Wat had de pre­mier nu ei­gen­lijk ge­zegd?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland - (tvb)

Uren­lang de­bat­teer­de de Ka­mer over het VN­mi­gra­tie­p­act en wel­ke po­si­tie pre­mier Char­les Mi­chel (MR) daar­bij moet aan­ne­men. Met on­ge­duld wacht­ten de po­li­ti­ci de woor­den van de pre­mier af. Wat zou de li­be­raal ver­tel­len? Dat hij na­mens het par­le­ment naar Ma­rok­ko trekt, of na­mens de re­ge­ring? Na­dat de eer­ste mi­nis­ter het spreek­ge­stoel­te had ver­la­ten, rees er plots ver­ba­zing én ver­war­ring bij de Ka­mer­le­den. Wat had Mi­chel nu ei­gen­lijk ver­teld? Nie­mand wist het he­le­maal ze­ker.

Kri­s­tof Cal­vo: “U vroeg een man­daat aan dit par­le­ment, maar bent daar niet mee aan de slag ge­gaan. Als de eer­ste mi­nis­ter na zo’n man­daat niet 100 pro­cent dui­de­lijk is, dan is het lo­gisch dat dit par­le­ment 150 pro­cent dui­de­lijk wordt. De vo­ri­ge ver­sie was een in­span­nings­ver­bin­te­nis, dit wordt nu een re­sul­taats­ver­bin­te­nis.”

Ser­vais Ver­her­strae­ten: Een be­teu­ter­de CD&V-frac­tie­lei­der sprak de te­le­vi­sie­ca­me­ra van Vil­la Po­li­ti­ca toe. Ver­her­strae­ten was dui­de­lijk niet op­ge­zet met de woor­den van Mi­chel. “Hij had het sne­di­ger en be­ter kun­nen ver­woor­den”, gaf hij toe. Na­dien keur­de hij wel de ver­streng­de re­so­lu­tie mee goed.

Patrick De­wael: Na een he­le dag de N-VA hard aan­ge­pakt te heb­ben, ke­ken ook de li­be­ra­len uit naar een dui­de­lij­ke re­pliek van de pre­mier. Maar ook bij Open Vld-po­li­ti­ci werd er druk naar el­kaar ge­ke­ken over wat er nu ei­gen­lijk ge­zegd was. Voor­zit­ster Gwen­do­lyn Rutten, noch­tans geen Ka­mer­lid, kwam na de toe­spraak mee de stra­te­gie be­pa­len in de cou­lis­sen. Ook Open Vld keur­de de ver­streng­de re­so­lu­tie goed.

Fi­lip De­win­ter: “Dit pact is het paard van Tro­je van het glo­ba­lis­me, de open­gren­zen­lob­by, de mul­ti­cul­tuur die on­ze ei­gen­heid wil ver­nie­ti­gen.” Het boeg­beeld van Vlaams Be­lang trok in zijn ge­ken­de stijl van leer te­gen het pact én de re­so­lu­tie. De­win­ter speel­de zo in op de vol­gens hem kwets­ba­re N-VA. Ook hij dien­de een amen­de­ment in op de re­so­lu­tie, maar dat werd ver­wor­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.