Her­in­rich­ting Turn­hout­se­baan pas na 2024

Geen plan­nen voor over­dracht van Vlaams Ge­west naar stad

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA -

De over­dracht van de Turn­hout­se­baan in Bor­ger­hout aan de stad Ant­wer­pen is niet voor mor­gen. Dat zegt Vlaams mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ly­dia Pee­ters (Open Vld). “Er zijn mo­men­teel geen con­cre­te af­spra­ken over. In het be­stuurs­ak­koord van de stad wordt mel­ding gemaakt van een over­na­me van al­le ge­west­we­gen bin­nen de Ring mits re­cur­ren­te ver­goe­ding. Daar kan het Vlaams Ge­west ech­ter niet op in­gaan. Er zijn mo­men­teel geen plan­nen voor een her­in­rich­ting van de Turn­hout­se­baan.” Een her­aan­leg zal so­wie­so ten vroeg­ste voor na 2024 zijn.

De over­dracht van de Turn­hout­se­baan in Bor­ger­hout van Vlaan­de­ren naar de stad Ant­wer­pen is nog niet voor mor­gen. Vol­gens Vlaams mo­bi­li­teits­mi­nis­ter Ly­dia Pee­ters (Open Vld) zijn er ook geen plan­nen voor een her­aan­leg. CD&V maakt zich zor­gen.

De Turn­hout­se­baan in Bor­ger­hout bin­nen de Sin­gel is een van die pro­bleem­stra­ten van Ant­wer­pen waar zo­wel wa­gens, trams, bus­sen, fiet­sen en voet­gan­gers door moe­ten. Het is mo­men­teel een Vlaam­se ge­west­weg. De be­doe­ling is dat op ter­mijn het be­heer van de­ze baan in han­den komt van de stad en in de vol­gen­de le­gis­la­tuur wordt heraan­ge­legd.

Vlaams par­le­ments­lid Or­ry Van de Wau­wer (CD&V) peil­de bij mi­nis­ter Ly­dia Pee­ters naar de stand van za­ken rond de over­dracht en de mo­ge­lij­ke her­aan­leg. “Er zijn mo­men­teel geen con­cre­te af­spra­ken over de over­dracht van de Turn­hout­se­baan naar de stad Ant­wer­pen”, zegt de mi­nis­ter in haar ant­woord. “In het ver­le­den wa­ren hier­over ge­sprek­ken, maar er wer­den geen con­cre­te schrif­te­lij­ke af­spra­ken gemaakt. In het be­stuurs­ak­koord van de stad Ant­wer­pen wordt mel­ding gemaakt van over­na­me van al­le ge­west­we­gen mits re­cur­ren­te ver­goe­ding. Daar kan het Vlaams Ge­west ech­ter niet op in­gaan.”

Mi­nis­ter Pee­ters zegt in haar ant­woord even­eens dat er mo­men­teel geen plan­nen voor een her­in­rich­ting van de Turn­hout­se­baan zijn.

CD&V re­a­geert on­ge­rust op dit ant­woord van de mi­nis­ter. De Lijn gaat in 2021 de tram­spo­ren op de Turn­hout­se­baan ver­nieu­wen. “De in­ves­te­rin­gen in de tram­bed­ding had­den een op­por­tu­ni­teit moe­ten zijn om de her­in­rich­ting van de he­le baan te be­kij­ken”, zegt Van de Wau­wer.

Olivier Elias, CD&V-raads­lid in Bor­ger­hout, wil nu in de dis­tricts­raad een mo­tie in­die­nen om de stad op te roe­pen om ge­sprek­ken op te star­ten met het Vlaams Ge­west. “Voor de Bor­ger­hou­te­na­ren maakt het niet uit of de her­aan­leg ge­beurt door Vlaan­de­ren of door de stad. Het moet drin­gend ge­beu­ren, zo­als al ja­ren door de buurt­be­wo­ners wordt ge­vraagd”, zegt Elias.

Ook op de CD&V-ban­ken in de Ant­werp­se ge­meen­te­raad wordt ver­baasd ge­re­a­geerd. “Ik snap niet dat een punt dat op­ge­no­men werd in het Ant­werp­se be­stuurs­ak­koord niet uit­ge­voerd kan wor­den”, zegt ge­meen­te­raads­lid Sam Voe­ten. “Noch­tans zijn Open Vld en

N-VA in de stad en in Vlaan­de­ren co­a­li­tie­part­ners.”

Geen on­ge­rust­heid

Vol­gens Ant­werps mo­bi­li­teits­sche­pen Koen Ken­nis (N-VA) is er geen re­den tot on­ge­rust­heid. Hij ver­klaar­de in 2016 dat zo’n over­dracht pas kan als de straat heraan­ge­legd is, an­ders is het fi­nan­ci­eel on­haal­baar. Pas na 2024 kun­nen vol­gens de sche­pen daar mis­schien de eer­ste stap­pen voor wor­den ge­zet. “Er is aan die si­tu­a­tie niets ver­an­derd”, zegt Ken­nis. “Eerst moet de tram on­der­gronds voor­al­eer er over een her­aan­leg kan wor­den ge­spro­ken.” SACHA VAN WIELE

Ly­dia Pee­ters Vlaams mo­bi­li­teits­mi­nis­ter

“Er zijn ge­sprek­ken ge­weest over de over­dracht van de Turn­hout­se­baan naar de stad, maar die heb­ben geen con­cre­te af­spra­ken op­ge­le­verd.”

FOTO JO­RIS HERREGODS

De Turn­hout­se­baan is een Vlaam­se ge­west­weg. Vol­gens Ly­dia Pee­ters, de Vlaam­se mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit, zijn er geen plan­nen om de be­lang­rij­ke ver­bin­dings­as in Bor­ger­hout her aan te leg­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.