“De Toon en Toots Sui­te”

Hul­de 100 jaar Toon Her­mans wordt een beet­je Vlaams

Het Belang van Limburg - - Hbvl 2 -

Op 17 de­cem­ber zal het hon­derd jaar ge­le­den zijn dat Toon Her­mans in Sit­tard ge­bo­ren werd. Dat wordt in de Ant­werp­se Aren­berg­schouw­burg ge­vierd met drie voor­stel­lin­gen van ‘In de scha­duw van Toon Her­mans’. Bo­ven­dien mag zan­ge­res Lis­sa Mey­vis - die sa­men met Her­mans’ laat­ste ma­na­ger Her­man Van Ho­ve de voor­stel­ling be­dacht - aan­tre­den in een na­ti­o­na­le hul­de voor Toon Her­mans in de Am­ster­dam­se Car­ré.

ANT­WER­PEN/AMSTERDAM -

Op 12 de­cem­ber wordt in het Am­ster­dam­se Car­ré, het the­a­ter waar de in 2000 over­le­den Toon Her­mans zo’n 550 keer op­trad, een na­ti­o­na­le hul­de­ge­bracht­aan­de­groot­s­te­ca­ba­re­tier van de 20ste eeuw. Dat pro­gram­ma wordt op ou­de­jaars­avond uit­ge­zon­den. Ar­ties­ten­di­eeen­hom­ma­ge zul­len bren­gen, zijn Paul van Vliet,Freek­deJon­ge,Jo­chemMyjer, Chan­tal Jan­zen, Mi­ni & Maxi en de Vlaam­se Lis­sa Mey­vis. Zij wor­den be­ge­leid door het (ook al Vlaam­se) or­kest van Pol Van­fle­te­ren, die eer­der dit jaar in de Lot­to Are­na de ar­ties­ten be­ge­leid­de tij­dens de een Toon Her­mans ge­wijd­de Nek­ka Nacht.

Chauf­feur voor Toon

De Vla­ming Her­man Van Ho­ve, die ma­na­ger was van Toon Her­mans ge­du­ren­de de laat­ste acht jaar van zijn car­ri­è­re, vul­de mee de Nek­ka Nacht in­hou­de­lijk in en is bij­zon­der blij dat het or­kest van Pol Van­fle­te­ren­nu­ook­de­hom­ma­gein­deCar­ré mag be­ge­lei­den. Zelf toert hij al een paar jaar met het the­a­ter­pro­gram­ma ‘In de scha­duw van Toon Her­mans’, waar­in hij her­in­ne­rin­gen op­haalt aan zijn be­le­ve­nis­sen met Toon. Die had hij in 1981 per­soon­lijk le­ren ken­nen naar aan­lei­ding van de vie­ring van zijn 75ste ver­jaar­dag in het Sport­pa­leis. “Er werd een chauf­feur ge­zocht met een rui­me wa­gen. Als lid van het or­ga­ni­se­rend co­mi­té greep ik mijn kans en dat was het be­gin van een unie­ke sa­men­wer­king en een blij­ven­de vriend­schap tot aan zijn dood.”

Toots

Van Ho­ve is ook trots dat Lis­sa Mey­vis­uit­ge­no­dig­dis­voor­de­na­ti­o­na­le hul­de in Car­ré. Zij zingt in zijn pro­gram­ma ‘In de scha­duw van Toon Her­mans’ - dat ze sa­men met Van Ho­ve op po­ten zet­te - be­ken­de en min­der be­ken­de lied­jes van Toon. Zelf zal hij het ver­haal ver­tel­len over Toon en Toots Thi­ele­mans. “Die twee bui­ten­ge­wo­ne ar­ties­ten heb­ben één keer sa­men op de plan­ken ge­staan. De dag er­na om­schreef Toon het ta­lent van Toots als volgt: ‘Voor het eerst in mijn le­ven zag ik een mens­mu­ziek­wor­den.’En­hij­voeg­de er een te­ke­ning bij van de man met zijn mond­har­mo­ni­ca.”

