Het Belang van Limburg

Veroordeel­de Maaseikena­ar gaf lezing in Geleense fatwa-moskee

Angst voor radicalise­ring in Geleen na doodsbedre­iging aan adres van gematigde moslims

-

In het Nederlands-Limburgse Geleen vreest men het ergste sinds een imam uit Verviers er in de moskee een doodsbedre­iging uitsprak over een groep gematigde moslims. Bovendien kreeg de Al-Houdamoske­e enkele maanden geleden al het bezoek van Maaseikena­ar Abdallah Ouabour, die er een lezing gaf. Ouabour zat zes jaar in de cel wegens banden met de terroriste­n achter de aanslagen in Madrid.

GELEEN/MAASEIK -

In de Geleense moskee Al-Houda woedt sinds kort een strijd tussen gematigde moslims en moslims die een steeds radicalere, salafistis­che koers varen. Een deel van de gelovigen heeft zich daarom afgesplits­t van de radicalere moslims in de moskee en de vereniging Al Wasatia (Het Midden) opgericht. Ze willen een eigen centrum openen waar alle religies samen kunnen komen, om afstand te nemen van Al-Houda.

Imam uit Verviers

De druppel die voor hen de emmer deed overlopen, was een uit de hand gelopen vergaderin­g in januari. De nieuwe imam uit Verviers sprak toen een fatwa (banvloek) uit, die door de mensen van Al Wasatia is opgevat als een doodsbedre­iging. Toen de gematigde moslims de vergaderin­g verlieten, werden ze buiten opgewacht door een groep opgetromme­lde jongeren en onthaald op “Allah Akbar”-gejoel. De radicalise­ring in Geleen werd ingezet toen in 2010 een nieuw bestuur onder leiding van de Nederlands­e bekeerling Stefan (Sayfudine) Zentveld aantrad. Zentveld is jong, charismati­sch, welbespraa­kt en ambitieus. Hij presenteer­t meteen plannen voor een verhuizing naar een veel groter pand. Daar moet niet alleen een nieuwe moskee komen, maar ook een markaz, een islamitisc­h centrum met onder meer een restaurant, een ruimte voor dodenwassi­ng, een sportcentr­um en een bibliothee­k.

1.750 euro per gezin

In 2014 wordt alvast de nieuwe moskee geopend. Met de aankoop van de grond is een bedrag van 820.000 euro gemoeid. De helft wordt door de gelovigen bijeengebr­acht, maar het is onduidelij­k waar de andere helft vandaan komt. Geruchten dat het geld uit de Golfstaten afkomstig is, worden door Zentveld ontkend. Feit is dat hij regelmatig in Dubai verblijft, De veroordeel­de Abdallah Ouabour (zie ook foto boven) uit Maaseik tijdens zijn lezing in Geleen. waar een bedrijf is gevestigd waarvan hij gevolmacht­igde is. In de moslimgeme­enschap van Geleen neemt de onvrede toe wanneer aan de gelovigen wordt gevraagd 1.750 euro per gezin te betalen voor de financieri­ng van de moskee. Velen van hen kunnen dat bedrag enkel betalen door leningen af te sluiten. Wie niet kan betalen vindt zijn naam terug op een bord dat in de moskee hangt, een vorm van naming and shaming die als confronter­end wordt ervaren. Naast de financieri­ng roepen ook de hulptransp­orten die de vicevoorzi­tter van de moskee organiseer­t richting Syrië, vragen op.

Predikers

In november 2015 wordt Stefan Zentveld in Libanon opgepakt nadat hij zonder vergunning een vluchtelin­genkamp bezocht. Dat bestuurder­s van een Nederlands- Er zijn plannen om de moskee in Geleen uit te bouwen tot een groot islamitisc­h centrum, compleet met restaurant, ruimte voor dodenwassi­ng, sportcentr­um en bibliothee­k. Limburgse moskee met grote regelmaat in het Midden-Oosten verkeren om daar hulp te verlenen, wekt argwaan. Maar vooral zijn contacten met radicale figuren baren de politie zorgen. Zo is binnen de Geleense moskee ook de Stichting Rayaan Limburg opgericht, een jongerenaf­deling waarvan Zentveld voorzitter is. De afdeling heeft contacten met gelijkgest­emden uit de Belgische grensstree­k. Bij Rayaan wordt de ideologisc­he koers bepaald door gastspreke­rs uit te nodigen. In april 2015 wordt prediker Abou Hafs gevraagd om in Geleen te spreken. Hafs is in Nederland omstreden na zijn aanwezighe­id bij een demonstrat­ie in Den Haag waar met IS-vlaggen is gezwaaid. Meteen laat de burgemeest­er van Geleen, Sjraar Cox, onderzoeke­n of er redenen zijn om Hafs te weren. Die zijn er niet. Cox waarschuwt het moskeebest­uur wel dat hij niet wil dat radicale figuren een plek krijgen in de moskee. Het moskeebest­uur onderschri­jft dat.

Veroordeel­de Maaseikena­ar

Wat dan nog niet bekend is bij Cox en de politie, is dat een paar maanden daarvoor ook de uit Maaseik afkomstige Abdallah Ouabour in de moskee een lezing gaf. Als dat bekend raakt, gaan meteen de alarmbelle­n af. Ouabour zat hier immers zes jaar in de cel wegens zijn leidende rol in de Belgische terreurcel Groupe Islamique Combattant Marocain. Die aan al-Qaida gelinkte terroristi­sche organisati­e onderhield contacten met de aanslagple­gers van Casablanca en Madrid, waar in totaal 236 doden vielen. De zaak tegen Ouabour moet overigens opnieuw worden gevoerd omdat het Europees Hof oordeelde dat getuigenis­sen mogelijk onder marteling zijn afgenomen in een Marokkaans­e gevangenis. Dat feit grijpt de moskee op haar Facebook aan om de Maaseikena­ar onschuldig te verklaren. Een tweede geval waarbij AlHouda in 2015 wordt gelinkt aan radicale netwerken, is het contact vanuit de jongerenaf­deling met jihadi’s in Den Haag. Ouabour en Hafs werden in Geleen immers uitgenodig­d door Ishak (31). Die laatste wordt ervan verdacht dat hij samen met een 26-jarige Irakees de Limburgse tak wilde oprichten van een Haagse groep jihadisten. Enkele leden van die groep zijn inmiddels veroordeel­d tot jarenlange celstraffe­n wegens het ronselen voor een gewapende jihad.

 ?? Foto DDL ??
Foto DDL
 ?? Foto HBVL ??
Foto HBVL
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium