Pre­mier Mi­chel staat al­leen

Mi­chel ont­goo­chelt ál­le par­tij­en

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - FARID EL MABROUK, HANNES CATTEBEKE

Een cri­sis li­ve op tv, met ge­scheld, ve­nij­ni­ge ver­wij­ten, dra­ma en veel po­li­tiek the­a­ter. En op het eind van de dag bleef de re­ge­ring-Mi­chel ge­woon zit­ten. De ploeg van Mi­chel is kli­nisch dood, maar de pre­mier wil kos­te wat het kost dat ze over­eind blijft. Maar de pre­mier kocht al­leen wat tijd. Over twee we­ken volgt de vraag op­nieuw of Bel­gië in New York het VN-mi­gra­tie­p­act nu moet goed­keu­ren of niet.

Zo­wel N-VA als Open Vld en CD&V duw­den gis­te­ren nog wat har­der op het gas­pe­daal. Uren­lang be­stook­ten ze el­kaar in het half­rond van de Ka­mer als­of hun le­ven er­van af­hing. Uren­lang was het N-VA-frac­tie­lei­der Pe­ter De Roover die als een­za­me Vlaam­s­na­ti­o­na­lis­ti­sche strij­der de sal­vo’s van de co­a­li­tie­part­ners moest zien te pa­re­ren. Voor het oog van de ca­me­ra’s. En met als in­zet de ver­de­di­ging van of aan­val op het mi­gra­tie­p­act.

CD&V en Open Vld uit hun dak

Dat De Roover ’s och­tends de pre­mier nog maar eens de les spel­de en hem waar­schuw­de voor de ge­vol­gen als hij het pact zou steu­nen, deed de li­be­ra­len en chris­ten­de­mo­cra­ten uit hun dak gaan. In de Ka­mer ma­trak­keer­den Open Vld-frac­tie­lei­der Patrick De­wael en CD&V-voor­zit- ter Wou­ter Be­ke de N-VA’er. Vol­gens de twee heeft de re­ge­ring het pact al­lang goed­ge­keurd en heeft N-VA zich nooit ver­zet.

“U heeft der­tig be­zwa­ren, maar ik heb die nooit ge­zien en ge­le­zen”, ful­mi­neer­de CD&V-frac­tie­lei­der Ser­vais Ver­her­strae­ten.

Patrick De­wael was nog har­der. “Un mi­ni­stre fer­me sa gu­eul­le ou dé­mis­si­on­ne”, zei hij met een ver­wij­zing naar een ci­taat van ge­we­zen Frans mi­nis­ter Jean-Pie­re Che­vè­ne­ment. Dui­de­lijk was dat Open Vld en CD&V de N-VA uit de re­ge­ring wil­len du­wen, maar die blijft ge­woon zit­ten.

Met geen stok­ken

N-VA lijkt met geen stok­ken uit de re­ge­ring te krij­gen. En aan­ge­zien ook pre­mier Mi­chel zijn voort­strom­pe­len­de ploeg op de been wil hou­den, wil hij Bart De We­ver en co. ook niet te veel voor het hoofd sto­ten. Op de tri­bu­ne van de Ka­mer wei­ger­de Mi­chel te zeg­gen dat hij in naam van de re­ge­ring naar Mar­ra­kesh en New York gaat om het pact goed te keu­ren. Tot ont­goo­che­ling van zijn an­de­re co­a­li­tie­part­ners én de op­po­si­tie.

Die vond de tus­sen­komst van de pre­mier zo vaag en voor­zich­tig dat de par­tij­en niet veel zin meer had­den om een re­so­lu­tie te stem­men waar­in ze het pact steu­nen. De groe­ne en ro­de op­po­si­tie trok met­een aan de alarm­bel, de zit­ting werd ge­schorst.

Mi­chel had die re­so­lu­tie no­dig om met steun van het par­le­ment naar Mar­ra­kesh te kun­nen trek­ken en kon dus geen kant meer op. Door ie­der­een te­vre­den te stel­len en de kool en de geit te spa­ren, was uit­ein­de­lijk nie­mand nog te­vre­den.

Aan­ge­scherp­te re­so­lu­tie

Mi­chel kon niet an­ders dan toe­ge­ven aan de op­po­si­tie, die eis­te dat de re­so­lu­tie nog zou wor­den aan­ge­scherpt. “De re­ge­ring móét het pact goed­keu­ren”, no­teer­den al­le voor­stan­ders van het mi­gra­tie­p­act tij­dens de schor­sing van de Ka­mer hand­ge­schre­ven op een vel­le­tje pa­pier. De ga­ran­tie kon nu zelfs ook de PS over­tui­gen om mee te stem­men. Niet al­leen de so­ci­a­lis­ten, maar ook de groe­nen en het CDH keur­den met een gro­te meer­der­heid de re­so­lu­tie goed. Ter­wijl Mi­chel eerst voor­al de

N-VA had ge­spaard, was de si­tu­a­tie ’s avonds weer in even­wicht.

Na een dag vol the­a­ter en uren­lang ge­ru­zie is er po­li­tiek niets ver­an­derd. De re­ge­ring blijft zit­ten, maar de oli­fant in de ka­mer zit er ook nog al­tijd. Mi­chel heeft al­leen wat tijd ge­kocht. Op 19 de­cem­ber moet Mi­chel het pact in New York goed­keu­ren of zich ont­hou­den. De dis­cus­sie er­over zal ook de ko­men­de da­gen en we­ken te­rug­ko­men.

Ter­wijl de meer­der­heids­par­tij­en met ge­trok­ken mes­sen te­gen­over el­kaar staan, doet de eer­ste mi­nis­ter als­of de re­ge­ring voort re­geert. Gis­te­ren­avond stuur­de hij de agen­da van de mi­nis­ter­raad van van­daag door. Van het pact geen spoor op die agen­da. Mocht Frank De­boo­se­re een po­li­tiek ver­slag­ge­ver zijn, hij zou zeg­gen: “Mor­gen zijn we er weer met meer weer.”

FO­TO BELGA

Pre­mier Mi­chel staat moe­der­ziel al­leen in zijn po­gin­gen om zijn re­ge­ring bij­een te hou­den en te­ge­lijk een wis­sel­meer­der­heid op de been te krij­gen.

FO­TO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.