Ant­wer­pen speelt ‘bot­ti­ne­kes’ kwijt

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - JORIS VAN DER AA

De Ant­werp­se po­li­tie blaast de sa­men­wer­king met de spe­ci­a­le een­he­den van de fe­de­ra­le po­li­tie (POSA) op. De fu­sie van het bij­zon­der bij­stands­team (BBT) van de lo­ka­le po­li­tie en de fe­de­ra­le POSA moest tot een snel­le­re spe­ci­a­le in­ter­ven­tie­dienst lei­den. Maar het pro­ject kost­te de Ant­werp­se po­li­tie voor­al veel geld.

De sa­men­wer­king tus­sen de po­li­tie­zo­ne Ant­wer­pen en de fe­de­ra­le po­li­tie ging twee jaar ge­le­den van start, toen de ter­reurdrei­ging die uit­ging van IS nog bij­zon­der ac­tu­eel was. De vraag wel­ke po­li­tie­dienst in ge­val van een aan­slag in Ant­wer­pen in staat was om in te grij­pen, was pran­gend. De fe­de­ra­le po­li­tie be­schikt over de spe­ci­a­le een­he­den DSU, die on­der meer af­de­lin­gen heeft in Brus­sel (SIE) en Ant­wer­pen (POSA Ant­wer­pen). Maar die fe­de­ra­le spe­ci­a­le een­he­den wa­ren on­der­be­mand en over­be­vraagd, waar­door ze vaak niet be­schik­baar wa­ren om in Ant­wer­pen op te tre­den.

De Ant­werp­se lo­ka­le po­li­tie be­schik­te daar­om over een ei­gen spe­ci­a­le in­ter­ven­tie-een­heid: het bij­zon­der bij­stands­team (BBT), in de volks­mond de bot­ti­ne­kes ge­noemd. Het Co­mi­té P had al lan­ger kri­tiek op het feit dat lo­ka­le po­li­tie­zo­nes hun ei­gen spe­ci­a­le een­he­den or­ga­ni­seer­den en in Ant­wer­pen klonk die kri­tiek nog lui­der na de zaakjo­na­than Ja­cob, die stierf in zijn cel na een in­ter­ven­tie van de BBT. De stad Ant­wer­pen, de lo­ka­le po­li­tie en de fe­de­ra­le po­li­tie slo­ten daar­om een over­een­komst waar­bij het BBT zou op­gaan in de POSA Ant­wer­pen van de fe­de­ra­le po­li­tie. Het Ant­werp­se korps bleef de lo­nen van de ex-bbt’ers be­ta­len, op voor­waar­de dat in Ant­wer­pen al­tijd een spe­ci­a­le een­heid pa­raat zou staan. Ant­wer­pen in­ves­teer­de ook in de ex­tra uit­rus­ting voor de POSA.

3,8 mil­joen eu­ro

Na twee jaar sa­men­wer­king trek­ken korps­chef Ser­ge Muy­ters en bur­ge­mees­ter Bart De We­ver (N-VA) de stek­ker uit het pro­ject. Ant­wer­pen in­ves­teer­de 3,8 mil­joen, maar met vijf­tien in­ter­ven­ties viel de ‘re­turn’ nog­al ma­ger uit. “Ver­mits het Posa-pe­lo­ton niet al­leen voor ons grond­ge­bied maar voor de vol­le­di­ge pro­vin­cies Ant­wer­pen en Lim­burg werkt, is het lo­gisch dat de stad nu die bij­dra­ge stop­zet”, zegt De We­ver. Ook Muy­ters meent dat de kos­ten niet meer op­we­gen te­gen de ba­ten. “Hoe­wel het ge­meng­de ge­spe­ci­a­li­seer­de team van fe­de­ra­le en lo­ka­le een­he­den goed sa­men­werk­te, valt de be­kos­ti­ging van bei­de teams door de stad niet meer te ver­ant­woor­den.” De Bbt-le­den die de over­stap heb­ben ge­maakt naar de POSA, kun­nen te­rug­ke­ren naar de Ant­werp­se po­li­tie of een de­fi­ni­tie­ve over­stap ma­ken naar de fe­de­ra­le po­li­tie.

FO­TO JORIS HERREGODS

Ant­werps korps­chef Ser­ge Muy­ters en Bart De We­ver.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.