“Pas weg­co­de aan voor snel­le elek­tri­sche fiets”

Pro­vin­cie neemt voor­touw in ver­een­vou­di­ging ver­keers­co­de

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - PA­TRICK VAN DE PERRE

Al der­tig­dui­zend speed pe­de­lecs rij­den er rond in ons land en het aan­deel van die snel­le elek­tri­sche fiet­sen neemt al­maar toe. Voor de pro­vin­cie Ant­wer­pen moet de ver­keers­co­de daar drin­gend aan wor­den aan­ge­past, on­der meer door een ver­een­vou­di­ging van het aan­tal ver­keers­bor­den voor fiet­sers. De pro­vin­cie wil daar­in het voor­touw ne­men door ge­meen­ten en ho­ge­re over­he­den hier­over aan te schrij­ven. Ze heeft ook een bro­chu­re voor ge­meen­te­be­stu­ren en al­le lo­ka­le en pro­vin­ci­a­le mo­bi­li­teits­amb­te­na­ren ver­spreid met al­ler­lei in­gre­pen om het fiets­ver­keer vei­li­ger te kun­nen ma­ken. Maar ook voor de fiet­sers zelf ziet ze een taak weg­ge­legd. “Al­tijd bel­len wan­neer je ie­mand in­haalt of je hand op­ste­ken wan­neer je af­slaat: zul­ke af­spra­ken ver­ho­gen de vei­lig­heid.”

Er moet kla­re wijn ge­schon­ken wor­den over waar speed pe­de­lecs wel en niet mo­gen rij­den. De Ant­werp­se ge­de­pu­teer­de voor Mo­bi­li­teit Luk Lem­mens (N-VA) wil dat de ver­keers­co­de dui­de­lij­ker wordt en dat er af­spra­ken wor­den ge­maakt over het ge­bruik van de open­ba­re weg. Ook doet Luk Lem­mens een ap­pel aan weg­ge­brui­kers om vei­lig­heid en hof­fe­lijk­heid voor­op te stel­len.

In Bel­gië zijn op dit mo­ment on­ge­veer 30.000 men­sen, voor­na­me­lijk man­nen, ei­ge­naar van een speed pe­de­lec en dat aan­tal zal al­leen nog maar toe­ne­men. Vo­rig jaar al­leen al wer­den er een klei­ne 10.000 exem­pla­ren ver­kocht. “Dat is een goe­de zaak, want dit be­te­kent dat steeds meer men­sen de au­to la­ten staan om van en naar hun werk te gaan. Maar voor­al in woon­ker­nen is het niet al­tijd dui­de­lijk of speed pe­de­lecs op het fiets­pad dan wel op de rij­weg mo­gen rij­den. Bo­ven­dien is er een over­aan­bod aan ver­keers­bor­den, dat het voor weg­ge­brui­kers niet al­tijd een­vou­di­ger maakt om te we­ten waar ze moe­ten rij­den”, zegt Luk Lem­mens. De Ant­werp­se po­li­ti­cus wil een aan­pas­sing van de weg­co­de, die er­voor moet zor­gen dat de hui­di­ge ver­war­ring ver­dwijnt. “Dat zal moe­ten ge­beu­ren in over­leg met de ge­meen­ten en de ho­ge­re over­he­den, die we hier­over gaan aan­schrij­ven. Het is be­lang­rijk dat er een trans­pa­ran­te weg­co­de komt voor fiet­sers en dus ook speed pe­de­lecs. Het zijn die fo­ren­sen die er­voor zor­gen dat er min­der au­to’s op de weg zijn voor woon­werk­ver­keer.”

“Hof­fe­lijk­heid is no­dig”

De pro­vin­cie Ant­wer­pen in­ves­teert de jong­ste ja­ren in hoog tem­po in fietsostra­des. “De nieuw­ste fiets­pa­den ma­ken we ook bre­der dan vroe­ger. De fietsostra­des die we nu aan­leg­gen, zijn tot vier me­ter breed. Op die ma­nier kun­nen we er­voor zor­gen dat men­sen met een ge­wo­ne of elek­tri­sche fiets ge­schei­den wor­den van de be­zit­ters van een speed pe­de­lec. Dat zorgt voor min­der con­flic­ten en dus ook on­ge­val­len”, zegt Luk Lem­mens. Maar vol­gens de ge­de­pu­teer­de laat de ruim­te­lij­ke or­de­ning in Vlaan­de­ren niet toe dat er over­al bre­de fietsostra­des wor­den aan­ge­legd. “We zijn be­perkt in on­ze mo­ge­lijk­he­den. Daar­om doen we ook een ap­pel aan de weg­ge­brui­kers om zich hof­fe­lijk te ge­dra­gen. Steeds min­der fiet­sers bel­len wan­neer ze een voor­lig­ger wil­len voor­ste­ken. Een arm uit­ste­ken om links of rechts af te slaan, ge­beurt ook min­der. Noch­tans kun­nen der­ge­lij­ke sim­pe­le han­de­lin­gen de ver­keers­vei­lig­heid ver­ho­gen.”

Luk Lem­mens ver­wijst naar on­der meer het Deen­se Kopen­ha­gen, waar fiet­sers hun hand om­hoog ste­ken wan­neer ze stop­pen. “We moe­ten den­ken aan een aan­tal af­spra­ken, die er­voor zor­gen dat weg­ge­brui­kers vei­li­ger en met min­der con­flic­ten de open­ba­re weg met el­kaar de­len”, al­dus nog de Ant­werp­se po­li­ti­cus.

FO­TO VICTORIANO MORENO

Voor­al in woon­ker­nen is het niet al­tijd dui­de­lijk of speed pe­de­lecs op het fiets­pad dan wel op de rij­weg mo­gen rij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.