“In 1997 werd Toon ge­trof­fen door een her­sen­tu­mor. Vol­gens de dok­ters her­stel­de hij daar re­de­lijk vlug van. Maar zwart­gal­lig als hij was, had hij geen zin meer om tek­sten te schrij­ven en lied­jes te ma­ken. Zijn tach­tig­ste ver­jaar­dag na­der­de en ik Her­man VAN HO­VE Voor­ma­lig ma­na­ger

Toon Her­mans heb­toen­aanToots­ge­vraag­do­meen de­mootje te ma­ken van ‘Lie­verd’, het ab­so­lu­te lie­ve­lings­lied van Toon. Daar bleef het niet bij. Toots was een he­le­na­mid­da­g­in­de­stu­dioen­maak­te een cas­set­te waar­op hij ‘Blue­set­te’ speel­de, ‘Lie­verd’, een stuk­je ‘Ap­pels op de ta­fel­sprei’, een stuk­je ‘24 ro­zen’ en een paar ma­ten ‘Hard To Say Good­bye’. Toon wil­de zijn ver­jaar­dag eerst niet vie­ren, hij zat som­ber aan de keu­ken­ta­fel. Tot zijn zoon Mauri­ce hem at­tent maak­te op die cas­set­te.Het­ca­deau­vanToot­s­mon­ter­de hem zo­zeer op dat hij daar­na toch weer be­gon te den­ken aan een nieu­we show. Dat ver­haal - dat ik ‘De Toon en Toots Sui­te’ heb ge­noemd - maakt al­tijd veel in­druk in de za­len waar we on­ze voor­stel­ling spe­len, ze­ker om­dat we de mond­har­mo­ni­ca van Toots ook la­ten ho­ren.”

Staan­de ova­ties

Her­man Van Ho­ve kreeg niet al­leen de vraag om dit ver­haal te ver­tel­len in het Ne­der­land­se hul­de­pro­gram­ma, hij mocht zijn voor­stel­ling ook in Car­ré ko­men bren­gen. “Als ze me drie we­ken voor­af 5.000 eu­ro had­den la­ten be­ta­len om het niet te doen, had ik ze ge­ge­ven. Want spe­len in de Car­ré leek me toch echt een te gek­ke uit­da­ging. Maar het is een enorm suc­ces ge­wor­den, met vier staan­de ova­ties en re­cen­sies die ik blo­zend heb zit­ten le­zen”, ver­telt hij. Mis­schien heeft de uit­ge­ver van kunst­boe­ken in die acht jaar als be­ge­lei­der van Toon Her­mans ge­noeg mé­tier op­ge­daan om nu zelf the­a­ter­man te wor­den, ge­woon als ver­ha­len­ver­tel­ler in een ze­tel. In de scha­duw van Toon Her­mans’, Aren­berg, 16 en 17 de­cem­ber om 20.15 uur, 18 de­cem­ber om 15 uur

de­scha­duw­van­toon.be

In Ame­ri­ka ma­ken de fans van Ka­nye West zich zor­gen over de gees­te­lij­ke ge­zond­heid van hun idool. Za­ter­dag brak hij in de Ca­li­for­ni­sche stad Sa­cra­men­to na en­ke­le mi­nu­ten zijn show af na een klacht over Be­yon­cé. De rap­per ver­tel­de aan het pu­bliek dat Be­yon­cé niet wou op­tre­den tij­dens de MTV Vi­deo Mu­sic Awards ten­zij ze Vi­deo van het Jaar zou win­nen. Die award ging naar Ka­nye West, maar het zit de rap­per hoog dat Be­yon­cé po­gin­gen deed om de prijs op die ma­nier bin­nen te ha­len. “Ik ben ge­kwetst, Be­yon­cé, je echt­ge­noot Jay-Z zou zich be­ter een man to­nen en mij op­bel­len”, riep hij. Na­dien volg­de nog een ti­ra­de te­gen Hil­la­ry Clin­ton, waar­na hij de mi­cro­foon uit zijn han­den liet val­len en weg­liep, tot gro­te woe­de van het pu­bliek. Gis­ter­avond an­nu­leer­de de rap­per zijn vol­le­di­ge tour­nee.

SA­CRA­MEN­TO -

Het ca­deau van Toots mon­ter­de Toon zo­zeer op dat hij daar­na toch weer be­gon te den­ken aan een nieu­we show

Fo­to HBVL

Zan­ge­res Lis­sa Mey­vis, hier in ‘In de scha­duw van Toon Her­mans’, treedt ook aan tij­dens de hul­de in de Car­ré in Amsterdam. Een voor­stel­ling die op Ou­de­jaars­avond op de Ne­der­land­se te­le­vi­sie ver­toond wordt. FO­TO AP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.