op Win­ter van Ant­wer­pen met koor van 600

K’s Choi­ce geeft ope­nings­con­cert met zes­hon­derd­kop­pig pop-up­koor

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - GUN­TER JA­COBS

E r zit mu­ziek in Win­ter in Ant­wer­pen. K’s Choi­ce te­kent van­daag voor de apo­the­o­se van het ope­nings­feest. Voor een bij­zon­der akoes­tisch con­cert op het Operaplein om­rin­gen Sa­rah en Gert Bet­tens zich met een pop-up­koor van meer dan zes­hon­derd ama­teur­zan­gers. Op het stem­mig ver­lich­te Operaplein zorgt K’s Choi­ce van­daag om 17.45u voor de kers op de taart van het ope­nings­feest van Win­ter in Ant­wer­pen. On­der lei­ding van di­ri­gent Hans Pri­musz geeft de groep van Sa­rah en Gert Bet­tens daar een akoes­tisch con­cert, sa­men met een im­po­sant pop-up­koor. “Met een koor van twee- à drie­hon­derd men­sen heb­ben we al eens twee con­cer­ten ge­ge­ven in deSin­gel”, zegt Sa­rah Bet­tens. “Dat was een re­de­lijk unie­ke en on­ver­ge­te­lij­ke er­va­ring waar­van we on­ge­lo­fe­lijk heb­ben ge­no­ten. We wa­ren niet echt voor­be­reid op hoe in­druk­wek­kend dat zou zijn en zijn zelfs en­ke­le ke­ren moe­ten stop­pen. We wa­ren zo ge­ë­mo­ti­o­neerd dat we een krop in de keel had­den en niet meer kon­den zin­gen. Zo’n koor be­staat niet al­leen uit on­ge­lo­fe­lijk veel men­sen, wat op zich al in­druk­wek­kend is, het klinkt ook ge­woon echt mooi. Wij zijn toen re­de­lijk weg­ge­bla­zen en heel blij dat we zo­iets nog eens kun­nen doen.” Dit­maal ziet K’s Choi­ce zich zelfs in de rug ge­steund door een koor van meer dan zes­hon­derd ama­teur­zan­gers en -zan­ge­res­sen. “Hier­voor heb­ben men­sen uit heel Vlaan­de­ren zich kun­nen in­schrij­ven”, weet Bet­tens. “De voor­bije maan­den heb­ben zij apart en sa­men met Hans Pri­musz ge­re­pe­teerd. Al­leen al de or­ga­ni­sa­tie daar­van kan ik mij niet voor­stel­len. Dat Kil­ling

Dra­gons nu zes­stem­mig wordt ge­bracht, vind ik on­voor­stel­baar. Daar­naast spe­len we ook nog wat ou­de­re K’s Choi­ce-num­mers, zo­als Al­most Hap­py en Be­lie­ve.” Kerst in T-shirt Op een sneeuw­de­cor hoeft Win­ter in Ant­wer­pen bij dit ope­nings­con­cert wel­licht niet te ho­pen. Ook voor Sa­rah Bet­tens, die Ka­pel­len ja­ren ge­le­den voor de Ver­e­nig­de Sta­ten heeft ge­ruild, zien de na­ken­de ein­de­jaars­da­gen met haar ge­zin er geens­zins win­ters uit. “We wo­nen nu in het zui­den van Ca­li­for­nië, in de woes­tijn. Voor ons blijft het dus zo­mer. Ook in de win­ter kun­nen we in T-shirt rond­lo­pen, maar al­les is er wel ver­sierd met kerst­bo­men en -licht­jes. Ik vind Kerst­mis een za­li­ge pe­ri­o­de, waar ik heel hard naar uit­kijk. Van mid­den de­cem­ber tot ja­nu­a­ri treedt K’s Choi­ce niet op en blij­ven we ge­zel­lig thuis. Dat er we­ken aan een stuk voor­na­me­lijk Jin­gle Bells uit de ra­dio ko­men, vind ik tof.” Daar­na her­neemt K’s Choi­ce het twee­de luik van de suc­ces­vol­le the­a­ter­tour­nee Lo­ve = Mu­sic Acous­tic Tour, on­der meer met twee con­cer­ten in De Ro­ma (op 20 en 21 ja­nu­a­ri) en een luik in Ne­der­land, de ter­ri­to­ria waar de car­ri­è­re van de groep zich te­gen­woor­dig voor­na­me­lijk af­speelt. “De 38 Be­ne­lux-shows zijn vrij­wel al­le­maal uit­ver­kocht. We zijn heel blij en trots dat ons dat na 25 jaar nog steeds lukt”, zegt Sa­rah Bet­tens. Lief­de voor Mu­ziek Tij­dens die the­a­ter­con­cer­ten treedt K’s Choi­ce fans te­ge­moet in een in­tie­me trio­be­zet­ting. “We bren­gen een com­bi­na­tie van ei­gen num­mers, lied­jes uit Lief­de voor Mu­ziek en songs waar­mee Gert en ik zijn op­ge­groeid, uit de pla­ten­bak van on­ze ou­ders. Vroe­ger had ik wat schrik van co­vers en sprong ik daar voor­zich­tig mee om. Nu vormt het een ex­tra uit­da­ging om din­gen naar on­ze hand te zet­ten. Op die ma­nier ma­ken we van de­ze the­a­ter­tour­nee ook bij­zon­de­re avon­den met veel dy­na­miek.” Bet­tens’ deel­na­me aan het voor­bije sei­zoen van het tv-pro­gram­ma Lief­de voor

Mu­ziek – sa­men met on­der an­de­ren Sil­vy, Co­co Jr. en Hel­mut Lot­ti – heeft haar ogen ge­o­pend. “Daar is een we­reld voor mij open­ge­gaan. Men­sen van wie ik dacht dat ik er niet veel mee ge­meen had, zijn uit­ein­de­lijk op de­zelf­de ma­nier met mu­ziek be­zig. Ze vul­len die al­leen an­ders in. Al­le­maal blij­ken het in­te­ge­re ar­ties­ten die mu­ziek ma­ken die ze zelf mooi vin­den. Uit­ein­de­lijk is dat het eni­ge dat telt. Sinds­dien luis­ter ik op een an­de­re ma­nier naar mu­ziek die mij voor­dien mis­schien nooit zou zijn op­ge­val­len.”

“De voor­bije maan­den heb­ben 600 ama­teur­zan­gers en -zan­ge­res­sen apart en sa­men met di­ri­gent Hans Pri­musz ge­re­pe­teerd. Al­leen al de or­ga­ni­sa­tie hier­van kan ik mij niet voor­stel­len.”

Sa­rah en Gert Bet­tens van K’s Choi­ce. FO­TO KOEN BAUTERS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.