Li­chaam ver­mis­te Lint­se lood­gie­ter “werd ver­brand”

Kin­de­ren Zoer­sel­se ver­dach­te leg­gen ver­kla­rin­gen af over moord op Johan Van Der Hey­den

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - SAM REYNTJENS JARIT TAELMAN

In het on­der­zoek naar de ver­mis­sing van de 56-ja­ri­ge Johan Van Der Hey­den uit Lint zijn ge­de­tail­leer­de ver­kla­rin­gen af­ge­legd. De twee min­der­ja­ri­ge zo­nen van de ver­dach­te pros­ti­tu­ee Wan­da V.R. uit Zoer­sel ver­tel­den vol­gens ver­schil­len­de bron­nen dat het in stuk­ken ge­sne­den li­chaam van Van Der Hey­den ver­brand is. Mo­ge­lijk zorgt hun ver­kla­ring voor een door­braak in het on­der­zoek naar wat er met de lood­gie­ter ge­beurd is.

Het lijkt er­op dat het on­der­zoek naar de ver­mis­sing van Johan Van Der Hey­den (56) uit Lint in een stroom­ver­snel­ling komt. De kin­de­ren van ver­dach­te Wan­da V.R. heb­ben ge­de­tail­leer­de ver­kla­rin­gen af­ge­legd. Vol­gens hen werd het lijk in stuk­ken ge­sne­den en ver­brand.

Na hun ar­res­ta­tie mid­den no­vem­ber heb­ben de twee min­der­ja­ri­ge zo­nen van pros­ti­tu­ee Wan­da V.R. (39) uit Zoer­sel uit­ge­brei­de ver­kla­rin­gen af­ge­legd over wat er vol­gens hen ge­beurd is met de ver­mis­te Johan Van Der Hey­den uit Lint. De 56-ja­ri­ge lood­gie­ter ver­trok in ju­ni met zijn be­stel­wa­gen en werd nooit meer te­rug­ge­zien. Be­gin ok­to­ber wer­den een eer­ste keer ver­schil­len­de ver­dach­ten op­ge­pakt door Bel­gi­sche en Ne­der­land­se speur­ders. On­der meer een moe­der en doch­ter uit Steen­ber­gen in Ne­der­land be­land­den ach­ter de tra­lies. Net als de Zoer­sel­se pros­ti­tu­ee Wan­da V.R.

Kamp­vuur

Mid­den vo­ri­ge maand wer­den nog drie per­so­nen op­ge­pakt in Ne­der­land. Het ging om Nic­ky S. (30) en twee jon­gens van 16 en 17 jaar, res­pec­tie­ve­lijk de vriend en de zo­nen van V.R. Sinds de ar­res­ta­tie van V.R. was Nic­ky S. op de vlucht in Bel­gië en Ne­der­land. De twee min­der­ja­ri­ge jon­gens wa­ren vol­le­dig aan hun lot over­ge­la­ten. Vol­gens on­ze in­for­ma­tie

kwa­men ze aan eten door in te bre­ken. Meer­de­re bron­nen dicht bij het on­der­zoek be­ves­ti­gen nu dat de twee jon­gens tot in de­tail ver­klaard heb­ben wat ze we­ten over de ver­mis­te Van Der Hey­den. Ver­kla­rin­gen die be­ves­ti­gen wat ie­der­een al even vrees­de, na­me­lijk dat de Lin­te­naar niet meer in le­ven is.

De jon­gens be­ves­tig­den aan de speur­ders wat de Ne­der­land­se krant BN DeS­tem al eer­der schreef, na­me­lijk dat het li­chaam van Van Der Hey­den in stuk­ken ge­sne­den werd. Ver­vol­gens zou­den Nic­ky S. en Wan­da V.R. een kamp­vuur ge­maakt heb­ben waar­in de ver­schil­len­de li­chaams­de­len een voor een ver­brand wer­den. Vol­gens on­ze bron­nen komt die ver­kla­ring van de zo­nen over­een met een an­de­re ge­tui­ge­nis in het dos­sier. Zo zou een buurt­be­wo­ner van het woon­wa­gen­park in Steen­ber­gen ge­zegd heb­ben dat het ge­du­ren­de en­ke­le da­gen naar “ge­bak­ken spek” rook in de buurt. Over het mo­tief van de fei­ten zou­den de twee min­der­ja­ri­gen geen klaar­heid heb­ben kun­nen schep­pen. Een van de pis­tes is dat Wan­da V.R. en Nic­ky S. de man - een vas­te klant van de pros­ti­tu­ee wil­den be­ro­ven om­dat ze ge­hoord had­den dat hij stin­kend rijk was.

Nieuwe ge­tui­gen­op­roep

In het on­der­zoek naar de ver­dwij­ning en de moord op Van Der Hey­den zit­ten op dit mo­ment nog vier ver­dach­ten in de cel. Wan­da V.R. ver­blijft in het ar­rest­huis in de Be­gij­nen­straat in Ant­wer­pen, haar vriend Nic­ky S. zit in een Ne­der­land­se ge­van­ge­nis. Nog in Ne­der­land zit­ten twee vrou­wen vast, een 39-ja­ri­ge moe­der en haar 18ja­ri­ge doch­ter uit Steen­ber­gen. Die moe­der is een ex van Nic­ky S. en is de ei­ge­na­res van de loods waar het ver­snij­den van het li­chaam mo­ge­lijk ge­beur­de. De man die de be­stel­wa­gen van Van Der Hey­den in zijn be­zit had na de ver­dwij­ning werd vrij­ge­la­ten, maar is nog steeds ver­dach­te in het dos­sier. De speur­ders ver­moe­den dat Van Der Hey­den van­uit Zoer­sel, al dan niet le­vend, in zijn ei­gen be­stel­wa­gen de grens over­ge­bracht werd. Op beel­den van de E19 in Meer is te zien dat een vrouw het bus­je be­stuur­de.

Wan­da V.R. ont­ken­de de af­ge­lo­pen maan­den steeds al­le be­trok­ken­heid bij de ver­dwij­ning. Ze ver­klaar­de steeds dat Johan Van Der Hey­den “ge­woon ver­trok­ken was” bij haar. Het is on­dui­de­lijk of de vrouw on­der­tus­sen al ge­con­fron­teerd werd met de ver­kla­rin­gen van haar zo­nen. De ad­vo­caat van de Zoer­sel­se, mr. Xa­vier Pot­vin, wil­de geen com­men­taar ge­ven.

Hoe­wel steeds meer in­for­ma­tie er­op wijst dat het zwaar­te­punt van de fei­ten zich in Ne­der­land af­ge­speeld heeft, blijft het on­der­zoek voor­lo­pig in bei­de lan­den ge­voerd wor­den. Het par­ket in Ant­wer­pen meldt dat een vol­le­di­ge over­dracht van het dos­sier naar Ne­der­land nog niet aan de or­de is. In op­spo­rings­pro­gram­ma’s Fa­roek en Op­spo­ring Ver­zocht zal van­avond nog eens aan­dacht be­steed wor­den aan de zaak-Van Der Hey­den. Eer­der loof­de de Hoofd­of­fi­cier van Jus­ti­tie in Breda al een be­lo­ning van 15.000 eu­ro uit voor in­for­ma­tie die de zaak kon op­los­sen.

FOTO RR

Wan­da V.R.

FOTO RR

Johan Van Der Hey­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.