Wil­li­am Owu­su: “Mis­schien is het be­ter dat ze mij in ja­nu­a­ri ver­ko­pen”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - GERT GYSEN

Jo­na­than Bo­lin­gi is ge­schorst, Ama­ra Ba­by ge­bles­seerd en dus is het dit week­end wel­licht nog eens aan Wil­li­am Owu­su (29) om aan te tre­den bij Ant­werp. De Gha­ne­se top­schut­ter heeft al an­der­hal­ve maand niet meer in de ba­sis ge­staan. En dat ligt vol­gens hem aan zijn con­tract­si­tu­a­tie. “Mis­schien wil­len ze lie­ver jon­gens met een lang con­tract la­ten spe­len.”

Wil­li­am, hoe kijk je te­rug op je sei­zoen tot dus­ver?

“Het ging goed. Hal­ver­we­ge sep­tem­ber had ik al vijf keer ge­scoord, maar niet veel la­ter ver­dween ik uit de ploeg. Waar­om? Je kan het aan an­de­re spe­lers vra­gen: het is niet om­dat ik iets fout doe op trai­ning of min­der pres­teer dat ik mijn ba­sis­plaats ben kwijt­ge­raakt. Het is ge­woon een be­slis­sing die door be­paal­de per­so­nen is ge­no­men.”

Toen Mbok­a­ni er­bij kwam, leek het dat Jo­na­than Bo­lin­gi het kind van de re­ke­ning zou wor­den en jij je ba­sis­plaats wel zou be­hou­den. Hij had nog niet ge­scoord, jij al vijf keer. Het leek lo­gisch, maar waar­om draai­de het toch an­ders uit?

“Kijk, in sep­tem­ber zei Lu­ci­a­no D’Onof­rio dat hij een nieuw con­tract voor me had klaar­lig­gen. In ons ge­sprek werd me ge­vraagd of er in­te­res­se was van an­de­re clubs. Ik be­ves­tig­de dat, waar­na de club zei dat ze tien da­gen la­ter op­nieuw met een voor­stel zou ko­men. Sinds­dien heb ik daar niets meer over ge­hoord én even la­ter ver­dween ik plots uit de ploeg. Toen wist ik dat er iets niet pluis was. Jo­na­than (Bo­lin­gi, red.) heeft een con­tract voor vier sei­zoe­nen bij de club, het mij­ne loopt na dit sei­zoen af. Mis­schien wil­len ze lie­ver de jon­gens met een lang con­tract la­ten spe­len.”

Je hebt dus het ge­voel dat je niet om spor­tie­ve re­de­nen uit de ploeg bent ver­dwe­nen?

“In­der­daad. Ik had tien wed­strij­den ge­speeld en vijf keer ge­scoord. Hoe vaak had­den de an­de­ren op dat mo­ment ge­scoord? En hoe vaak heb­ben ze nu al ge­scoord (Owu­su is met zijn vijf stuks nog steeds top­schut­ter van Ant­werp, red.)? Het heeft dus niets met mijn pres­ta­ties te ma­ken. Maar

“Als ik op de bank blijf zit­ten, is het mis­schien be­ter voor ie­der­een dat ik word ver­kocht in ja­nu­a­ri. Want als mijn con­tract in ju­ni af­loopt, kan Ant­werp niets meer aan mij ver­die­nen.” Wil­li­am Owu­su Spits Ant­werp

goed, ik moet die be­slis­sing res­pec­te­ren. Zo lang ik hier ben en Ant­werp be­taalt me, doe ik mijn best voor de club.”

Heb je er met de coach over ge­spro­ken?

“Nee, dat niet. Maar een coach heeft ook ba­zen naar wie hij moet luis­te­ren. Som­mi­ge be­slis­sin­gen wor­den aan de top ge­no­men. En hij wil zijn job na­tuur­lijk niet ver­lie­zen.”

Heeft de trai­ner je ver­teld dat de be­slis­sing door de spor­tief di­rec­teur is ge­no­men?

“Neen. Maar ik weet het ge­woon. Ik ben naar bo­ven ge­weest om over mijn con­tract te pra­ten en met­een er­na ging ik uit de ploeg. En de uit­leg van de coach… Hij zei dat ik te­gen Sint-Truiden niet zo goed was. Waar­op ik zei: ‘Maar in de match daar­na te­gen Gent liet je me nog spe­len en scoor­de ik zelfs bij­na’. Je zet me toch niet uit de ploeg we­gens de voor­laat­ste match die ik speel­de? Dan had ik toch een week eer­der al op de bank moe­ten zit­ten? Ik heb het ge­voel dat ze ge­woon een ex­cuus zoch­ten. Maar goed, ik leg me daar bij neer. Ik ga geen ru­zie ma­ken, hé. Voor al­le dui­de­lijk­heid: ik ben ook ge­woon blij dat de ploeg het goed doet.”

Is het mo­ge­lijk dat je toch nog bij­te­kent?

