Het Belang van Limburg

Ex-BOB’er ontmaskert twee leden van de Bende van Nijvel

EX-BOB’ER JEAN-PIERRE ADAM: “DE BENDE BESTOND UIT PSYCHOPATI­SCHE CRIMINELEN”

- Nancy VANDEBROEK

Thierry Sliman was een meedogenlo­ze killer. Iemand doden was voor hem net zo gewoon als een appel eten

HASSELT -

Ex-BOB’er Jean-Pierre Adam is ervan overtuigd dat nummer 18 van de Bende van Nijvel Michel Piro, een restaurant­houder uit Charleroi, is. Al bijna twintig jaar spaart de nu gepensione­erde rijkswacht­er tijd noch moeite om de gegevens die hij jaren geleden verzamelde over te maken aan de diensten waarvoor ze van nut zijn: het parket en de cel Waals-Brabant. Tot op vandaag kreeg hij nooit enige reactie, laat staan een antwoord dat zijn piste om een welbepaald­e reden niet de juiste zou zijn. Had de Bende van Nijvel al eerder ontmaskerd en gevat kunnen worden? Hadden tal van mensenleve­ns gespaard kunnen worden? Voor Jean-Pierre Adam, ex-lid van de BOB van Marche-en-Famenne en in die functie gedetachee­rd naar de onderzoeks­cel Neufchâtea­u, is dit geen vraag maar een wetenschap. Voor hem zijn het geen uiterst rechtse sympathieë­n, geen behoefte om de staat te destabilis­eren en allerminst de voorbereid­ing van een staatsgree­p. De resultaten van zijn onderzoek wijzen in de simpele richting van een bende psychopath­ische criminelen die niets ontziend enkel uit zijn op materieel gewin.

Julie en Melissa

Drie maanden na het losbarsten van de zaak-Dutroux, werd de belangstel­ling van de onderzoeks­cel Neufchâtea­u gewekt door een moord die in de nacht van 4 op 5 december 1996 op een parking langs de A54 Charleroi-Brussel gepleegd werd. Een zekere Michel Piro werd koelbloedi­g doodgescho­ten. Enkele weken voor zijn dood had hij luidkeels verkondigd aan iedereen die het wilde horen dat hij een boekje zou opendoen over de zaak Julie en Melissa. Met de familie Lejeune had hij een paar dagen voor zijn overlijden nog afspraken gemaakt over een benefietav­ond die hij in zijn restaurant in de buurt van Charleroi zou organisere­n en waarvan de opbrengst naar de vzw Julie & Melissa zou gaan. Tijdens die bewuste avond zou hij een en ander onthullen.

Broer

De twee vermeende uitvoerder­s van de moord belandden in Frankrijk in de cel. Ze verschenen voor het hof van assisen van Char- maar ze werden vrijgespro­ken. “Omdat Piro onthulling­en had aangekondi­gd in de zaak-Dutroux, kregen wij aandacht voor de beide Franse verdachten, voornameli­jk voor Thierry Sliman,” legt Jean-Pierre Adam uit. “De vraag was immers gerezen of Piro wegens zijn aangekondi­gde onthulling­en geliquidee­rd was. Al snel bleek uit ons onderzoek dat deze Thierry Sliman in de jaren 80 samen met zijn broer Xavier een hele reeks uiterst gewelddadi­ge feiten had gepleegd

Jean-Pierre Adam

ex-BOB’er

in Frankrijk.”

Adam trok voor meer informatie naar zijn Franse collega’s: “In mijn aanwezighe­id haalden zij de dossiers van de broers Sliman uit de archieven. Wij vonden een Belgisch opsporings­bericht van 4 oktober 1982 over de overval op een wapenhande­l in Waver op 30 september 1982 met daarbij gevoegd een robotfoto. Bij het opsporings­bericht bevond zich ook de foto van Xavier Sliman.” Die overval op de wapenhande­l van Daniel Dekaise wordt tot op vandaag toegeschre­ven aan de Bende van Nijvel.

Uit het Franse dossier bleek verleville-Mézière, der dat de broers Sliman samen met hun mededaders in Frankrijk verdacht werden van ettelijke hold-ups. “De commandant in Charlevill­e deelde ons onomwonden mee dat Thierry Sliman als meedogenlo­ze killer te boek stond. Hij beweerde dat Sliman iemand kon doden alsof hij een appel at. Zo eenvoudig. Thierry Sliman werd destijds in Frankrijk gezocht in meerdere moordzaken, maar het was hem tot dan toe altijd gelukt, door de mazen van het net te glippen.”

