“Beer­schot schonk mijn fa­mi­lie een nieuw le­ven”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voetbal -

Het is don­der­dag­och­tend nog be­hoor­lijk vroeg als we Lu­ci­a­no da Sil­va aan de lijn krij­gen. Hij ver­toeft mo­men­teel bij vrien­den in Gro­nin­gen en heeft een druk sche­ma tij­dens zijn kor­te va­kan­tie in Eu­ro­pa. “Ik werd uit­ge­no­digd door FC Gro­nin­gen om sa­men met een he­le­boel an­de­re ex-spe­lers de thuis­match te­gen NAC Bre­da bij te wo­nen. We maak­ten een ere­ron­de in het sta­di­on en het was fijn om zo veel be­ken­de ge­zich­ten te­rug te zien. De voor­bije da­gen heb ik hier in Ne­der­land ook en­ke­le goe­de vrien­den voor het eerst in ve­le ja­ren nog eens te­rug­ge­zien. Het was al­weer even ge­le­den dat ik nog eens in Eu­ro­pa was. En na­tuur­lijk mocht Ant­wer­pen in mijn reis­plan niet ont­bre­ken. Ik zal de ko­men­de da­gen ook veel Bel­gi­sche vrien­den te­rug­zien en ik kom za­ter­dag met een gro­te smi­le langs op ‘t Kiel. De club heeft me ge­vraagd om de af­trap te ge­ven van het thuis­du­el te­gen Tu­be­ke en dat zal ik ui­ter­aard met veel ple­zier doen. Al moet ik toe­ge­ven dat ik toch een beet­je ner­veus ben

(lacht).”

Waar­om ben je ner­veus? De Beer­schot-sup­por­ters dra­gen je op han­den.

“Ja, ik weet het ei­gen­lijk niet goed

(lacht). Het wordt een spe­ci­a­le avond voor mij. Het is al vijf jaar ge­le­den dat ik nog eens op het Kiel aan­we­zig was. Beer­schot was toen net fail­liet ver­klaard en ik speel­de er een be­ne­fiet­wed­strijd. Ik had daar toen ge­meng­de ge­voe­lens bij. Maar het doet me on­ge­lo­fe­lijk veel ple­zier om te zien dat de club bij­na te­rug is waar ze thuis­hoort: in eer­ste klas­se. Vo­rig jaar heb ik de pro­mo­tie­fi­na­le te­gen Cer­cle Brug­ge thuis ge­volgd via de so­ci­a­le me­dia en ik sprong een gat in de lucht toen Beer­schot in de slot­fa­se de 2-1 maak­te. En na die la­te straf­schop­goal van Cer­cle zat ik in zak en as. Maar mis­schien was het nog niet het juis­te mo­ment. Ik ben er ze­ker van dat Beer­schot zal te­rug­ke­ren en dan mag de club nooit meer de­gra­de­ren.”

Dat zul­len de fans graag ho­ren. Met wie ga je al­le­maal af­spre­ken in Ant­wer­pen?

“Met Pier­re Thijs­sen, na­tuur­lijk. Mijn ex-kee­pers­trai­ner bij Ger­mi­nal Beer­schot en de per­soon die mij een kans heeft ge­ge­ven om een car­ri­è­re uit te bou­wen in Eu­ro­pa. We heb­ben za­ter­dag bij Pier­re thuis af­ge­spro­ken en we zul­len sa­men naar de wed­strijd rij­den. Ik heb ook af­ge­spro­ken met en­ke­le ex-ploeg­maats zo­als Mo Mes­sou­di en Kris De Wree en ik heb al veel be­richt­jes ge­kre­gen van de sup­por­ters. Blijk­baar had­den ze een voor­ge­voel dat ik na mijn be­zoek aan Gro­nin­gen ook naar ’t Kiel zou ko­men (lacht). Ik ben er ze­ker van dat het een har­te­lijk weer­zien wordt!”

Vier jaar ge­le­den moest je nood­ge­dwon­gen een punt zet­ten ach­ter je car­ri­è­re. Denk je nog vaak aan voet­bal?

“Ja, ik was op dat mo­ment am­per 34 en ik had het ge­voel dat ik nog ja­ren kon door­gaan. Zon­der die zwa­re knie­bles­su­re zou ik nog al­tijd prof­voet­bal­ler zijn, daar ben ik ze­ker van. Ik was een echt trai­nings­beest en ik mis de zwa­re kee­pers­trai­nin­gen en de adre­na­li­ne van de wed­strij­den. Maar ik mag ei­gen­lijk niet klagen. Ik speel­de veer­tien sei­zoe­nen in Eu­ro­pa en ik heb een he­le mooie car­ri­è­re ge­had. Toch knaagt het soms wel dat ik er zo vroeg een punt moest ach­ter zet­ten.”

Wat doe je mo­men­teel in Bra­zi­lië?

“Ik woon met mijn vrouw en mijn doch­ter­tje in het dorp waar ik als klein jon­ge­tje ben op­ge­groeid, op zo’n 400 ki­lo­me­ter van Rio de Janeiro. We wo­nen er in een rus­ti­ge, vre­de­vol­le buurt. Zon­der cri­mi­na­li­teit. Ook mijn moe­der, mijn broer en mijn zus wo­nen er. Ik heb twin­tig jaar van mijn le­ven in mijn voet­bal­car­ri­è­re ge­ïn­ves­teerd en vind het fijn om nu weer veel tijd te kun­nen door­bren­gen met de men­sen die mij dier­baar zijn. Daar kan ik echt enorm van ge­nie­ten. En pro­fes­si­o­neel? Na mijn car­ri­è­re kocht ik in Bra­zi­lië en­ke­le hui­zen en die ver­huur ik nu. Daar kruipt be­hoor­lijk veel tijd in. Als er pro­ble­men zijn in die wo­nin­gen, dan los ik ze op. En ik fiets ook erg veel, dat is een beet­je

‘‘Na mijn car­ri­è­re kocht ik in Bra­zi­lië en­ke­le hui­zen en die

ver­huur ik nu. Daar kruipt be­hoor­lijk veel tijd in. En ik fiets ook

erg veel. Dat werd mijn twee­de pas­sie.”

Lu­ci­a­no Da Sil­va

Ex-doel­man Ger­mi­nal Beer­schot

FO­TO PHOTO NEWS

FO­TO PHOTO NEWS

Met Pier­re Thijs­sen, met wie al­les voor Lu­ci­a­no be­gon.

FO­TO PHOTO NEWS

ITe­gen An­der­lecht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.