“Dat is moei­lijk te zeg­gen op dit mo­ment. Er zijn in ie­der ge­val nog geen de­fi­ni­tie­ve be­slis­sin­gen ge­no­men. Als ik op de bank blijf zit­ten, is het mis­schien be­ter voor ie­der­een dat ik word ver­kocht in ja­nu­a­ri. Want als mijn con­tract in ju­ni af­loopt, kan Ant­werp niets meer aan mij ver­die­nen.”

De kans is dus groot dat je ver­trekt in ja­nu­a­ri?

“In de zo­mer was er in­te­res­se van een drie­tal Bel­gi­sche clubs en uit Chi­na en Ja­pan. Maar ik zei al­tijd te­gen Lu­ci­a­no D’Onof­rio dat een lang en goed con­tract bij Ant­werp me het meest in­te­res­seer­de. Want mijn kin­de­ren zijn ge­bo­ren in Bel­gië, ze spre­ken al­leen Ne­der­lands en voor hun op­voe­ding is het dus be­ter om in Bel­gië te blij­ven. Maar als ik niet meer no­dig ben bij de club, dan maak ik er geen pro­bleem van om te ver­trek­ken. Dan kan ik zelf ook ver­der met mijn car­ri­è­re.”

Het lijkt een beet­je een ro­de draad door­heen je Ant­werp-car­ri­è­re dat con­tract­be­spre­kin­gen niet zo vlot ver­lo­pen.

“Noch­tans zou mijn con­tract het mak­ke­lijk­ste moe­ten zijn van al­le­maal (lacht). Toen ik bij Ant­werp ar­ri­veer­de in 2014 zat de club in fi­nan­ci­ë­le moei­lijk­he­den. Carl Geeraerts ver­tel­de me toen dat ze niet veel kon­den be­ta­len. Dus ging ik ak­koord met een net­to maand­loon van 1.200 eu­ro. Dat was voor mij een in­ves­te­ring om mijn car­ri­è­re weer op de rails te krij­gen. Toen Pa­trick De­cuy­per kwam, schrok die van mijn la­ge loon. Hij zei dat ik meer zou ver­die­nen als ik bij Ka­toenNa­tie ging wer­ken. Dus hij maak­te er 2.000 eu­ro net­to per maand van. Ik was daar dank­baar voor en heb dat con­tract met mijn vol­le ver­stand ge­te­kend. Ik was mis­schien een van de slecht­st be­taal­de spe­lers van de ploeg, maar dat maak­te me niet uit. Ik wist dat ik mis­schien la­ter een be­ter con­tract kon ver­sie­ren.”

Dus vo­rig sei­zoen, toen je top­schut­ter was van de ploeg in eer­ste klas­se, kreeg je een ba­sis­loon van 2.000 eu­ro per maand?

“Ja (lacht). Lu­ci­a­no D’Onof­rio heeft me toen in het be­gin van het sei­zoen wel een een­ma­li­ge bo­nus ge­ge­ven om me te be­dan­ken voor wat ik voor de club had be­te­kend. Toen de club la­ter op het sei­zoen zei dat Ant­werp mijn op­tie zou lich­ten (waar­door Owu­su te­gen de­zelf­de voor­waar­den nog een jaar lan­ger vast lag, red.), vond ik dat niet se­ri­eus. Ik heb Lu­ci­a­no ge­zegd: die eer­ste twee con­trac­ten heb ik met mijn vol­le ver­stand ge­te­kend en ik wist dat ik niet veel ver­dien­de, maar nu vind ik het tijd om ein­de­lijk eens echt goed geld te ver­die­nen. Voor me­zelf én mijn fa­mi­lie. Dus heeft de club me een be­ter con­tract ge­ge­ven tot het ein­de van dit sei­zoen. Daar was ik blij mee. En in sep­tem­ber wil­den ze me een nieuw con­tract voor drie jaar ge­ven, maar daar heb ik dus niets meer van ge­hoord.”

Zon­dag mag je wel­licht weer spe­len door de schor­sing van Jo­na­than Bo­lin­gi…

“(on­der­breekt) Daar ben ik niet zo ze­ker van. Vo­ri­ge week stond ik op trai­ning ook in de ba­sis, maar ik speel­de geen mi­nuut te­gen SintTrui­den. Dus is het ook nu af­wach­ten.”

En toch loop je hier el­ke dag nog met een glim­lach rond.

“Ik vind dat ie­der­een al­tijd po­si­tief moet blij­ven. Een si­tu­a­tie blijft nooit voor eeu­wig du­ren. Na­tuur­lijk is het soms moei­lijk, maar ik pro­beer al­tijd po­si­tief te blij­ven.”

“Ik ben naar bo­ven ge­weest om over mijn con­tract te pra­ten en met­een er­na ging ik uit de ploeg.” “Een coach heeft ook ba­zen naar wie hij moet luis­te­ren.” “Toen Pa­trick De­cuy­per kwam, schrok die van mijn la­ge loon. Dus maak­te hij er 2.000 eu­ro net­to per maand van.” Wil­li­am Owu­su Spits Ant­werp

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.