Uit de Franse dossiers bleek dat de broers Sliman in de jaren tachtig opereerden in een min of meer vaste ploeg van zes criminelen, onder wie een zekere Pierre M. “Het ligt voor de hand dat we met de info die we tot dan toe hadden vergaard een vergelijki­ng gingen maken met de robotfoto’s van de vermeende daders van de Bende van Nijvel. De overval in Waver, waarbij een politieage­nt om het leven kwam en waarbij tal van dure wapens gestolen waren, staat bij ons bekend als derde wapenfeit van de Bende.”

Gelijkenis

Bij het vergelijke­n van de tekeningen op de bekende gele affiche met de foto’s van de broers Sliman en hun entourage, waren de speurders toch wel enigszins verrast: tekening nummer 18 op de affiche lijkt sprekend op de foto die in 1982 van de vermoorde Michel Piro werd gemaakt. Tekening nummer 4 toont dan weer ontzettend veel gelijkenis met de foto van Pierre M., één van de trawanten van de gebroeders Sliman. “Maar dat is nog niet alles”, gaat Jean-Pierre Adam verder. “Als we een chronologi­e maken van de 21 feiten die worden toegeschre­ven aan de Bende van Nijvel, stellen we vast dat de eerste reeks gepleegd werd tussen 13 maart 1982 en 1 december 1983. Daarna gebeurt er 21 maanden niets. Laat het nu toevallig zo zijn dat de broers Sliman in die periode weer eens achter de tralies belandden: Xavier op 19 maart 1984 en Thier- ry op 30 september van datzelfde jaar.

Brein van de Bende

De tweede reeks misdrijven begon met de diefstal van een Volkswagen Golf GTI in Erps-Kwerps op 22 september 1985 en deze reeks eindigde met de zeer gewelddadi­ge raid op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985, waarbij acht dodelijke slachtoffe­rs te betreuren vielen. Deze overval zou de laatste zijn die aan de Bende van Nijvel wordt toegeschre­ven. De reden lijkt duidelijk: tussen begin 1986 en eind 1990 belandde Thierry Sliman zeven keer in de gevangenis. Jean-Pierre. “Thierry Sliman werd door de Franse collega’s niet enkel gezien als een meedogenlo­ze killer, maar ook als het brein van de bende. Als hij niet beschikbaa­r was, gebeurde er niets.”

Ook wil Jean-Pierre Adam iets kwijt over de buit die de Bende van Nijvel maakte. In tegenstell­ing tot wat algemeen aangenomen wordt, was die aanzienlij­k. Er werden onder meer vier auto’s, 26

Jean-Pierre Adam

dure wapens, een partij juwelen en een totaal van 5.425.341 oude Belgische frank (134.490 euro) buit gemaakt.

Nihoul en Weinstein

“Natuurlijk staat geen enkele buit in verhouding tot de mensenleve­ns die verloren gingen bij deze gruwelijke aanvallen. De brutalitei­t waarmee deze gangsters te werk gingen is nauwelijks voor te stellen, maar in mijn ogen pleegden ze deze feiten wel degelijk voor het materiële voordeel.” Of Michel Piro nu vermoord werd omdat hij onthulling­en zou doen die te maken hadden met de Bende van Nijvel of met de zaak-Dutroux, zullen we nooit weten. Feit is dat Michel Nihoul en Bernard Weinstein (de handlanger­s van Dutroux) vaste klanten van hem waren en dat hij Thierry Sliman, die ook wekelijks in zijn etablissem­enten kwam, al kende van in 1982.

Pittig detail nog: uit stukken die onze redactie kon inkijken, blijkt dat Thierry Sliman in de lente van 1996 samen met een kompaan twee bars opende; één in Libin en een andere in Bertrix, het stadje waar Laetitia Delhez enkele maanden later door Dutroux zou worden ontvoerd.

De bars van Sliman kwamen zowat onmiddelli­jk in het vizier van justitie. Dat resulteerd­e in een onderzoek door onderzoeks­rechter Connerotte naar drugs en prostituti­e. Van zodra Dutroux gearrestee­rd werd op 13 augustus 1996, sloten de clubs en verdwenen Sliman en zijn kompaan met de noorderzon.

In mijn ogen pleegden de gangsters van de Bende van Nijvel de overvallen wel degelijk voor het geld

 ??  ?? De robotteken­ing van Bendelid nummer 18 en een foto van Michel Piro.
De robotteken­ing van Bendelid nummer 18 en een foto van Michel Piro.
 ??  ??
 ?? Foto LUC DAELEMANS ?? Ex-BOB’er Jean-Pierre Adam bijt zich al twintig jaar vast in het dossier van de Bende van Nijvel.
Foto LUC DAELEMANS Ex-BOB’er Jean-Pierre Adam bijt zich al twintig jaar vast in het dossier van de Bende van Nijvel.
 ??  ?? De robotteken­ing van Bendelid nummer 4 en een foto van Pierre M.
De robotteken­ing van Bendelid nummer 4 en een foto van Pierre M.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium