Fan­ny moet trou­wen

Slech­te­rik in nieu­we strip van De Kiekeboes ge­ïn­spi­reerd op Marc Cou­c­ke

Het Belang van Limburg - - Hbvl2 - Jan BEX

‘Ge­bro­ken Zwart’, de nieu­we van de Kiekeboes, opent ver­ras­send met het hu­we­lijk tus­sen Fan­ny, de doch­ter van Mar­cel Kie­ke­boe, en ster­voet­bal­ler Gam­ba Kei­sek­si. Voor­al mil­jar­dair en voet­bal­voor­zit­ter Wolf De­vos ziet die trouw he­le­maal zit­ten. En die laat­ste lijkt sterk op Marc Cou­c­ke

HAS­SELT -

” Al­lez, gaat Fan­ny trou­wen? Dat meent ge niet?” Dat was de let­ter­lij­ke re­ac­tie van een vriend van au­teur Mer­ho (67) toen die ver­tel­de wat er zo­al in zijn nieu­we strip stond te ge­beu­ren. “Het was de re­ac­tie waar ik zo’n beet­je op hoop”, zegt Mer­ho.

Gam­ba Kei­sek­si

En ja, ze trouwt in­der­daad. Het ver­haal be­gint met­een met de ker­ke­lij­ke plech­tig­heid in een idyl­lisch To­scaans ka­pel­le­tje. “Waar­bij de pries­ter van dienst even­wel on­ge­loof­lijk uit zijn nek kletst. Die tek­sten heb ik trou­wens nog ge­haald bij wij­len Fons Jan­sen, de ca­ba­re­tier. Door dat ge­zwam van de pries­ter raakt ie­der­een in het kerk­je in een ei­gen ge­dach­te­we­reld ver­zeild. En zo ver­tel ik via flash­backs bij elk per­so­na­ge het ver­haal.” Het is niet de le­zer al­leen die ver­baasd is dat Fan­ny uit­ein­de­lijk van straat raakt. Zo is Char­lot­te zeer arg­wa­nend. Hoe komt het dat haar vrij­ge­voch­ten doch­ter van de ene dag op de an­de­re be­slist om te trou­wen met een zwar­te top­voet­bal­ler? “En toch trouwt ze”, lacht Mer­ho. “Maar niet al­les is wat het lijkt. Hoe de vork uit­ein­de­lijk aan de steel zit, moet de le­zer maar ont­dek­ken.” Geen spoi­lers

Fan­ny trouwt in To­scane met ster­voet­bal­ler Gam­ba Kei­sek­si. bij Mer­ho, een au­teur wil nu een­maal het lees­ple­zier niet op voor­hand be­der­ven.

KV De Zwa­re Voet

Er is nog iets op­mer­ke­lijks aan de hand met ‘Ge­bro­ken Zwart’ waar­van de voor­pu­bli­ca­tie van­daag start op de ver­trouw­de strip­pa­gi­na in uw krant. De spil­fi­guur, en te­ge­lijk de slech­te­rik van dienst, lijkt fy­siek sterk op Marc Cou­c­ke. Die heet even­wel Wolf De­vos in het ver­haal, maar is CEO van een suc­ces­vol be­drijf én voor­zit­ter van een voet­bal­club, hier KV De Zwa­re Voet. Daar­voor trekt hij een ster­voet­bal­ler aan. Die moet om duis­te­re re­de­nen best snel trou­wen. En zo komt slacht­of­fer Fan­ny in de in­tri­ge te­recht. De ech­te Cou­c­ke is ove­ri­gens al een strip­fi­guur. De voor­zit­ter van KV Oos­ten­de heeft sinds en­ke­le maan­den zijn ei­gen strip. Mer­ho: “Ik ben aan mijn strip be­gon­nen in ok­to­ber 2015. Op dat mo­ment dook Cou­c­ke op in on­ge­veer elk amu­se­ments­pro­gram­ma. Hij had zelfs een schla­ger met ‘Het is weer Cou­c­ken­bak’. Al­les kwam bij­een. Neen, ik heb geen toe­stem­ming ge­vraagd. Doe ik nooit. Heb ik ook niet ge­daan toen ik Mag­gie De Block ge­bruikt heb als chef van de staats­vei­lig­heid. Mocht ik ge­we­ten heb­ben dat er een strip van Cou­c­ke aan­kwam zou ik het per­so­na­ge een an­der ui­ter­lijk ge­ge­ven heb­ben. maar hier is het niet echt een ka­ri­ka­tuur van Cou­c­ke, al heeft hij als in­spi­ra­tie ge­diend.” En wat vindt Marc Cou­c­ke er- Wolf De­vos doet den­ken aan Marc Cou­c­ke. van? Die was gis­te­ren niet be­reik­baar voor com­men­taar. Zijn woord­voer­der: “Marc is de eerste om zich­zelf te re­la­ti­ve­ren. Dus kan hij best wel sma­ke­lijk glim­la­chen met zo’n za­ken.”

ILL. STAN­DAARD UITG./MER­HO 2016

LL. STAN­DAARD UITG./MER­HO 2016

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.