­o­na­le sa­men­wer­king. Zo­wel grond­wet­ex­per­ten Pa­tri­cia Po­pe­lier (UA) als Toon Moo­nen (UGent) be­ves­ti­gen dat. Mi­chel heeft zijn co­a­li­tie­part­ners dan ook be­loofd om niet te spre­ken na­mens de re­ge­ring.

Maar mocht hij dat om de een of an­de­re re­den tóch doen, dan lijkt het er­op dat die ver­bin­te­nis ju­ri­disch stand­houdt. “Want als de N-VA-mi­nis­ters in de re­ge­ring blij­ven – on­danks ver­zet te­gen een be­slis­sing – dan steu­nen zij die be­slis­sing door het lou­te­re feit dat zij blij­ven zit­ten”, zegt Toon Moo­nen.

Pa­tri­cia Po­pe­lier be­aamt: “Als N-VA zegt dat zij niet ak­koord gaat, dan is dat voor­al be­doeld voor het gro­te pu­bliek. Zo­lang de mi­nis­ters blij­ven zit­ten, be­rus­ten zij in de da­den van de pre­mier.”

Kan pre­mier Mi­chel N-VA uit de re­ge­ring du­wen?

Puur wet­te­lijk ge­zien kan de pre­mier zelf de N-VA-mi­nis­ters en staats­se­cre­ta­ris­sen ont­slaan. Hij moet daar­voor wel naar de ko­ning, zo­dat er een Ko­nink­lijk Be­sluit komt.

“Zo kan hij de col­le­gi­a­li­teit her­stel­len tus­sen de over­blij­ven­de le­den”, zegt Moo­nen. Maar dan kom je in een sce­na­rio waar­bij de eer­ste mi­nis­ter Jan Jam­bon, Johan Van Overt­veldt, San­der Loo­nes, Theo Fran­c­ken en Zu­hal De­mir de laan uit­stuurt. Po­li­tiek ge­zien is dat on­denk­baar.

“Als Mi­chel de N-VA echt wil weg­du­wen, dan biedt hij best het ont­slag van de re­ge­ring aan bij de ko­ning”, zegt Po­pe­lier. “Zo­lang het par­le­ment zich­zelf niet ont­bindt, kan hij zoe­ken naar een her­schik­king van de re­ge­ring. Als die nieu­we ploeg het ver­trou­wen krijgt van het par­le­ment, dan is er een re­ge­ring-Mi­chel II.”

Pa­tri­cia Po­pe­lier Grond­wet­ex­pert

‘‘Als N-VA zegt dat zij niet ak­koord gaat, dan is dat voor­al be­doeld voor het gro­te pu­bliek. Zo­lang de mi­nis­ters blij­ven zit­ten in de re­ge­ring, be­rus­ten zij in de da­den van de pre­mier.’’

FOTO BELGA

Pre­mier Mi­chel heeft be­loofd niet na­mens de re­ge­ring, maar na­mens het par­le­ment te spre­ken in Mar­ra­kesh. Maar doet hij dat toch, dan telt het wel.

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.