“Nog va­ker op doel trap­pen”

17-ja­ri­ge Pa­o­lo Sa­bak scoort met­een bij zijn de­buut

Het Belang van Limburg - - Sport -

De 17-ja­ri­ge Pa­o­lo Sa­bak liet zich met­een op­mer­ken bij zijn de­buut. Goeie voetjes, kla­re kijk, har­de knal: de 17-ja­ri­ge Pa­o­lo Sa­bak is dui­de­lijk uit het juis­te hout ge­sne­den. De ben­ja­min in de A-kern van KRC Genk fleur­de zijn de­buut bij de gro­te jon­gens te­gen eer­ste­pro­vin­ci­a­ler Ter­mien (7-1) bo­ven­dien op met een fraai doel­punt. Van op ruim twin­tig me­ter knal­de Sa­bak de 4-0 on­houd­baar in de lin­ker­be­ne­den­hoek. “Ik heb een vrij goeie trap maar ge­bruik hem te wei­nig”, al­dus een zelf­ver­ze­ker­de Sa­bak. “Er werd mij al va­ker ge­zegd dat ik meer naar doel moet dur­ven trap­pen.” Bij KRC Genk ont­bra­ken Le­on Bai­ley en Je­re Uro­nen bij de eer­ste troe­pen­schouw op het B-veld ach­ter de Lu­mi­nus Arena. Bei­den wer­den ge­trof­fen door een keel­ont­ste­king. Ook Wil­fred Ndi­di, die za­ter­dag­och­tend ar­ri­veer­de uit Ni­ge­ria en met­een een eer­ste loop­trai­ning kreeg voor­ge­scho­teld, was er niet bij. De jon­ge­ren Ver­biest en Bert­ac­ci­ni en de doel­man­nen Jac­kers en Cou­c­ke ble­ven aan de kant. Zij za­gen hun ploeg­maats scherp star­ten te­gen Ter­mien. Tot te­vre­den­heid van trai­ner Pe­ter Maes. “Het tem­po lag hoog voor rust, de bal ging vlot rond. Een pluim ook voor de jon­ge Sa­bak, je merkt met­een dat hij spel­door­zicht en goeie voetjes heeft.”

Drie­ja­rig con­tract

“Ik voel­de me goed in mijn vel, ook al was dit mijn de­buut”, glun­der­de Pa­o­lo Sa­bak. “Meest­al word ik iets ho­ger uit­ge­speeld als num­mer 10, maar ook op de 8 kan ik uit de voe­ten.”De eer­ste trai­nings­week was met­een pit­tig, geeft Sa­bak toe. “De be­nen zijn moe.” Woens­dag weet de scho­lier of hij naar het laat­ste jaar TSO mag, va­kan­tie zit er dit jaar niet in. “Daar geef ik niet om, ik ben heel

Pa­o­lo Sa­bak blij dat ik de­ze kans krijg bij de A-kern. Ik ben de al­ler­jong­ste van de groep, ik wil me dol­graag ma­ni­fes­te­ren.”

Gast­ge­zin Mraz

Me­che­laar Sa­bak voet­bal­de bij Ra­cing Me­che­len, Lierse en KV Me­che­len, voor­al­eer hij ruim twee jaar ge­le­den naar KRC Genk werd ge­loodst. Net als Hol­ly Ts­hi­man­ga en Lo­ren­zo Ma­tar­re­se woont hij bij het gast­ge­zin Mraz, waar des­tijds ook on­der meer Ha­roun, Ogun­ji­mi, Ane­le, De­four en Lim­bom­be on­der­dak von­den. Op zijn zes­tien­de te­ken­de de Bel­gi­sche jeu­gin­ter­na­ti­o­nal een drie­ja­rig con­tract, één jaar la­ter wordt hij dus voor mi­ni­maal zes we­ken door­ge­scho­ven naar de A-kern.

As­sy­ri­ër

Ik ben een As­sy­ri­ër. Wij zijn een be­vol­kings­groep met een ei­gen taal en cul­tuur, die be­gin vo­ri­ge eeuw na een ge­no­ci­de werd ver­dre­ven uit Tur­kije

Pa­o­lo Sa­bak is in elk ge­val trots op zijn roots. “Ik ben een As­sy­rier”, legt hij uit. “Wij vor­men een be­vol­kings­groep die be­gin vo­ri­ge eeuw na een ge­no­ci­de werd ver­dre­ven uit Tur­kije. Wij le­ven in­tus­sen ver­spreid over Bel­gië, Duits­land en nog en­ke­le an­de­re West-Eu­ro­pe­se lan­den. We heb­ben on­ze ei­gen taal en cul­tuur, we zijn ook chris­te­nen. De As­sy­ri­sche ge­meen­schap is fier op haar af­komst en hangt heel hecht aan me­kaar. In Me­che­len en Ant­wer­pen wo­nen vrij veel As­sy­ri­ërs.”

Fo­to DICK DEMEY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.